INSURANCETHAI.NET
INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

Compulsory Third Party (CTP) ภาคสมัครใจคุ้มครองบุคคลที่สาม ในความหมาย คือ ประกัน พรบ ซึ่ง […]

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3  ชดใช้ให้แก่คู่กรณีเท่านั้น ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูก ต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากคุ่กรณีเอง จะเป็นประกันภัยคู่กรณี หรือ ผู้ก่อเหตุ ประกันภัยชั้น 3 ไม่ […]

การรับประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันภัยจะไม่รับประกันภัยรถยนต์ที่เกิดความเสียหายมาก่อน อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ยากที่รถยนต์ใช้งานจะไม่มีรอยใดๆ ซึ่งก็คงต้องไปถ่ายรุปตอนออกป้ายแดงนู่นแหละ จึงจะไม่มีแผล ดังนั้น บริษัทประกันก็จะทำการ Remark รอยแผลเก่าไว้ […]

ทำได้ โดยบริษัทประกันจะรีมาร์คแผลเอาไว้ก่อน (บันทึกไว้) และ เมื่อซ่อมเสร็จบริษัทประกันจะไปถ่ายรูปอัพเดทลบรอย Remark แผล อย่างไรก็ตาม ในการทำประกันชั้น 1 […]

โรงพยาบาลรามคำแหงเป็นทางออกหนึ่งของคนที่จะให้ประกันใหม่ซ่อมแผลเก่าให้ เป็นแนวคิดที่เอาเปรียบบริษัทประกัน ถ้าบริษัท.ประกัน รับรู้ว่ามีรอย ก่อนเริ่มการรับประกัน จะไม่รับประกันรอยนั้น ประกันชั้น1 บริษัทประกันจะตรวจสภาพรถยนต์ ก่อนทำประกัน รอยที่เกิดก่อนทำประกัน […]

เมื่อทำประกันชั้น1 บริษัทประกันจะตรวจรถ โดยส่งเจ้าหน้าที่ อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอง หรือ บริษัท out source ที่รับทำงานด้านนี้อยู่ ไปถ่ายรูป […]

ประกันภัยสุขภาพบุคคล แผนรูมแคร์ วิริยะประกันภัย ประกันสุขภาพที่ซื้อความคุ้มครองเฉพาะค่าห้อง (=ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน และรถพยาบาล)ความคุ้มครองค่าห้อง 1,000-3,000 บาทคุ้มครองสูงสุด […]

สรุป ผู้ฟ้อง ได้ทำ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risk) กับ บริษัทประกันภัย (ซึ่งมีการ re-insurance […]

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระยะยาว ด้วยการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีมาตรฐาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมประกันภัย ควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างสมดุลที่ไม่เพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย นอกจากนี้จะยกระดับศักยภาพองค์กร ให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ตรวจสอบ และบริการประชาชน รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างเต็มที่และสามารถนำระบบประกันภัยมาช่วยในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ […]

2019 มีอนุญาโตตุลาการ ที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้กับสำนักงานคปภ. 98 คนแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 5 สาขา1.สาขากฎหมายทั่วไป2.สาขากลุ่มการประกันภัย3.สาขาการเงิน- การบัญชี4.สาขาวิศวกรรม5.สาขาความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ มีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้กับสำนักงาน […]

เป็นประกันรถยนต์ประเภท3 ที่น่าสนใจตัวหนึ่ง

ประกันรถยนต์ชั้น1 แบบมีค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท เมืองไทย 1+PLUS ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 […]

ประกันรถยนต์ เป็นสินค้าประเภทบริการ การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญมาก จึงเป็นปัจจัย (Factor) ในการเลือกซื้อ ที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่ราคา! การซื้อประกันรถยนต์ ให้เลือก […]

สรุป 1.เคลมช้า เป็นที่ขั้นตอนของโรงพยาบาล ไม่ใช่บริษัทประกัน (โรงพยาบาลแจ้งไปบริษัทประกัน 15.00 ประกัน อนุมัติเคลม 15.50) 2.บริษัทประกันได้จ่ายตามเงื่อนไขความคุ้มครอง […]

โดยทั่วไป การสมัครทำประกัน ทุกประกันเภท ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่อย่างใด เพียง […]

สรุป ผู้ฟ้อง ได้ทำ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risk) กับ บริษัทประกันภัย (ซึ่งมีการ re-insurance […]

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระยะยาว ด้วยการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีมาตรฐาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมประกันภัย ควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างสมดุลที่ไม่เพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย นอกจากนี้จะยกระดับศักยภาพองค์กร ให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ตรวจสอบ และบริการประชาชน รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างเต็มที่และสามารถนำระบบประกันภัยมาช่วยในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ […]

อุบัติเหตุเครนถล่มขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ริเวอร์ไรน์) ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา […]

ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายที่แก้ไขเป็น 3 กลุ่ม มีนำเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งร่างกฎหมายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ […]

ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ ให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม สร้างกลไกจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) […]

ปี 2018 (2560) เบี้ยประกันภัยทั้งระบบ 800,000 ล้านวินาศภัย 200,000 ล้านประกันชีวิต 600,000 ล้านจำนวนตัวแทนในระบบ […]

up arrow