INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

เคสผู้ขอเอาประกันชีวิต อายุ 30 ชายร่างกายแข็งแรง หลังแจ้งงาน สมัครทำประกันชีวิต และ สุขภาพ กับบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันพิจารณารับประกันชีวิต […]

การอบรมเพื่อต่ออายุบัตรตัวแทน/นายหน้า ที่เป็นระบบออนไลน์ ดูเหมือนว่า ปัจจุบันยังมีคามคลุมเครือในความเท่าเทียม และ มาตรฐานการดำเนินงาน ของ คปภ ซึ่งสร้างความเหลื่อมล้ำในสายงาน อาชีพ […]

โดยทั่วไปประกันภัยแต่ละประเภท จะมีคามเสี่ยงแตกต่างกันไป ในการคำนวณเบี้ยประกันจะมีหลักเกณฑ์ สูตร (Formula) หลักการ (Principle) และ วิธีการ (Method) […]

อายุ และ เพศ จะเป็นปัจจัยที่ถูกนำไปคำนวณเบี้ยประกันภัย กรณีที่เป็นประกันชีวิต เบี้ยประกันจะอ้างอิงอัตรามรณะ โดยอายุน้อยเบี้ยถูกกว่าอายุมาก และ เพศหญิงถูกกว่าเพศชาย กรณีที่ผู้ขอเอาประกันมีสุขภาพไม่ปกติเบี้ยประกันภัยอาจสูงขึ้น […]

การซื้อประกันภัย โดยทั่วไป ผู้หาซื้อประกันมักจะพิจารณาจาก ผลประโยชน์และเบี้ยประกันเท่านั้น แต่สินค้าประกันภัยเป็น สินค้าที่จับต้องไม่ได้ เป็นเพียงสัญญา ซึ่งผู้ซื้อยังไม่ได้รับตัวสินค้า (ผลประโยชน์ ) […]

ระบบขายประกันออนไลน์ ระบบขายประกันออนไลน์ของกรุงเทพประกันชีวิต เป็นระบบออนไลน์ใช้งานผ่าน web browser สำหรับตัวแทนประกันชีวิต ของกรุงเทพประกันชีวิต ซึ่งต้อง login เข้าระบบโดยตัวแทนประกันชีวิต […]

“ให้เวลาผมห้านาที แล้วผมจะทำนายอนาคตทางการเงินตลอดชีวิตที่เหลือของคุณ” / T. Harv Eker ความลับของสมองเศรษฐี Secrets of the […]

แน่นอนว่า จะต้องเลือก สินค้าประกันที่ตรงความต้องการ เป็นอันดับแรกก่อน เพราะ ไม่ใช่ทุกบริษัทประกันจะมีสินค้าประกันที่ตรงกับความต้องการของเรา หรือ บริษัทประกันที่เราชื่นชอบจะมีสินค้าประกันขายครบทุกประเภท และแต่ละบริษัทอาจจะมีประกันที่ตัวเองเชี่ยวชาญไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะประกันที่ไม่ใช่ประกันทั่วๆไป […]

ลักษณะนิสัยใจคอ สไตล์ (style, nature, character) ของบริษัทประกัน แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาติกลุ่มพันธ์ุ เช่น ถ้าเป็นไทยจะเป็นการประนีประนอม คุยกันได้ สไตล์ของฝรั่งก็อาจมีความแตกต่างกันไป […]

ประกันผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกันความเสี่ยงต่อความรับผิดทางการแพทย์ เช่น1. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เอาประกันภัย (Claims made basis )2.คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายในการให้บริการทาง วิชาชีพแพทย์3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี Retroactive date คืออะไร […]

หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณอักษรพร้อมแนบกรม ธรรม์ประกันชีวิต และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทที่รับประกันภัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โดยท่านจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปทั้งหมดคืน ในกรณีขอยกเลิกภายหลัง […]

หินกระเด็นใส่หินกระเด็นใส่รถเคลมได้ไหม? เคลมได้ เพราะเป็นอุบัติเหตุถนนมีเศษหินก้อนเล็กใหญ่ หรือ บริเวณที่มีเขตก่อสร้าง รถคันหน้าอาจจะทำให้เศษหินกระเด็นมาโดนกระจก ตัวรถ กระจกร้าว ตัวถังรถเป็นรอยถลอก ยางแตก […]

ทำประกันไว้ที่ไหน? ตรวจสอบว่าทำประกันภัยไว้หรือไม่ ที่ไหน?ข้อมูลประกันภัยของบุคคลใดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับประวัติคนไข้ที่ ถือเป็นข้อมูลปกปิด ไม่ใช่ใครๆจะไปขอหรือ ดูได้ การจะขอข้อมูลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล ก็คือ คนไข้ […]

กู้เงินประกันชีวิต หรือ กู้กรมธรรม์ประกันชีวิต การกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ การกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิต เมื่อกรมธรรม์ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอกู้เงินจากบริษัท โดย โอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์นี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม […]

อันดับประกันรถยนต์ 2019 10 อันดับบริษัทประกันรถยนต์ ปี 2019 วิริยะประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย ประกันคุ้มภัย กรุงเทพประกันภัย ธนชาตประกันภัย […]

ช่วยเลือกประกันให้หน่อย!?

ร้องเรียนประกันภัย / ร้องเรียน คปภ ออนไลน์

เลขาธิการ คปภ. ส่งสัญญาณทิศทางตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 ให้ตัวแทนประกันชีวิตปรับตัวแบบก้าวกระโดดเป็นตัวแทนสายพันธุ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์ “New Normal” ไม่ใช่เพียงภายใต้สถานการณ์ New normal […]

คปภ. ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย– เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน– เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย ข่าว ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ….  ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ เพื่อปรับปรุงหลักการประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. […]

เพิ่มอำนาจ คปภ ในการกำกับดูแลตัวกลางประกันภัย(คปภ มีอำนาจมากขึ้นในการจัดการ ตัวแทน/นายหน้า) การเสนอขายโดยใช้เสียง หรือเสียงและภาพ โดยให้ถือเสมือนเป็นการพบลูกค้า(ตัวแทน/นายหน้า ทำงานง่ายขึ้น) ให้ธนาคารสามารถให้บริการนอกสำนักงานหรือสาขาได้(ธนาคารขายประกันนอกที่ตั้งได้) […]

ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,154,409 […]

คำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาวฯเพื่อผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน […]

24 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในมาตรการ คือ การอนุมัติสิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิม 15,000 […]

up arrow