INSURANCETHAI.NET
INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

โครงการ บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส (ชําระเบี้ย 10 ปี) วันที่เสนอขาย : […]

Bancassurance ช่องทางบุกเบิกฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ธนาคารพาณิชย์ร่วมกับบริษัทประกันชีวิต ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเงินฝากประจำระยะยาว ทำให้บริษัทประกันสามารถขยายฐานลูกค้าบางกลุ่มที่ตัวแทนประกันชีวิตเข้าไม่ถึง หรือให้ความเชื่อถือองค์กรเช่นธนาคารมากกว่าบุคคลที่เป็นตัวแทน บริษัทประกันชีวิต-ธนาคารพาณิชย์-ลูกค้า การขายประกันผ่านธนาคารพาณิชย์ ทั้งสามฝ่าย ต่างได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย– […]

คดีตัดนิ้ว 16 ล้าน จุดชี้ขาด‘ใบคำขอ-บาดแผล’ ปี 2007 คดี “ตัดนิ้ว” เมื่อบริษัทประกันภัยกว่า 30 […]

การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ผู้เรียกร้องต้อง “เป็นฝ่ายถูก” ไม่ใช่เป็นฝ่ายผิด เช่น ขับรถไปชนรถคนอื่น แบบนี้จะเรียกค่าขาดประโยชน์ไม่ได้ ตรงกันข้าม คู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายถูกชน จะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากคุณแทน […]

โรงพยาบาลรามคำแหงประกันชีวิตคืออะไร? ประกันชีวิตคิดไปคล้ายถือร่ม ป้องกันลมและน้ำได้ใต้สายฝนแต่เมื่อยามฟ้าใส ไม่มืดมน ดูเหมือนคน มีภาระเกะกะจริงครั้นเมื่อยามน้ำฝนหล่นจากฟ้า จึงรู้ว่าร่มจำเป็นเห็นค่ายิ่งจงประกันชีวิตไว้ อย่าประวิง เพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ ไม่แน่นอน […]

ตัวแทนขายประกันชีวิต vs แบงก์แอสชัวรันส์ กับสองมาตรฐานช่องทางการจำหน่ายขายประกัน ตัวแทนขายประกันชีวิต สุดเอือมระอา ช่องทางการจำหน่ายขายประกันสองมาตรฐาน คปภ.ยืนยันว่ากฎหมายไม่มีข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องห้ามนายหน้าลดแลกแจกแถมส่วนด้านสมาคมตัวแทนฯ เดินหน้าร้องเพิ่มหวังใช้มาตรฐานเดียวกัน การแก้ไขปัญหาสองมาตรฐาน […]

1.สะสมทรัพย์ ปัจจุบันผลตอบแทน ไม่เยอะ irr 1% กว่า2.ถ้าต้องการมีเงินก้อนให้ลูก เอาไปซื้อกองทุน หรือ หุ้นบลูชิบ อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า3.ถ้าต้องการ […]

ข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย (War and Terrorism Exclusion) ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม […]

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต (Electronic Data and Internet Endorsement) บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดจาก […]

ค่าใช้จ่ายเร่งงาน (Expediting Expenses Clause) การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งอย่างเร่งด่วน ค่าขนส่งทางอากาศ และค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุด เพื่อทำการซ่อมแซมหรือจัดหาของใหม่มาทดแทนทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากภัยที่เอาประกันภัยไว้ โดยมีเงื่อนไขว่า […]

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน (Claim Payment on Account Clause) หากผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์ให้บริษัท ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นบางส่วนก่อนก็สามารถกระทำได้หากบริษัท และผู้เอาประกันภัยได้ตกลงร่วมกัน โดยผู้ประเมินความเสียหาย […]

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Cancellation) ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ณ เวลาใดก็ได้ โดยบริษัทจะเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้เช่นกัน  โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า ………… วัน […]

ค่าวิชาชีพ (Professional Fees Clause) จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้รวมถึงค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ  […]

การขนย้ายซากทรัพย์สิน (Debris Removal Clause) การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอันได้แก่ 1.เพื่อการค้ำหรือยันซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย2.เพื่อการรื้อถอนหรือทำลายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย3.เพื่อการขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อน ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ […]

การชดใช้ตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน (Replacement Value) กรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ยกเว้นสต็อกสินค้า) ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้รับความเสียหาย หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สิน ให้หมายความถึง A ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยสิ้นเชิง […]

ระบบเมอริเมน เพิ่มความสามารถในการบริหารงานสินไหม – ตรวจสอบรายการซ่อมจากอู่และอนุมัติการจัดซ่อมสำเร็จใน 24 ชั่วโมงได้สูงกว่า 95%– อนุมัติจ่ายเงินแก่อู่ภายใน 1 วันนับจากที่อู่ส่งรายการผ่านระบบได้เกินกว่า […]

สรุป ผู้ฟ้อง ได้ทำ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risk) กับ บริษัทประกันภัย (ซึ่งมีการ re-insurance […]

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระยะยาว ด้วยการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีมาตรฐาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมประกันภัย ควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างสมดุลที่ไม่เพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย นอกจากนี้จะยกระดับศักยภาพองค์กร ให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ตรวจสอบ และบริการประชาชน รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างเต็มที่และสามารถนำระบบประกันภัยมาช่วยในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ […]

อุบัติเหตุเครนถล่มขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ริเวอร์ไรน์) ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา […]

ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายที่แก้ไขเป็น 3 กลุ่ม มีนำเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งร่างกฎหมายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ […]

ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ ให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม สร้างกลไกจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) […]

up arrow