728x90
 • สินทรัพย์ประกันภัย

  Share

  สินทรัพย์ประกันภัย

  http://www.asset.co.th/home/images/logo1.gif

  บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้น วันที่ 19 สิงหาคม 2525  ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท
  เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงและตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการประกันวินาศภัย ภายใต้พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 – 2534 บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท อันส่งผลดีให้สามารถขยายกิจการได้มากขึ้นโดยได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ จากธนาคารและสถาบันการเงินภายในประเทศ หลายแห่ง

  เพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 120 ล้าน และ 150 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2539
  ในขณะเดียวกันยังได้ปรับโครงสร้างบริษัทฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการโดยมีการ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆทั้งระบบ และเพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ ปี ค.ศ. 2000 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายระยะยาวด้านการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากรด้วยการส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกันภัยในสถาบัน ชั้นนำหลายแห่งรวมทั้งการจัดอบรม ภายในเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้วย Internet ซึ่งเป็นระบบสื่อสารสมัยใหม่ที่มีความรวดเร็วอย่างไร้พรมแดนและยังได้เชิญ ผู้มีประสบการณ์ด้านการ ด้านการประกันวินาศภัยเข้ามาร่วมในการบริหารงานเพื่อรองรับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจด้วย

  บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ได้มุ่งพัฒนาศักยกภาพการบริหารงานและการบริการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด อันนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 คือมาตรฐานที่บริษัทฯได้รับจึงเปนการแสดงให้เห็นถึงระบบการดำเนินงานและการ บริการของบริษัทฯ ที่มีคุณภาพและมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุก ระดับอย่างแท้จริง

  พ.ศ. 2545 ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และโครงสร้างบริษัทอีกครั้ง เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรที่มีศักยภาพมากยิ่ง ขึ้น นอกจากนั้นในภาวะที่ เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวบริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนขี้นเป็น 200 ล้านบาทได้อีกด้วย อันแสดงให้เป็นถึงความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน และยังมีนโยบายที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 100 ล้านบาทจนครบ 300 ล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและทำให้บริษัทฯมีฐานะที่แข็งแกร่ง มั่นคงตลอดไป

  ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯประกอบด้วย บิวตี้เจมส์ กรุ๊ป (กลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอันดับหนึ่งของประเทศไทย) ฮอนด้าปิ่นเกล้า กรุ๊ป (กลุ่มธุรกิจยานยนต์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) โดยใน กลุ่มบิวตี้เจมส์และกลุ่มฮอนด้าปิ่นเกล้า ยังมีกิจการในเครืออีกหลายประเภท อาทิ โรงแรม สนามกอล์ฟ และ ภัตตาคาร เป็นต้น บริษัทน้ำตาลเอกผล จำกัด และกลุ่มบริษัท ลีนุตพงษ์โฮลดิ้งจำกัด

  สำนักงานใหญ่ สินทรัพย์ประกันภัย
  492-494 ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม. 10310
  โทร : 0-2792-5555, 0-2792-5050
  แฟกซ์ : 0-2541-5170, 0-2541-5039
  Email : praic@asset.co.th
  ไปรษณีย์ฝาก : ตู้ปณ. 55 ปณฝ. จันทรเกษม กทม. 10904

  เว็บไซต์ asset.co.th

  สินทรัพย์ประกันภัย มีบริการถามตอบ เว็บบอร์ดที่เว็บไซต์ด้วย

  ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  สาขาสาทร
  อาคารสาทร  เลขที่ 10/18   ถ.สาทรเหนือ  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500
  โทร : 0-2267-6222 ถึง 5
  แฟกซ์ : 0-2267-6320
  Email : sathorn@asset.co.th

  สาขาขอนแก่น
  114/65-66 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  โทร : 0-4323-9919, 0-4323-4917
  แฟกซ์ : 0-4323-4918
  Email : kkaen@asset.co.th

  สาขาเชียงใหม่
  459/21 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  โทร : 0-5330-2623, 0-5330-2624
  แฟกซ์ : 0-5330-2624
  Email : chmai@asset.co.th

  สาขานครสวรรค์
  187/38 หมู่ 10 ถ.มาตุลี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  โทร : 0-5631-2898, 0-5631-2900
  แฟกซ์ : 0-5631-2900
  Email : nksawan@asset.co.th

  สาขาหาดใหญ่
  24/10 ถ.สุวรรณวงศ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  โทร : 0-7434-6201, 0-7434-6083, 0-7422-1388
  แฟกซ์ : 0-7434-6083
  Email : hadyai@asset.co.th

  สาขาชลบุรี
  112/48-49 ถ.พญาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  โทร : 0-3828-4006-7
  Email : pattaya@asset.co.th

  สาขานครราชสีมา
  1630/3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  โทร : 0-4434-2777 ถึง 9
  แฟกซ์ : 0-4434-2779
  Email : korat@asset.co.th

  สาขาลพบุรี
  142/802 ถ.พหลโยธิน ต.กกโก จ.ลพบุรี 15000
  โทร. 0-3641-4292-3
  Email : lopburi@asset.co.th

  ขั้นตอนการรับประกันภัยสำหรับการรับประกันภัย Non-Motor ของ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยแจ้งความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริษัทฯ
   • โดยติดต่อผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทฯ
   • โดยติดต่อผ่านบริษัทฯ โดยตรงทาง โทรศัพท์ โทรสาร หรือ อีเมล์
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกแบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันภัย (Application Form) โดยรายละเอียด ในใบคำขอเอาประกันภัยโดยทั่วไปประกอบด้วย
   • ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอเอาประกันภัย
   • ที่อยู่ของสถานที่, รายละเอียด เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะขอเอาประกันภัย
   • ความสัมพันธ์ที่จะขอเอาประกันภัย เช่น เป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เช่า หรืออื่น ๆ
   • ภัยที่ต้องการความคุ้มครอง หรือ งบประมาณของผู้ขอเอาประกันภัย
   • จำนวนเงินที่จะขอเอาประกันภัย
   • ประวัติการทำประกันภัย และความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นในอดีต (ถ้ามีเกิดจากสาเหตุใด)
   • เอกสารประกอบ เช่น สำเนาตารางกรมธรรม์เดิม เอกสารประกอบที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะขอเอาประกันภัย เป็นต้น
  3. บริษัทฯ จะพิจารณาประเมินความเสี่ยงภัย ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
   • หากข้อมูลยังไม่ครบถ้วน บริษัทฯ อาจต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอเข้าทำการสำรวจภัยก่อนการพิจารณารับประกันภัย
   • หากข้อมูลครบถ้วน บริษัทฯ จะทำการพิจารณาในทันที
  4. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่จะรับประกันกันภัยได้ บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเสนอการรับประกันภัยซึ่งมีรายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย ไปยังผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่
  5. ผู้ขอเอาประกันภัยแจ้งยืนยันการทำประกันภัย โดยส่งข้อเสนอฉบับดังกล่าวมายังบริษัทฯ พร้อมลายลักษณ์อักษร (พร้อมแนบใบคำขอเอาประกันภัย)
  6. บริษัทฯ ดำเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัย และจัดส่งให้ผู้เอาประกันภัย
  7. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งกรมธรรม์ และ จัดเก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย

  หมายเหตุ บริษัทฯจะดำเนินการส่งมอบกรมธรรม์ให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯได้อนุมัติรับประกันภัย

  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหม พ.ร.บ.

  ขั้นตอนการปฏิบัติ

  • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ ที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง โทร 02 792-5500-08 และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
  • กรณีที่ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่สามารถติดต่อบริษัทประกันภัย หรือประกันภัยจังหวัดได้ ท่านสามารถติดต่อที่ศูนย์ปลอดภัย หมายเลข 1356 (บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
  • ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น

  กรณีเป็นฝ่ายถูก

  • จดทะเบียนรถคู่กรณี ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรของผู้ขับขี่คู่กรณีและเจ้าของรถคู่กรณี
  • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
  • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบ
  • นำหลักฐานประกอบการตั้งเบิกติดต่อขอรับค่ารักษากับบริษัทฯ

  กรณีเป็นฝ่ายผิด

  • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
  • ให้ท่านเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมเลขรับแจ้ง ให้แก่คู่กรณีโดยทันที

  กรณียังไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด

  • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
  • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบ
  • อย่าเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ

  กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

  • นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ที่ใกล้และสะดวก เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว
  • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
  • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบทันที
  • กรณีที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ขอให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้

  เอกสารประกอบการขอรับค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพ

  กรณีความเสียหายต่อร่างกาย

  1. ใบเสร็จรับเงิน / ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
  2. สำเนาบัตรประจำตัว / สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว / สำเนาหนังสือเดินทาง /หลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ บันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
  3. กรณีที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

  กรณีความเสียหายต่อชีวิต

  1. สำเนามรณบัตร / ใบชันสูตรพลิกศพ / หนังสือรับรองการตาย
  2. บันทึกประจำวันในคดีของพนังงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่า ผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ
  3. เอกสารผู้รับผลประโยชน์ แสดงฐานะทายาททางกฎหมาย เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สูติบัตร, สำเนาทะเบียนสมรส, กรณีบุตรบุญธรรม ต้องมีหนังสือรับรองบุตร
  4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ / ผู้รับมอบอำนาจ

  ค่าเสียหายเบื้องต้น
  บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

  1. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 15,000 บาท/คน
  2. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิตบริษัทจะจ่ายค่าปลงศพตามจำนวนเงินเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 35,000 บาท/คน
  3. จำนวนตาม ข้อ 1 และ 2 รวมกัน สำหรับผู้ประสบภัยที่ถึงแก่ความตายหลังจากมีการรักษาพยาบาล
  4. กรณีรถตั้งแต่ 2 คันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ข้อ 1 และ 2 หรือ 3 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายดัง กล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน

  ค่าเสียหายส่วนเพิ่ม
  บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหม ค่าปลงศพ และค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ ปี 2535 (ตามคำสั่งนายทะเบียน)

  วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

  • ติดต่อขอรับ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท และที่สาขาทั่วประเทศ

  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคสมัครใจ

  ขั้นตอนการปฏิบัติ

  • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ ที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง โทร 02 792-5500-08 หรือ Call Center 1729 และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
  • กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยงานบริการสินไหม โทร 02 792-5670-72

  กรณีแจ้งเคลมที่ไม่มีคู่กรณี (เคลมแห้ง)

  • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบ และขอเลขรับแจ้งทุกครั้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
  • นำรถมาติดต่อ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ หรือจุดที่ให้บริการ

  เคลมที่มีคู่กรณี (เคลมสด)

  • เมื่อท่านเป็นฝ่ายถูก
   • จดทะเบียนรถคู่กรณี ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรของผู้ขับขี่คู่กรณีและเจ้าของรถคู่กรณี
   • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
   • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบ
   • นำหลักฐานประกอบการตั้งเบิกมาติดต่อขอรับค่ารักษากับบริษัทฯ
  • เมื่อท่านเป็นฝ่ายผิด
   • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
   • ให้ท่านเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้แก่คู่กรณีโดยทันที
   • เคลื่อนย้ายรถทั้งสองฝ่ายออกจากที่เกิดเหตุเพื่อมิให้กีดขวางการจราจร หลังจากเจรจากันเรียบร้อยแล้ว
  • กรณียังไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด
   • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
   • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบ
   • อย่าเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ

  มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต (กรมธรรม์ภาคสมัครใจ)

  • นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ที่ใกล้และสะดวก เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว
  • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
  • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบทันที อย่าหลบหนี เพราะหากเกิดอุบัติเหตุแล้วหลบหนี กฎหมายสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าท่านเป็นฝ่ายผิด

  กรณีรถสูญหาย

  • โทรแจ้ง 191 , จส 100 เบอร์โทรศัพท์ 1137 หรือ สวพ 91 เบอร์โทรศัพท์ 1644 แจ้งรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น ทะเบียน ตำหนิของรถยนต์คันสูญหาย เพื่อติดตามรถให้เร็วที่สุด
  • แจ้งตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบโดยเร็วที่สุด
  • แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ และขอเลขรับแจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ

  เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทน (ค่าซ่อมรถ กรณีจัดซ่อมเอง)

  1. กรมธรรม์ภาคสมัครใจ
   • ใบติดต่อ , ใบสำรวจความเสียหาย
   • สำเนาประจำวัน
   • ใบเสนอราคาซ่อม
   • ภาพถ่ายการซ่อม / ตรวจสภาพรถ
   • ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
   • หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (กรณีที่เป็นทรัพย์สินบุคคลภายนอก/รถคู่กรณี)
   • สำเนากรมธรรม์ (กรณีที่เป็นทรัพย์สินบุคคลภายนอก / รถคู่กรณี)
   • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีที่เป็นรถคู่กรณี)
   • หนังสือมอบอำนาจ
   • สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ / ผู้รับมอบอำนาจ
   • ใบตรวจรับงาน (กรณีทรัพย์สิน)
  2. กรณีรถเสียหายหนักคืนทุนประกัน / รถยนต์สูญหาย
   • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ (หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ)
   • สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ (หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ)
   • หนังสือรับรองบริษัทฯ (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ)
   • ประจำวันรับคดีอาญา และประจำวันข้อเกี่ยวข้องทั้งหมด (รับรองสำเนา)
   • กรมธรรม์คุ้มครองรถยนต์สูญหายของบริษัทประกันภัย (ต้นฉบับ)
   • สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ (กรณีรถติดไฟแนนท์)
   • หนังสือการแจ้งอายัดทะเบียนรถ (กรมขนส่งทางบก)
   • หนังสือแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป (กรมขนส่งทางบก)
   • กุญแจรถ พร้อมชุดสำรองทั้งหมด
   • สมุดทะเบียนรถยนต์ (ลงชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสมุดจดทะเบียน)
   • แบบคำขอโอน และรับโอน (กรมขนส่งทางบก)
   • หนังสือมอบอำนาจการโอน (กรมขนส่งทางบก)
   • สัญญาสละสิทธิ์ และโอนกรมสิทธิ์รถยนต์

  วิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน

  ติดต่อขอรับ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท และที่สาขาทั่วประเทศ  แชร์หน้านี้

  Random Article

 • ประวัติ เอไอเอ ประกันชีวิต
  ประวัติ เอไอเอ ประกันชีวิต
  AIA ประเทศไทย เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตกว่า 70 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2481 และเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัทเอไอเอ เอไอเอ ประเทศไทย...
 • การประกันภัยรถยนต์ – นำสินประกันภัย
  การประกันภัยรถยนต์ – นำสินประกันภัย
  การประกันภัยรถยนต์ – นำสินประกันภัย รถยนต์คือ ปัจจัยที่ 5 ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่ให้ประโยชน์ และความสะดวก สบาย ทั้งการเดินทาง การขนส่ง แต่ส...
 • ประวัติสยามประกันชีวิต
  ประวัติสยามประกันชีวิต
  ประวัติสยามประกันชีวิต 2467 : “บริษัทไชน่าอันเดอร์ไรท์เตอร์สไลฟ แอนด์เยเนอราลอินชัวรันซ์ จำกัด (CUL)” ก่อตั้งขึ้นในประเทศฮ่องกง โดยนักธุรก...
 • ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย
  ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย
  เดิม คือ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งขึ้น เมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2493 ด้วยทุน จดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อประกอบ ธุรกิจ...
 • อยู่คนเดียวไม่มีลูกเมีย จำเป็นต้องทำประกันชีวิตหรือไม่?
  อยู่คนเดียวไม่มีลูกเมีย จำเป็นต้องทำประกันชีวิตหรือไม่?
  ฉันอยู่คนเดียว ไม่มีลูกเมีย จำเป็นต้องทำประกันชีวิตหรือไม่? คนส่วนมากที่สุดที่ไม่ได้พิจารณาการประกันชีวิต คือ หนุ่มสาวและผู้มีสุขภาพดี พวกเขาอาจพบปัญห...
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อนักเรียน – สยามซัมซุงประกันชีวิต
  ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อนักเรียน – สยามซัมซุงประกันชีวิต
  ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อนักเรียน – สยามซัมซุงประกันชีวิต ข้อมูลที่ต้องการจากลูกค้า – จำนวนผู้เอาประกันทั้งหมด – ทุนประกันและเงื่อน...
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบครอบครัว P.A. Family เมืองไทยประกันชีวิต
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบครอบครัว P.A. Family เมืองไทยประกันชีวิต
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( แบบครอบครัว ) P.A. Family เมืองไทยประกันชีวิต P.A. Family ความอิสระในการเลือกสรรความคุ้มครอง · ให้อิสระในการซื้อสูงสุด...
 • อินทรประกันภัย
  อินทรประกันภัย
  ประวัติอินทรประกันภัย บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท คือ อัคคีภัย , ภัยทางทะเลและขนส่ง , รถยนต์...

 • อินชัวรันส์ไทย ดอทเน็ต [insurancethai.net] เว็บไซต์สื่อกลาง ทางประกันภัยโดยเฉพาะ เปิดให้ใช้บริการฟรี! สื่อกลาง สร้างสรรค์ สนับสนุนการประกันภัย เพื่อความมั่นคงของชีวิต ทรัพย์สินเเละการเงิน เว็บไซต์สื่อกลาง ทุกเรื่องประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต

  แสดงความคิดเห็น


  up arrow