INSURANCETHAI.NET
Sun 25/02/2024 16:21:57

สินค้าประกันวินาศภัย

กฏหมาย กฏหมายประกันภัย

คดีผู้บริโภคกับสัญญาประกันภัย

🧊กรณีผู้เอาประกันภัยไปทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ผู้ถูกทำละเมิดได้ฟ้องผู้รับประกันภัยค้ำจุนให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คดีดังกล่าวมิใช่คดีผู้บริโภค เพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัยไม่อยู่ในฐานะผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ(ผู้เสียหายไม่ได้รับบริการใดๆจากผู้รับประกันภัย คดีดังกล่าวไม่เป็นคดีผู้บริ ...[ read more ]

776970 View(s)

ร้องเรียนประกันภัย / ร้องเรียน คปภ ออนไลน์

🧊การพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีภารกิจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชน ...[ read more ]

697250 View(s)

รถหายในห้าง ประกันจ่าย แล้วไล่เบี้ยฟ้องห้าง

🧊จอดรถในห้าง ถูกขโมย บริษัทประกันรถยนต์จ่ายผู้เอาประกัน และ ฟ้องร้องไล่เบี้ยกับห้าง ...[ read more ]

685397 View(s)
up arrow