INSURANCETHAI.NET
INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

– คุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เหมาจ่ายตามวงเงินสูงสุดของแต่ละแผน– คุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยนอก เอ็กซเรย์ อัลตราซาวนด์ และค่าปรึกษาแพทย์ รวมทั้งยาเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เหมาจ่ายตามวงเงินสูงสุดของแต่ละแผน […]

เงินเดือน เป็นรายได้ประเภทที่ 1 ตามกฎหมาย หักค่าใช้จ่ายได้แบบเหมาเท่านั้นในอัตรา 50% ของรายได้ แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท […]

กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับรางวัล “บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี” (Company with the Best Health Insurance Coverage of the […]

คำตอบ คือ เอาไปลงทุน ทุกธุรกิจเมื่อได้รับเงินเข้ามาล้วนแล้วแต่ต้องนำเงินนั้นไปลงทุนต่อเพื่อให้ เกิดผลตอบแทนที่มากขึ้น ธุรกิจประกันภัย ก็ต้องนำเงินไปลงทุนเช่นกัน แต่อาจจะมีกฏหมายกำหนดขอบเขตไว้ว่าลงทุนอะไรได้บ้าง ตัวอย่างของการลงทุนของ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต […]

โรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพประกันชีวิต เมื่อตัวแทนส่งงานประกันชีวิต ไม่ว่าจะมีการซื้อ อนุสัญญาสุขภาพ พ่วง ด้วยหรือไม่ก็ตาม หากมีการแถลงความผิดปกติ โรคที่เคยรักษา เคยเป็น หรือ […]

ประกันชีวิตมีหลายประเภท และ หลายแบบ หรือ ที่เรียกว่า แบบประกันแบบประกันชีวิต ที่เน้นคุ้มครอง จะจ่ายเบี้ยน้อยกว่าแบบ สะสมทรัพย์ แบบประกันประเภทคุ้มครองสูงแต่จ่ายน้อย […]

ตัวแทนประกันภัย และ นายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต / ตัวแทนประกันวินาศภัย / นายหน้าประกันภัย โดยทั่วไปมีรายได้จาก คอมมิสชั่น […]

กรุงเทพประกันชีวิตเปลี่ยนแปลงวันหักบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระเบี้ยประกันภัย หลักเกณฑ์การส่งข้อมูลหักบัญชีเงินฝากธนาคารแบบใหม่ กรุงเทพประกันชีวิต อ้างอิงตามวันที่ทำประกันภัย แทนจากเดิมที่อ้างอิงตามธนาคารที่ลูกค้าใช้ในการหักบัญชี เรื่องการหักเบี้ยประกันชีวิต จากธนาคารกรุงเทพประกันชีวิต เปลี่ยนวันที่หักบัญชีธนาคารเพื่อชำระเบี้ยประกันจากเดิม การหักบัญชีธนาคารเพื่อชำระเบี้ยประกัน จะยึดถือเอาธนาคารที่ใช้ในการหัก […]

ประกันคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามและระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคอัลไซเมอร์ และไตวายเรื้อรัง […]

กองทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา เป็นชื่อเรียก หรือ ชื่อที่ตั้งขึ้นมา เพื่อสื่อถึงการการันตีรับรอง สำหรับเงินการศึกษาที่จะมีให้กับลูกหรือเด็กๆ หลักการของกองทุนการศึกษา ในความหมายนี้ คือ […]

คุณต้องการทำประกันเพราะอะไร? 1.คุ้มครองชีวิต เมื่อเสียชีวิต บริษัทประกันจ่าย2.เก็บเงิน มีเงินก้อน เมื่อเกษียณ3.เก็บเงิน มีเงินบำนาญ เมื่อเกษียณ 4.ใช้หักลดหย่อนภาษี5. อื่นๆ […]

โจทย์ของลูกค้า คือ อายุ 48 ปี หญิง ต้องการหักลดหย่อนภาษี ด้วยเบี้ยประกันชีวิต จำนวนประมาณ 25,000โดยใช้สิทธิในส่วนของ […]

1. Medisave ระบบการสะสมกองทุนเพื่อสุขภาพ โดยเก็บเงินรายได้ส่วนหนึ่งของสมาชิกเข้าบัญชี Medisave Account เป็นค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพของสมาชิกและครอบครัวในอนาคตกรณีที่ต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล(IPD) และเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) บางกรณี เงื่อนไขการใช้ Medisave1. ต้องเป็นสถานพยาบาลของรัฐ […]

ระบบประกันสุขภาพ รักษาพยาบาลของสิงคโปร์ แบ่ง 3 ระดับ 1. Medi-save เปิดบัญชีสำหรับฝากเงินเข้าไป บังคับประชาชน และ […]

เปรียบเทียบ ประกันมะเร็ง กรุงเทพประกันชีวิต (cancer max) vs กรุงเทพประกันภัย (salary man,cancer) ปัจจุบันมีแผนประกันสำหรับโรคมะเร็ง […]

ระบบเมอริเมน เพิ่มความสามารถในการบริหารงานสินไหม – ตรวจสอบรายการซ่อมจากอู่และอนุมัติการจัดซ่อมสำเร็จใน 24 ชั่วโมงได้สูงกว่า 95%– อนุมัติจ่ายเงินแก่อู่ภายใน 1 วันนับจากที่อู่ส่งรายการผ่านระบบได้เกินกว่า […]

สรุป ผู้ฟ้อง ได้ทำ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risk) กับ บริษัทประกันภัย (ซึ่งมีการ re-insurance […]

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระยะยาว ด้วยการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีมาตรฐาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมประกันภัย ควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างสมดุลที่ไม่เพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย นอกจากนี้จะยกระดับศักยภาพองค์กร ให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ตรวจสอบ และบริการประชาชน รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างเต็มที่และสามารถนำระบบประกันภัยมาช่วยในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ […]

อุบัติเหตุเครนถล่มขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ริเวอร์ไรน์) ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา […]

ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายที่แก้ไขเป็น 3 กลุ่ม มีนำเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งร่างกฎหมายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ […]

ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ ให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม สร้างกลไกจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) […]

up arrow