INSURANCETHAI.NET
INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิต มีอายุหลายปี (ทำประกันไว้หลายปี ตั้งแต่ปีที่สอง) จะมีมูลค่าเกิดขึ้นเรียกว่า มูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่ง ผู้เอาประกันสามารถที่จะกู้ เงินใน มูลค่าดังกล่าวได้ […]

การเปลี่ยนตัวแทน/นายหน้า สำหรับการใช้บริษัทประกันภัยรถยนต์นั้น สามารถทได้ปกติ แต่ก็มีบางบริษัทประเกันภัย ที่มีนโยบายที่ทำให้เป็นเรื่องยาก เช่น ห้ามย้าย หรือ มีเงื่อนไขอื่นๆด้วย การย้ายงานประกันรถยนต์ […]

ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องดำเนินการภายใน 15 วัน (Free look period) นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืน มีค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท […]

1. ยกเลิกก่อนวันคุ้มครอง ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ ก่อนวันคุ้มครอง หากยังไม่ถึงวันคุ้มครอง เราสามารถทำเรื่องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับแหล่งที่ซื้อมา ซื้อผ่าน ตัวแทน/นายหน้า […]

โรงพยาบาลรามคำแหงการยกเลิกประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันใด สามารถแจ้งยกเลิกได้ง่ายๆ โดยผ่าน ตัวแทน หรือ นายหน้า ของคุณ แต่ถ้าคุณไม่มีตัวแทนหรือนายหน้าดูแล เช่น […]

การซื้อประกันชีวิตกลุ่มโดยตรงกับบริษัทประกันภัย หรือผ่านตัวกลาง อย่างเช่น ตัวแทน /นายหน้าของบริษัทประกันภัยเอง (agent / in house-broker) กับการซื้อนายหน้าประกันภัย […]

agent (เอเย่นท์) ตัวแทน บุคคลหรือองค์กรซึ่งกระทำการในนามของผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์กรหนึ่ง (principle) เพื่อขายสินค้าหรือ บริการของผู้นั้นให้แก่บบุคคลที่สาม Broker (โบรคเกอร์) นายหน้า […]

รถชนกัน บริษัทประกันภัยไม่ใช่ผู้เสียหาย บริษัทประกันภัย มีสิทธิ์เข้ามารับช่วงสิทธิ์ ตามหลักประกันภัย หลังจากได้ชดใช้ค่าเสียหาย โดยหลักปฏิบัติแล้ว บริษัทประกันภัยจะคุยกันเอง (อยู่ในธุรกิจเดียวกัน) ถ้าคุยกันไม่ลงตัวก็ฟ้องร้องกันต่อไป […]

If work, double effort. If it doesn’t, change! ถ้าทำแล้วได้ผล ก็ทำให้มันเยอะขึ้นแต่ถ้าทำแล้วไม่ได้ผลต้องเปลี่ยน […]

หากตัวแทนประกันชีวิต ไปพบผู้มุ่งหวังและนำเสนอการประกันชีวิตอย่างเดียวโดยไม่รู้ข้อมูลด้านอื่นๆของผู้มุ่งหวังเลย และด้วยความสามารถในการใช้บทเจรจาการขายที่ยอดเยี่ยม ผู้มุ่งหวังก็ตัดสินใจจ่ายเบี้ยก้อนโต ก็เหมือนกับการรักษาโรคที่เน้นให้ลูกหายแต่คนไข้อาจจะบอบช้ำจากการรักษาจนไม่สามารถส่งเบี้ยประกันหรือไม่อยากส่งเบี้ยปีต่ออายุปีต่อไปอีกเลยเหมือนคนไข้กลัวหมอยอมตายดีกว่าต้องตัดอวัยวะออก ซึ่งเป็นแนวคิดเดียว กัน กับการรักษาโรค ที่ผิดวิธี แนวคิดของ […]

ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทั้งชีวิต เข้าสู่วงการประกันชีวิต จากตัวแทน ตำแหน่งสุดท้าย ผู้จัดการภาค เพื่อให้เข้าใจง่ายสมมติตัวละครดังนี้A ผู้จัดการภาคที่ถูกปลดB ผู้ควบคุมส่วนงานตัวแทน (เจ้าหน้าที่บริษัท) […]

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive […]

อุบัติเหตุเครนถล่มขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ริเวอร์ไรน์) ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา […]

ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายที่แก้ไขเป็น 3 กลุ่ม มีนำเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งร่างกฎหมายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ […]

ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ ให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม สร้างกลไกจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) […]

ปี 2018 (2560) เบี้ยประกันภัยทั้งระบบ 800,000 ล้านวินาศภัย 200,000 ล้านประกันชีวิต 600,000 ล้านจำนวนตัวแทนในระบบ […]

สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎหมาย General  Data Protection Regulation หรือ GDPR เพื่อควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพลเมืองของสหภาพยุโรปไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกประมวลผลจาก ที่ใดในโลก และกฎหมายดังกล่าวมีสภาพบังคับไม่จำกัดเฉพาะต่อประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเท่านั้น […]

ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อัตราเบี้ยประกันภัยไร่ละ 65 บาท พื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 […]

up arrow