INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต

เป็นการประกันภัยที่มีจุดประสงค์ให้ความคุ้มครองต่อผู้เป็นเจ้าของอาคาร ประเภทบ้านอยู่อาศัย สำนักงานในบ้าน หรือห้องชุดอยู่อาศัยในแฟลต แมนชั่น หรือคอนโดมิเนียม ให้ได้รับความคุ้มครองหลายอย่างไว้ในกรมธรรม์เดียวกัน […]

การแจ้งทำประกันให้แจ้งตามความเป็นจริง เช่น สำหรับกรุงเทพประกันภัย นำเสนอ โครงการรักษ์บ้านภัยอื่น เป็นการใช้ประโยชน์ หอพัก เรท […]


up arrow