INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

ต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ สำหรับรถไม่เกิน 7ปี (ขึ้นปีที่ 8 ต้องไปตรวจ ตรอ. จึงไม่รับต่อออนไลน์) ประเภทรถที่ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้ […]

หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณอักษรพร้อมแนบกรมธรรม์ประกันชีวิตและส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทที่รับประกันภัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โดยท่านจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปทั้งหมดคืนกรณีขอยกเลิกภายหลัง 30 วัน ต้องพิจารณาว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตมีเงินค่าเวนคืนหรือยัง […]

การเช็คการทำประวัติการทำประกันชีวิต ว่าคนที่เสียชีวิตแล้วทำประกันไว้ที่ไหนบ้าง สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำประกันชีวิตได้ติดต่อที่สำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร […]

ตรวจสอบว่ารถยนต์/จักรยานยนต์ ทำประกันภัยไว้หรือไม่ ที่ไหน?บางครั้ง ผู้เอาประกันภัยลืมว่าทำประกันภัยกับบริษัทอะไร กรมธรรม์ก็หาย หาไม่เจอการจะรู้ว่า เราทำประกันรถยนต์ ไว้กับบริษัทไหน? 1. โทรถามตัวแทน […]

โรงพยาบาลรามคำแหงณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,154,409 […]

คำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาวฯเพื่อผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน […]

เคลมฝ่ายถูก ไม่ง่าย ถ้าเจอประกันเขี้ยวอย่าว่าแต่การเคลมกรณีฝ่ายผิดเลย บางครั้ง การเคลมที่เป็นฝ่ายถูกก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปการเคลมประกัน กรณีที่เป็นฝ่ายถูก สามารถใช้เคลมประกันของตัวเอง หรือ ของคู่กรณีก็ได้ แต่โดยทั่วไป […]

วงเงินค่าซ่อมประกันรถ ใช้ของใคร หากเราเป็นฝ่ายถูก?ถ้าอุบัติเหตุรถชนกัน โดย..ฝ่ายถูก มีประกันภัยชั้น 3 ทุน 100,000คู่กรณีเป็นประกันชั้น 1 ทุน […]

24 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในมาตรการ คือ การอนุมัติสิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิม 15,000 […]

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานคปภ. ได้เข้าพบ นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เมื่อวันที่ […]

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ […]

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีภารกิจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องเรียนกับบริษัทประกันภัยอย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน […]

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบความคุ้มครองการรักษาพยาบาลของแบบประกันสุขภาพที่บริษัทขายอยู่ในปัจจุบัน โดยขยายความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพิ่มเติมจากค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันได้ตามแผนประกันที่มีอยู่ สำหรับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและ/หรือสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันที่บริษัทขายอยู่ในปัจจุบัน กรณีเป็นผู้ที่ติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า […]

ทั้ง ผู้เอาประกัน และ ผู้รับประโยชน์ เสียชีวิต ในเวลาที่ใกล้กัน จากการถูกยิง ผู้จัดการมรดกของผู้รับประโยชน์ ขอให้บริษัทประกันชีวิตจ่ายให้ตน ในฐานะผู้จัดการมรดก […]

Q :ปัจจุบันมีกรมธรรม์ประกันภัยอะไรบ้างที่ให้ความคุ้มครอง โรคไวรัสโควิด-19 ?A:กรมธรรม์ประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันสุขภาพ กรมรรรม์ประกันภัยการเดินทาง และกรมธรรม์ ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด โดยเฉพาะ Q : […]

ช่วยเลือกประกันให้หน่อย!?

ร้องเรียนประกันภัย / ร้องเรียน คปภ ออนไลน์

ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,154,409 […]

คำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาวฯเพื่อผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน […]

24 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในมาตรการ คือ การอนุมัติสิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิม 15,000 […]

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานคปภ. ได้เข้าพบ นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เมื่อวันที่ […]

ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจ ในแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจาก สำนักงาน […]

คปภ ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 20 บริษัท มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ […]

up arrow