INSURANCETHAI.NET
\"youHome » ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย » การประกันภัยบุคคลที่3

การประกันภัยบุคคลที่3

2018/06/27

การประกันภัยบุคคลที่3 (Third party insurance)

หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งมักจะ อยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทต่างๆ เช่น

1.ประกันภัยรถยนต์ประเภทต่าง
2.ประกันภัยรถยนต์ พรบ
3.ประกันอัคคีภัย (ต้องซื้อเพิ่ม)
4.ประกันความรับผิดบุคคลภายนอก สำหรับสถานประกอบการ
5.ประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน หรือ ประกันภัยงานอีเวนท์
6.ประกันภัยตามสัญญา (ประกันการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง)
ฯลฯ

บุคคลที่3 , บุคคลที่สาม

บุคคลที่สาม ในทางกฏหมายแพ่ง มีความหมายเหมือนกับ บุคคลภายนอก

ประกันภัยบุคคลที่3 นั้น บริษัทประกันมักจะไม่ขายให้เดี่ยวๆ จะต้องซื้อพร้อมประกันภัยหลักอื่นๆ ดังตัวอย่างข้างต้น ซึ่งจะว่าไปแล้ว ประกันภัยบุคคลที่3 นั้นมักจะถูกบังคับให้ซื้อ โดยกฏหมาย ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองบุคคลที่3 นั่นเอง

ตัวอย่าง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์จำนวนมากที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ เงินชดเชยต่างๆ ที่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ภาระจึงตกอยู่กับผู้ประสบภัยและครอบครัว จึงทำให้กฎหมายบังคับให้ต้องทำ

แม้แต่ พรบ อาคาร ล่าสุดยังมีการแก้ไขให้อาคารต่างๆต้องซื้อประกันภัยบุคคลที่3 ด้วย

เช่น
อาคารต้องประกันบุคคลที่3 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับ 5) เพิ่มบทบัญญัติให้เจ้าของอาคารต้องมีการประกันภัยบุคคลภายนอก ที่ได้รับความเสียหายจากอาคาร
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 ส.ค.2558 และมีผลบังคับตั้งแต่ 28 ส.ค.2558

พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่กำหนดให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการสำหรับอาคารบางชนิดหรือประเภท ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นในกรณีที่บุคคลนั้นได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินจากอาคารนั้น

การประกันภัยบุคคลที่3 ถือเป็น ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือ Third party liability ซึ่งปัจจุบันมีกรมธรรม์เฉพาะต่างๆ

เช่น

ประกันภัยความรับผิดสำหรับวิชาชีพแพทย์
ประกันภัยความรับผิดสำหรับวิชาบัญชี
ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร

ฯลฯ
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ประกันภัย (ชีวิต,วินาศภัย) กดถูกใจ ติดตามเรา facbook fanpage
ร่วมแสดงความคิดเห็น ,comment ของท่าน จะได้รับการตอบ รวดเร็ว ถามที่ facebook fanpage

หมวดหมู่


up arrow