INSURANCETHAI.NET
INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

สมาคมประกันชีวิตไทย ย้ำ !!! ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ ความสําคัญกับการวางแผนสุขภาพของประชาชน […]

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 5 ละเมิด หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี […]

เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ได้รับความเสียหาย ผู้เสียหายที่เป็นฝ่ายถูกละเมิด (ฝ่ายถูก) สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายละเมิด (ฝ่ายผิด) ได้เต็มจำนวนรวมถึง ค่าเสียเวลา / ค่าขาดประโยชน์ / ค่าทำขวัญอื่นๆ […]

รมว.คลัง มีคำสั่งปิด “เจ้าพระยาประกันภัย” พบว่า facebook เพจ ของ เจ้าพระยาประกันภัย โพสท์ ครั้งสสุดท้าย […]

กระทรวงการคลัง สั่งปิด เจ้าพระยาประกันภัย รมว.คลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง […]

เราเผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัย ให้กับบุคคลทั่วไป ให้สามารถเข้าใจ และใช้ประกันภัยให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถือประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก บางครั้งเผยแพร่ข้อมูล ที่แม้แต่บริษัทประกันภัยยังไม่ต้องการจะเผยแพร่ เพราะเสียประโยชน์ […]

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถทำได้ ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์  (ระยะ Free look period) โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืน แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฉบับละ […]

ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากรถ และเสียชีวิตจะมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือไม่? มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ผู้เสียชีวิตจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย พ.ร.บ. (300,000 บาท) และจากภาคสมัครใจสามารถเรียกร้องตามความเสียหายจริงขั้นต่ำ 300,000 บาทกรณีมีผู้ขาดไร้อุปการะ […]

รถโดนชน และเป็นฝ่ายถูกแต่บริษัทประกันภัยให้จ่ายค่าลากรถเอง และบริษัทประกันภัยบ่ายเบี่ยง การซ่อม หากได้มีการติดต่อประสานงานบริษัทประกันภัยแล้ว แต่ยังไม่มาดำเนินการจัดการซ่อมแซมให้ สามารถนำเรื่องมาร้องเรียนที่สำนักงาน คปภ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรียกบริษัทมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ดำเนินการให้ลูกค้า ถ้ามีตัวแทน/นายหน้า […]

ผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถแล้วเกิดอุบัติเหตุ และได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากใครได้บ้าง และเรียกร้องได้ในวงเงินเท่าไร การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สามารถเรียกได้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลละเมิด บุคคลที่สามารถเรียกร้องคือ 1.คนขับที่ทำละเมิด 2.นายจ้างในทางการที่จ้างของผู้ขับขี่คนนั้น และ […]

ประกันภัย ธรณีพิบัติ แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยจากรถกรณีอุบัติภัยร้ายแรงจากแผ่นดินไหว อุบัติภัยร้ายแรงจากแผ่นดินไหวใน 6 จังหวัดภาคใต้ ในส่วนของผู้ประสบภัยทุกคนที่อยู่ในรถยนต์ จะได้รับความคุ้มครองสำหรับความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง […]

การประกันเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS INSURANCE) 1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PERSONAL ACCIDENT INSURANCE) ให้ความคุ้มครองการ เสียชีวิต […]

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน จุดประสงค์ของการประกันภัย สำหรับเจ้าบ้าน การประกันภัยเจ้าบ้าน เป็นการประกันภัยที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองต่อผู้เป็น เจ้าของอาคาร ประเภท .. บ้านอยู่อาศัย สำนักงานในบ้าน […]

ความรับผิดของสถาบันการเงิน ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันการเงิน เกี่ยวกับความรับผิดด้านบริหารจัดการ และวิชาชีพโดยเฉพาะ คุ้มครองสถาบันการเงินทุกประเภท รวมถึงธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทลงทุนหลักทรัพย์ กองทุนรวม บริษัทจัดการการลงทุน […]

ความรับผิดจากวิชาชีพ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งอาจต้องเผชิญกับความรับผิด อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติวิชาชีพ หรือการละเว้นการให้บริการทางวิชาชีพของตน จ่ายค่าต่อสู้คดี และเงินชดเชยสำหรับ การกระทำผิดหน้าที่ ความประมาทเลินเล่อ […]

สมาคมประกันชีวิตไทย ย้ำ !!! ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ ความสําคัญกับการวางแผนสุขภาพของประชาชน […]

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 5 ละเมิด หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี […]

เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ได้รับความเสียหาย ผู้เสียหายที่เป็นฝ่ายถูกละเมิด (ฝ่ายถูก) สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายละเมิด (ฝ่ายผิด) ได้เต็มจำนวนรวมถึง ค่าเสียเวลา / ค่าขาดประโยชน์ / ค่าทำขวัญอื่นๆ […]

รมว.คลัง มีคำสั่งปิด “เจ้าพระยาประกันภัย” พบว่า facebook เพจ ของ เจ้าพระยาประกันภัย โพสท์ ครั้งสสุดท้าย […]

กระทรวงการคลัง สั่งปิด เจ้าพระยาประกันภัย รมว.คลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง […]

เราเผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัย ให้กับบุคคลทั่วไป ให้สามารถเข้าใจ และใช้ประกันภัยให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถือประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก บางครั้งเผยแพร่ข้อมูล ที่แม้แต่บริษัทประกันภัยยังไม่ต้องการจะเผยแพร่ เพราะเสียประโยชน์ […]

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้องทำอย่...

กู้เงินจากกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไร...

ความลับ ของแบบประกันตลอดชีพ ที่คุณอาจไม่...

ประกันชีวิต จุดประสงค์หลักคือ คุ้มครองชี...

15 ความจริงเรื่อง การเงิน ที่ต้องรู้...

เทคนิคการบริหารเวลา...

up arrow