INSURANCETHAI.NET
INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

1.ซื้อประกันแบบรวม เช่น ประกันชีวิต+สุขภาพ+ชดเชยรายได้+อุบัติเหตุ2.ซื้อแบบแยก เช่น ประกันสุขภาพ ,ประกันชดเชยรายได้,ประกันอุบัติเหตุ 1.ซื้อประกันแบบรวมรวมไว้ฉบับเดียวกัน เช่น ประกันชีวิต+สุขภาพ+ชดเชยรายได้+อุบัติเหตุ ปัญหาที่คุณอาจจะเจอ1.1สัญญาประกันชีวิตจบลง […]

การต่ออายุสัญญาประกันภัย เช่น ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ ฯลฯ อย่าให้กระชั้นชิดจนเกินไป เพราะจะอาจเกิดปัญหาได้จากระบบล่าช้า จากความผิดพลาดอื่นๆที่อาจะเกิดขึ้นได้ สำหรับตัวแทน/นายหน้า การเก็บเบี้ยประกันหรือการต่อสัญญาต่างๆของประกันชีวิตประกันวินาศภัย […]

มี พรบ 2 ฉบับ จะได้รับคุ้มครองจาก พรบ. ทั้ง 2 ฉบับ ค่าสินไหมทดแทนในส่วนของ […]

การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา เป็นการประกันภัยที่นำเอาการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา และการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของการติดตั้งเครื่องจักรมารวมกันเป็นกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในฉบับเดียว แบ่งความคุ้มครอง3 หมวด หมวดที่ 1 งานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา หมวดที่ 2 […]

โรงพยาบาลรามคำแหงความคุ้มครองแยกเป็น 2 หมวด คือ หมวด 1 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อป้ายโฆษณา การประกันภัยนี้จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ต่อป้ายโฆษณา […]

คุ้มครอง การแตกหักของกระจกหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจกนั้นและรวมถึงค่าใช้จ่ายที่พอเหมาะซึ่งใช้ในการสร้างที่กำบัง อันเป็นผลมาจากการแตกหัก ข้อยกเว้นที่สำคัญ การเสียรูปของกระจกการแตกหักระหว่างถอดถอนหรือในระหว่างดัดแปลงสถานที่การแตกหักจากสงคราม การนัดหยุดงานการแตกหักหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากไฟไหม้หรือภัยที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

ความคุ้มครอง 3 แบบ แบบ ปง.1 ความสูญเสียของเงินที่เกิดจากการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ระหว่างการขนส่ง และขณะเก็บอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย หรือในตู้นิรภัย และความเสียหายต่อตัวตู้นิรภัย แบบ […]

แบ่งเป็น 3 ประเภท แบบ จร.1 – ลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ความเสียหายต่อตัวอาคาร แบบ จร.2 […]

ประกันชีวิต จ่ายชดเชย การเสียชีวิตประกันสุขภาพ จ่ายค่ารักษา ป่วยไข้ หรือ อุบัติเหตุ ประกันชีวิต คุ้มครองมูลค่าชีวิต เช่นหากหัวหน้าครอบครัว […]

จุดประสงค์ ของประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน เพื่อให้ความคุ้มครองต่อผู้เป็นเจ้าของอาคาร ประเภทบ้านอยู่อาศัย สำนักงานในบ้าน หรือห้องชุดอยู่อาศัย แฟลต แมนชั่น หรือคอนโดมิเนียม ให้ได้รับ […]

ความคุ้มครองประกันอัคคีภัย ความคุ้มครองพื้นฐานตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย การประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินจากภัยพื้นฐานต่าง ๆ ดังนี้ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว […]

คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ความรับผิดของบริษัทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง หรือความเสียหายหลายครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยรวมกันไม่เกิน จำนวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ละรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือ จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิด […]

เบี้ยประกันภัย (Premium) จำนวนเงินที่ผู้เอาประกัน(หรือ ก็คือ ผู้ซื้อประกัน ซึ่งก็คือลูกค้าประกัน) ต้องจ่ายหรือ ชำระให้กับบริษัทประกันภัย ที่ตนซื้อประกัน ซึ่งการทำประกันภัยรถยนต์ […]

เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิต มีอายุหลายปี (ทำประกันไว้หลายปี ตั้งแต่ปีที่สอง) จะมีมูลค่าเกิดขึ้นเรียกว่า มูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่ง ผู้เอาประกันสามารถที่จะกู้ เงินใน มูลค่าดังกล่าวได้ […]

การเปลี่ยนตัวแทน/นายหน้า สำหรับการใช้บริษัทประกันภัยรถยนต์นั้น สามารถทได้ปกติ แต่ก็มีบางบริษัทประเกันภัย ที่มีนโยบายที่ทำให้เป็นเรื่องยาก เช่น ห้ามย้าย หรือ มีเงื่อนไขอื่นๆด้วย การย้ายงานประกันรถยนต์ […]

อุบัติเหตุเครนถล่มขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ริเวอร์ไรน์) ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา […]

ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายที่แก้ไขเป็น 3 กลุ่ม มีนำเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งร่างกฎหมายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ […]

ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ ให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม สร้างกลไกจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) […]

ปี 2018 (2560) เบี้ยประกันภัยทั้งระบบ 800,000 ล้านวินาศภัย 200,000 ล้านประกันชีวิต 600,000 ล้านจำนวนตัวแทนในระบบ […]

สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎหมาย General  Data Protection Regulation หรือ GDPR เพื่อควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพลเมืองของสหภาพยุโรปไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกประมวลผลจาก ที่ใดในโลก และกฎหมายดังกล่าวมีสภาพบังคับไม่จำกัดเฉพาะต่อประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเท่านั้น […]

ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อัตราเบี้ยประกันภัยไร่ละ 65 บาท พื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 […]

up arrow