INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

อันดับประกันรถยนต์ 2019 10 อันดับบริษัทประกันรถยนต์ ปี 2019 วิริยะประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย ประกันคุ้มภัย กรุงเทพประกันภัย ธนชาตประกันภัย […]

แบ่งกลุ่มรถยนต์ เฉพาะรถยนต์นั่ง รหัส 110 และ120 เท่าน้ัน รถยนต์กลุ่ม1 เป็นกลุ่มรถยนต์มักมีเบี้ยประกันรถยนต์สูงสุด และใช้เวลาเช็คเบี้ยประกันนานที่สุด รถยนต์กลุ่มนี้เป็นรถพิเศษ […]

RSV = Respiratory Syncytial Virus เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิด โรคในระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ทำให้ร่างกายผลิตเสมหะออกมาจำนวนมาก ทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้เนื่องจากมักเกิดพยาธิสภาพในส่วนของหลอดลมเล็ก (bronchiole) และถุงลม (alveoli) […]

ปกติแล้วการทำประกันชีวิต จะมีช่องให้เลือกว่า จะขอตรวจสุขภาพ หรือ ไม่ตรวจได้ ซึ่งส่วนมากก็จะเลือกไม่ตรวจ แต่บริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะให้ตรวจ ซึ่งมีระเบียบเงื่อนไขแตกต่างกันไปตามแต่นโยบายแต่ละบริษัท แต่ก็มีหลักเกณฑ์คล้ายกันเช่น ดูจากประวัติการรักษา […]

อาจเคยได้ยินว่า ในการแจ้งเคลมประกันรถยนต์ นั้นอาจทำให้เบี้ยประกันภัยในปีหน้าเพิ่มขึ้น หากเป็นกรณีที่คุณเป็นฝ่ายผิด ไปชนคู่กรณี แล้วเสียหายไม่มาก รถคุณอาจบุบเล็กน้อยทุบไปทีหนึ่งก็เด้งกลับมาเหมือนเดิม แต่รถคู่กรณีเสียหายสีแตกเนื่องจาก เป็นรถเก่า เช่นนี้แล้ว […]

ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ตามมาตรา 31 (11) ระบุว่า “ห้ามมิให้บริษัทประกันภัยให้ประโยชน์เป็นพิเศษแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย”การแถมล้างรถฟรีเมื่อผู้เอาประกันภัยทำพ.ร.บ. เข้าข่ายการให้ผลประโยชน์ซึ่งเป็นข้อห้ามดังกล่าว

ตัวอย่าง ข้อยกเว้นความไม่คุ้มครอง กลุ่มประกันสุขภาพ: สัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ เพรสทิจ เฮลธ์ (พิเศษ(ประเทศไทย)) ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) […]

สัญญาเพิ่มเติม อีลิทเฮลท์ อิลิทเฮลท์ เป็น ประกันสุขภาพ ที่เป็นสัญญาเพิ่มเติม หรือ สัญญาพ่วง ในประกันชีวิต นั่นคือ […]

insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance

อาจจะไม่ถูกต้องนักที่จะกล่าวว่า นี่เป็นประกันสุขภาพผู้สูงอายุ เพราะ สามารถทำได้ประกันตั้งต่ออายุ 11 ปี แต่ความพิเศษหนึ่งของประกันสุขภาพดังกล่าวนี้ ที่อาจหาที่ไหนไม่ได้ นั้นคือ อายุในการรับประกันนั่นเอง […]

เป็นสัญญาพ่วง ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิต ของเมืองไทยประกันชีวิต เหมาจ่ายสูงสุดถึง 5 ล้านบาท* ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก […]

การจะตอบคำถามนี้ได้ต้องรู้ว่า ปัจจัยใดที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันสุขภาพซึ่งอาจได้แก่ …1.ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อคน2.จำนวนคนที่ทำประกันสุขภาพ3.ภาวะสุขภาพของคน4.เทคโนโลยีในการรักษาผู้ป่วย5.ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นมาในแผนประกัน6.สวัสดิการรัฐ

เรื่องของระยะเวลา เป็นสิ่งที่ต้องวางแผน มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ 2 ประเด็น เนื่องจากแผนประกันสุขภาพเป็นแบบปีต่อปี ที่ผ่านมาพบว่า1.บริษัทประกันมีการยกเลิกแผนประกันสุขภาพ อาจจะเป็นเหตุผลเรื่องการขาดทุน2.บริษัทประกันไม่ต่ออายุประกันสุขภาพเนื่องจากมีเคลมเยอะ และ เป็นที่ต้องรักษาต่อเนื่องแต่ยังไม่หาย […]

ใช้กับโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประกันวิริยะ viriyah healthcare by BDMSใช้ได้กับ โรงพยาบาลในเครือ เท่านั้นที่ขึ้นชื่อว่า กรุงเทพ […]

ช่วยเลือกประกันให้หน่อย!?

ร้องเรียนประกันภัย / ร้องเรียน คปภ ออนไลน์

เลขาธิการ คปภ. ส่งสัญญาณทิศทางตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 ให้ตัวแทนประกันชีวิตปรับตัวแบบก้าวกระโดดเป็นตัวแทนสายพันธุ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์ “New Normal” ไม่ใช่เพียงภายใต้สถานการณ์ New normal […]

คปภ. ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย– เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน– เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย ข่าว ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ….  ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ เพื่อปรับปรุงหลักการประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. […]

เพิ่มอำนาจ คปภ ในการกำกับดูแลตัวกลางประกันภัย(คปภ มีอำนาจมากขึ้นในการจัดการ ตัวแทน/นายหน้า) การเสนอขายโดยใช้เสียง หรือเสียงและภาพ โดยให้ถือเสมือนเป็นการพบลูกค้า(ตัวแทน/นายหน้า ทำงานง่ายขึ้น) ให้ธนาคารสามารถให้บริการนอกสำนักงานหรือสาขาได้(ธนาคารขายประกันนอกที่ตั้งได้) […]

ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,154,409 […]

คำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาวฯเพื่อผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน […]

24 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในมาตรการ คือ การอนุมัติสิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิม 15,000 […]

คปภ. ร่างปรับปรุงโครงสร้างกำกับดูแล ควบค...

คปภ. ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย– เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน– เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย ข่าว ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ….  ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ เพื่อปรับปรุงหลักการประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. […]

up arrow