INSURANCETHAI.NET
INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

Cyber LiabilityOne United States Dollars (USs 1,000,000) per occurrence and […]

Professional Liability– Errors and OmissionsOne United States Dollars (USS 1,000,000) […]

หรือ อาจเรียกว่า ความรับผิดชอบทั่วไปในเชิงพาณิชย์ (CGL) หรือ ความรับผิดทั่วไปทางการค้า Commercial General LiabilityOne United […]

สมัครทำประกันชีวิต พร้อมสุขภาพ บริษัทประกัน ให้ตรวจสุขภาพ และ ขอประวัติการรักษาพยาบาลทั้งหมด กรณีที่คุณสมัครทำประกันชีวิต พร้อม ประกันสุขภาพ และบริษัทประกันชีวิต […]

โรงพยาบาลรามคำแหงไม่มีเคลมคืนเบี้ยให้ 10% ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นสุดกรมธรรม์เงื่อนไขการรับประกันภัย ประกันสุขภาพ ธนาคาร UOB รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-60 […]

ทำไมบริษัทประกันภัย บางแห่งจึงไม่มีนโยบายส่งเอกสารกรมธรรม์ให้ลูกค้าโดยตรง (กรณีลูกค้าซื้อประกันผ่านตัวแทน/นายหน้า) 1.เหตุผลทางด้านการเงินบริษัทประกันภัยเหล่านั้น ต้องการ ประหยัดค่าใช้จ่ายบริษัท อาจบ่งบอกถึง ปัญหาทางการเงินของบริษัท 2.เหตุผลด้านความรับผิดชอบบริษัทประกันภัยเหล่านั้น ไม่ต้องการรับผิดชอบ […]

ส่วนลดประวัติดี No Claim Bonus (NCB) ส่วนลดประวัติดี No Claim Bonus (NCB) […]

ส่วนลดประวัติดี [NCB] สำหรับประกันรถยนต์คืออะไร? ส่วนลดประวัติดี [NCB] สำหรับประกันรถยนต์คือ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ที่บริษัทประกันภัยมอบให้กับผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์คันที่มีประวัติดี ไม่มีการเคลม ในปีก่อน […]

การตรวจการทำงานของตับ (Liver function tests (LFTs หรือ LFs)) คือ การตรวจทางเคมีในเลือด ได้ข้อมูลสถานะของตับ ค่าพารามิเตอร์ที่วัดรวมถึง PT […]

Compulsory Third Party (CTP) ภาคสมัครใจคุ้มครองบุคคลที่สาม ในความหมาย คือ ประกัน พรบ ซึ่ง […]

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3  ชดใช้ให้แก่คู่กรณีเท่านั้น ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูก ต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากคุ่กรณีเอง จะเป็นประกันภัยคู่กรณี หรือ ผู้ก่อเหตุ ประกันภัยชั้น 3 ไม่ […]

การรับประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันภัยจะไม่รับประกันภัยรถยนต์ที่เกิดความเสียหายมาก่อน อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ยากที่รถยนต์ใช้งานจะไม่มีรอยใดๆ ซึ่งก็คงต้องไปถ่ายรุปตอนออกป้ายแดงนู่นแหละ จึงจะไม่มีแผล ดังนั้น บริษัทประกันก็จะทำการ Remark รอยแผลเก่าไว้ […]

ทำได้ โดยบริษัทประกันจะรีมาร์คแผลเอาไว้ก่อน (บันทึกไว้) และ เมื่อซ่อมเสร็จบริษัทประกันจะไปถ่ายรูปอัพเดทลบรอย Remark แผล อย่างไรก็ตาม ในการทำประกันชั้น 1 […]

เป็นทางออกหนึ่งของคนที่จะให้ประกันใหม่ซ่อมแผลเก่าให้ เป็นแนวคิดที่เอาเปรียบบริษัทประกัน ถ้าบริษัท.ประกัน รับรู้ว่ามีรอย ก่อนเริ่มการรับประกัน จะไม่รับประกันรอยนั้น ประกันชั้น1 บริษัทประกันจะตรวจสภาพรถยนต์ ก่อนทำประกัน รอยที่เกิดก่อนทำประกัน […]

เมื่อทำประกันชั้น1 บริษัทประกันจะตรวจรถ โดยส่งเจ้าหน้าที่ อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอง หรือ บริษัท out source ที่รับทำงานด้านนี้อยู่ ไปถ่ายรูป […]

สรุป ผู้ฟ้อง ได้ทำ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risk) กับ บริษัทประกันภัย (ซึ่งมีการ re-insurance […]

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระยะยาว ด้วยการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีมาตรฐาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมประกันภัย ควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างสมดุลที่ไม่เพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย นอกจากนี้จะยกระดับศักยภาพองค์กร ให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ตรวจสอบ และบริการประชาชน รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างเต็มที่และสามารถนำระบบประกันภัยมาช่วยในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ […]

อุบัติเหตุเครนถล่มขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ริเวอร์ไรน์) ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา […]

ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายที่แก้ไขเป็น 3 กลุ่ม มีนำเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งร่างกฎหมายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ […]

ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ ให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม สร้างกลไกจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) […]

ปี 2018 (2560) เบี้ยประกันภัยทั้งระบบ 800,000 ล้านวินาศภัย 200,000 ล้านประกันชีวิต 600,000 ล้านจำนวนตัวแทนในระบบ […]

up arrow