INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

บางคนอาจคิดไปได้ว่า🤔 .. เป็นการเริ่มยุทธการเขย่าคปภด้วยยุทธสาร!? อย่างไรก็ตามสมาคมประกันวินาศภัยไทย ใช้คำว่า เปิดมุมมอง ไม่ว่าอย่างไร เนื้อความจะเป็นตัวบอกว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงต้องการสื่ออะไร แล้วสิ่งที่สื่อนี้ มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้เกี่ยวข้อง […]

เมื่อเร็วๆนี้เลขาธิการคปภติดโควิค และได้ปฏิเสธการเคลมประกันเจอจ่ายจบของตัวเอง คือไม่ไปเคลม เพราะเกรงว่าจะมีคนขอลาหาว่าเป็นการต่อสู้เพื่อตัวเอง ในระหว่างที่คปภ ต่อสู้เพื่อประชาชนก่อนหน้านี้ไม่ให้บริษัทประกันภัยยกเลิกประกันโควิดเจอจ่ายจบนั่นเอง

เครือไทย โฮลดิ้งส์ เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินและประกันภายใต้อาณาจักรของมหาเศรษฐี ‘เจริญ สิริวัฒนภักดี’ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย […]

การมาของ ‘โอมิครอน’ ทำให้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ยื่นอุทธรณ์ ขอให้ บอร์ด คปภ.พิจารณายกเลิกคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้สามารถใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ เจอ […]

ก่อนหน้านี้ กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บริษัทประกันชีวิตบางแห่ง ไม่สามารถเคลมประกันอุบัติเหตุ ออนไลน์ได้ โดยวิธีการเคลมประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล จะต้องสำรองเงินก่อน แล้วทำเรื่องเบิกเคลม ด้วยการส่งหลักฐานต่างๆไปยังบริษัท […]

There is no excerpt because this is a protected post.

ค่าลดหย่อนจากประกันชีวิตดียังไง?ตัวอย่างง่ายๆ หากรายได้ของคุณ เกิน 500,000 ส่วนที่เกินจะต้องภาษี 20% ถ้ารายได้คุณ 700,000 คุณจะต้องจ่ายภาษี เท่าไร?700,000 […]

1. หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตคำถาม :   การหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไรคำตอบ :    สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป […]

ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เรียกรวมว่า ประกันภัยตัวแทนประกันภัย ใช้สำหรับ เรียก ทั้ง ตัวแทนประกันชีวิต และ ตัวแทนประกันวินาศภัยบริษัทประกันภัย ใช้สำหรับ […]

1.เวนคืนกรมธรรม์ คือ การยกเลิกกรมธรรม์ขอคืนเงิน = วิธี CVได้เงินคืน ตามตารางมูลค่าเงินสด หักหนี้สิน(ถ้ามี)สำหรับ ต้องการยกเลิกประกันและขอเงินคืน ตัวอย่าง […]

สมมติ เบี้ยประกันภัย 10,000 บาทตัวแทน/นายหน้าได้ คอมมิสชั่น 10% = 1,000 บาทเราอาจเคยได้ยินหรือ เข้าใจว่า […]

สมาคมประกันวินาศภัยไทย รายงานจากข้อมูลสถิติค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโควิด-19 ถึง 15 พ.ย.2564ทั้งระบบมีเคลมกว่า 37,000 ล้านบาทจากเบี้ยรับ 10,562 ล้านบาทคิดเป็น 26.5% […]

ประกันสุขภาพ New health standard
ประกันสุขภาพใหม่ 2564
มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ 2564

#ขอให้ยกเลิกกรมธรรม์เจอจ่ายจบสมาคมประกันวินาศภัยไทย (tgia : Thai general insurance association : https://www.tgia.org ) […]

ช่วยเลือกประกันให้หน่อย!?

ร้องเรียนประกันภัย / ร้องเรียน คปภ ออนไลน์

เลขาธิการ คปภ. ส่งสัญญาณทิศทางตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 ให้ตัวแทนประกันชีวิตปรับตัวแบบก้าวกระโดดเป็นตัวแทนสายพันธุ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์ “New Normal” ไม่ใช่เพียงภายใต้สถานการณ์ New normal […]

คปภ. ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย– เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน– เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย ข่าว ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ….  ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ เพื่อปรับปรุงหลักการประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. […]

เพิ่มอำนาจ คปภ ในการกำกับดูแลตัวกลางประกันภัย(คปภ มีอำนาจมากขึ้นในการจัดการ ตัวแทน/นายหน้า) การเสนอขายโดยใช้เสียง หรือเสียงและภาพ โดยให้ถือเสมือนเป็นการพบลูกค้า(ตัวแทน/นายหน้า ทำงานง่ายขึ้น) ให้ธนาคารสามารถให้บริการนอกสำนักงานหรือสาขาได้(ธนาคารขายประกันนอกที่ตั้งได้) […]

ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,154,409 […]

คำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาวฯเพื่อผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน […]

24 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในมาตรการ คือ การอนุมัติสิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิม 15,000 […]

การย้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต...

ถ้าเราทำประกันชีวิตพร้อมสุขภาพกลับบริษัทแห่งหนึ่งไปแต่ปรากฏว่าเราไม่พึงพอใจตัวแทนผู้ให้บริการเราจะทำยังไงตามหลักแล้วเราสามารถเปลี่ยนตัวแทนผู้บริการได้ในบริษัทเดียวกันแต่ถ้าเราจำเป็นจะต้องย้ายบริษัทประกันชีวิตที่เราทำเพราะว่าอาจจะมีตัวแทนที่เราอยากจะให้เขาบริการซึ่งอยู่คนละบริษัทเราจะทำยังไง คำตอบก็คือถ้าอยู่คนละบริษัทกรมทัณฑ์ประกันชีวิตไม่สามารถย้ายได้เราจำเป็นจะต้องไปทำบริษัทใหม่แล้วจะทำยังไงเพื่อให้เราเสียประโยชน์น้อยที่สุด ถ้าไม่ได้ติดปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ให้ซื้อประกันชีวิตและสุขภาพก่อนที่กรมธรรม์เดิมจะหมดอายุประมาณ 1-2 เดือนเมื่อประกันชีวิตไม่อนุมัติแล้วที่เดิมเราก็ไม่ต้องไปจ่ายเบี้ยอีก อีกวิธีหนึ่งก็คือเราสมัครประกันชีวิตและสุขภาพที่บริษัทแห่งใหม่ได้เลยและเมื่ออนุมัติผ่านแล้วก็ไปยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์จากบริษัทเดิมถ้าหากกรมธรรม์นั้นมีมูลค่าก็สามารถเอาเงินคืนมาได้บางส่วนซึ่งส่วนมากแล้วกรมธรรม์จะมีมูลค่าเวนคืนเมื่อครบ 2 ปีไปแล้วเว้นแต่จะมีแบบประกันชีวิตบางแบบที่มีเงินคืนในปีแรกถ้าเป็นแบบนั้นก็จะมีเงินคืนบางส่วนที่สามารถขอคืนได้นั่นเอง

ทำไมบริษัทประกันชีวิตบางแห่งจึงยังไม่เปล...

ตั้งแต่อดีตแต่เดิมมาบริษัทประกันชีวิตมักจะใช้เอกสารในการทำงานเรื่องต่างๆการแจ้งงานการส่งคำร้องอะไรต่างๆก็จำเป็นต้องใช้เอกสารแต่ในยุคปัจจุบันมีเครื่องมือที่คอยอำนวยความสะดวกรวดเร็วประหยัดชัดเจนให้ใช้อยู่เป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นการใช้ email หรือแม้กระทั่ง line หรือ facebook messenger ก็แล้วแต่ มาพูดถึงประเด็นของอีเมล การเปลี่ยนระบบเดิมมาใช้อีเมลผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันชีวิตบางคนเขามองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าลูกค้าไม่ใช่อีเมลกันลืมแม้กระทั่งตัวแทนประกันชีวิตยังไม่ใช้เลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่บริษัทจะต้องพัฒนาไปข้างหน้าลูกค้าคนไหนไม่พร้อมตัวแทนคนไหนไม่มี […]

up arrow