INSURANCETHAI.NET
INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร เป็น ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองในเรื่องของความสูญเสีย หรือเสียหายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ขณะออกตรวจสอบอาคารเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบอาคาร การประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร […]

ส่วนแบ่งตลาด ประกันสุขภาพ ปี 2017 [2560]

ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งหน่วยงานชื่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หรือ ศคง.ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้เรื่องการเงินต่างๆ แล้วยังเป็นช่องทางในการร้องเรียนเรื่องการบริการทางการเงินของธนาคารต่างๆ ด้วย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน = Financial […]

ส่วนแบ่งการตลาด ประกันชีวิตของประเทศไทย จัดอันดับจากเบี้ยรับทั้งหมด 1. AIA 21.38%2. เมืองไทยประกันชีวิต 15.06%3. ไทยประกันชีวิต 13.75%4. […]

โรงพยาบาลรามคำแหงกลุ่มพนักงาน ที่เล่นพรรคเล่นพวก หัวหน้าให้ท้ายลูกน้อง บริษัทสัญชาติยุโรป อเมริกา หรือ ของฝรั่งจะมีระบบการทำงาน กฏเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ แต่สำหรับ […]

อันดับ ประกันอัคคีภัย (ประกันไฟ ประกันบ้าน ฯลฯ) [2559] ของ บริษัทประกันภัย อันดับบริษัทประกันภัย เป็นปัจจัย […]

Case1 รถไม่มีแผลเดิม และ แจ้งคู่กรณีได้= ไม่ต้องจ่าย excess 1000 + ซ่อมฟรี รถคันเอาประกันภัย […]

ประกันมะเร็ง กรุงเทพประกันชีวิต บีแอลเอ แคนเซอร์แม็กซ์ (bla cancer max)

ระบบเมอริเมน เพิ่มความสามารถในการบริหารงานสินไหม – ตรวจสอบรายการซ่อมจากอู่และอนุมัติการจัดซ่อมสำเร็จใน 24 ชั่วโมงได้สูงกว่า 95%– อนุมัติจ่ายเงินแก่อู่ภายใน 1 วันนับจากที่อู่ส่งรายการผ่านระบบได้เกินกว่า […]

ประกันภัยทดแทนแรงงาน คุ้มครอง และชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในนามของผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุใน กฏหมายแรงงาน ชดใช้สำหรับ ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้าง […]

ประกันชดเชยสำหรับคนงาน(เงินทดแทนแรงงาน)workmen’s compensation insurance=WCI ประกันความรับผิดชอบของนายจ้าง (ต่อลูกจ้าง)Employers’ Liability Insurance= ELI มีความหมายเดียวกัน ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน […]

Cyber LiabilityOne United States Dollars (USs 1,000,000) per occurrence and […]

Professional Liability– Errors and OmissionsOne United States Dollars (USS 1,000,000) […]

หรือ อาจเรียกว่า ความรับผิดชอบทั่วไปในเชิงพาณิชย์ (CGL) หรือ ความรับผิดทั่วไปทางการค้า Commercial General LiabilityOne United […]

สมัครทำประกันชีวิต พร้อมสุขภาพ บริษัทประกัน ให้ตรวจสุขภาพ และ ขอประวัติการรักษาพยาบาลทั้งหมด กรณีที่คุณสมัครทำประกันชีวิต พร้อม ประกันสุขภาพ และบริษัทประกันชีวิต […]

ระบบเมอริเมน เพิ่มความสามารถในการบริหารงานสินไหม – ตรวจสอบรายการซ่อมจากอู่และอนุมัติการจัดซ่อมสำเร็จใน 24 ชั่วโมงได้สูงกว่า 95%– อนุมัติจ่ายเงินแก่อู่ภายใน 1 วันนับจากที่อู่ส่งรายการผ่านระบบได้เกินกว่า […]

สรุป ผู้ฟ้อง ได้ทำ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risk) กับ บริษัทประกันภัย (ซึ่งมีการ re-insurance […]

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระยะยาว ด้วยการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีมาตรฐาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมประกันภัย ควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างสมดุลที่ไม่เพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย นอกจากนี้จะยกระดับศักยภาพองค์กร ให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ตรวจสอบ และบริการประชาชน รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างเต็มที่และสามารถนำระบบประกันภัยมาช่วยในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ […]

อุบัติเหตุเครนถล่มขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ริเวอร์ไรน์) ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา […]

ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายที่แก้ไขเป็น 3 กลุ่ม มีนำเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งร่างกฎหมายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ […]

ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ ให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม สร้างกลไกจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) […]

up arrow