INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

ลูกค้า (หรือ ผู้เอาประกัน จาก ประชากรไทยราว70ล้าน ไม่รวมต่างชาติ) บริษัทประกันภัย (ประมาณ 85แห่ง)ตัวกลาง (ตัวแทน/นายหน้า […]

การตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ และมันจะเปลี่ยนโฉมของ การตลาดออฟไลน์ รวมถึงลบล้างทฤษฎี ระบบวิธีเก่าๆ บางอย่างที่มีอยู่ไปตลอดกาล ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตได้ไม่ยาก […]

ในบางกรณีเราจะพบว่า บริษัทประกันภัยเอาเปรียบผู้บริโภค หรือ ลูกค้าของตัวเอง ซึ่งไม่มีกฏหมายเอาผิด แต่จะมีหน่วยงานที่คอยควบคุมดูแล คือ OIC หรือคปภ. นอกจากนี้ยังมี […]

คปภ. เตือน “ตัวแทนประกันภัย – นายหน้าประกันภัย – ผู้ประเมินวินาศภัย – บริษัทประกันภัย” เร่งปรับตัวรับมือกฏหมายใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว  […]

โรงพยาบาลรามคำแหง“สุทธิพล” เผยใช้ยาแรงหลายขนานสยบเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย ชี้สถิติยุติเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัยปี 2557-2558 สะท้อนประสิทธิภาพในการปลดทุกข์ให้กับชาวบ้านได้เกือบ 100% ย้ำชัดปีนี้เดินหน้าเต็มสูบดูแลประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากการทำประกันภัย พร้อมเปิดเรื่องร้องเรียนยอดฮิต 5 อันดับทั้งชีวิตและวินาศภัย […]

จอดรถในห้าง ถูกขโมย บริษัทประกันรถยนต์จ่ายผู้เอาประกัน และ ฟ้องร้องไล่เบี้ยกับห้าง แต่ห้างได้ทำ ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้ จึงฟ้องห้างและบริษัทประกันที่ทำไว้ คือ ประกันที่จ่ายสินไหมให้รถยนต์ที่สูญหาย […]

ซื้อข้าวสารยี่ห้อหนึ่งมา แล้วฟ้องผู้ประกอบการ อ้างว่า มีเชื้อรา ผู้บริโภคต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงนั้น ซึ่งอยู่ในความรู้เห็นของผู้บริโภค เพราะ ผู้ประกอบการก็อ้างว่าตนได้ควบคุมคุณภาพแล้วไม่พบอย่างที่ว่า และก็ป้องกันการกลั่นแกล้งอีกด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ […]

หลอกว่าเป็นการฝากเงิน ฟ้องร้องเรียกคืนได้ จำเลยที่ 1 ฉ้อฉลโจทก์โดยหลอกลวงว่าเป็นการทำกรมธรรม์ที่มีลักษณะที่เหมือนกับการฝากเงินกับธนาคารสามารถที่จะถอนเงินได้แต่มีสิทธิพิเศษคุ้มครองโดยการประกันชีวิต และให้ A ลงชื่อในคำขอเอาประกันชีวิต แล้วจำเลยที่ 1 […]

กรมธรรม์ประกันภัยแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 2 หมวด คือ ความเสียหายต่อวัตถุและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จึงเป็นสัญญาประกันวินาศภัยและสัญญาประกันภัยค้ำจุนรวมอยู่ด้วยกัน แม้ส่วนที่โจทก์ทำงานก่อสร้างและก่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอกต้องเป็นความเสียหายที่โจทก์จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา […]

แม้ ป.พ.พ. มาตรา 5 จะบัญญัติว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต” แต่มาตรา 6 […]

จำเลยหักเงินจำนวนหนึ่งออกจากเงินผลประโยชน์ที่โจทก์ ได้รับจากการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย แต่จำเลยนำส่งเงินจำนวนดังกล่าวแก่กรมสรรพากรโดยแจ้งว่าเป็นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบริษัท บ. ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีอัตราภาษีต่างจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำให้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยกว่าความเป็นจริง เมื่อจำเลยได้หักเงินออกจากเงินค่านายหน้าเพื่อเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ของโจทก์แล้ว […]

ประกันภัยรถยนต์ประเภท3อัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ประเภท 3 เป็นอัตราเบี้ยตายตัวสำนักงานตัวแทนสามารถออกกรมธรรม์ประกันวินาศภัย ประเภท 3 ได้เองจึงเป็นการสนองตอบ สัญญาประกันวินาศภัยย่อมเกิดขึ้นทันทีส่วนเอกสารกรมธรรม์จะออกได้เมื่อใดเป็นกระบวนการภายในของผู้ร้องผู้เอาประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันเมื่อใดขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บของผู้ร้องตัวแทนของผู้ร้องดำเนินการโดยทุจริตหรือไม่ เป็นปัญหาที่ผู้ร้องต้องเรียกร้องความรับผิดจากตัวแทนเอง

ธนาคารโจทก์ประกอบธุรกิจในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในรูปบัตรเครดิต โดยโจทก์ออกบัตรให้แก่ลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกของโจทก์ เมื่อเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของโจทก์แล้วสามารถนำบัตรไปซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีข้อตกลงรับบัตรของโจทก์โดยสมาชิกไม่ต้องชำระราคาสินค้าเป็นเงินสดแต่โจทก์จะเป็นผู้ออกเงินสำรองชำระค่าสินค้าให้แก่ร้านค้าไปก่อนตามที่ร้านค้าได้ส่งใบบันทึกการขายมาเรียกเก็บเงินจากโจทก์ จากนั้นโจทก์จึงเรียกเก็บเงินจากสมาชิกภายหลังและสมาชิกบัตรเครดิตของโจทก์ยังสามารถนำบัตรเครดิตดังกล่าวไปถอนเงินสดจากเครื่องเบิกถอนเงินอีกภายหลังตามจำนวนที่โจทก์ได้แจ้งให้สมาชิกทราบในใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวดหากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ระบุไว้สมาชิกบัตรดังกล่าวจะต้องชำระเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้กับโจทก์ การให้บริการแก่สมาชิกบัตรของโจทก์ดังกล่าวโจทก์เรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรเครดิตจากสมาชิกด้วย ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบธุรกิจโดยรับทำการงานต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกและการที่โจทก์ชำระเงินแก่เจ้าหนี้ของสมาชิกแทนสมาชิกไปก่อนแล้วเรียกเก็บเงินคืนจากสมาชิกในภายหลังนั้นก็เป็นการเรียกเอาค่าที่โจทก์ได้ออกเงินทดรองไป จึงเป็นกรณีต้องด้วยบทบัญญัติในมาตรา 193/34(7) […]

โจทก์เป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม แต่โจทก์ประสงค์จะได้รับบริการพิเศษกว่ามาตรฐานบริการทางการแพทย์ที่กำหนด จึงต้องจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะส่วนที่เกินจากสิทธิของประโยชน์ทดแทนของสำนักงานประกันสังคม ดังนั้น ข้อตกลงระหว่างโจทก์กับโรงพยาบาลจำเลยร่วม ที่ว่าโจทก์สละสิทธิผู้ป่วยประกันสังคม โดยโจทก์จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมดนั้น ในส่วนที่ให้ตัดสิทธิที่โจทก์พึงได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานของประกันสังคม ซึ่งเป็นสิทธิที่จะได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. […]

มาตรา 5 ข้อตกลงจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน หรือการทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะ แต่เป็นข้อตกลงที่ทำให้ผู้ถูกจำกัดสิทธิ หรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น ในการวินิจฉัยว่าข้อตกลงตามวรรคหนึ่งทำให้ผู้ถูกจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้หรือไม่ ให้พิเคราะห์ถึงขอบเขตในด้านพื้นที่และระยะเวลาของการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ รวมทั้งความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพการงานหรือการทำนิติกรรมในรูปแบบอื่นหรือกับบุคคลอื่นของผู้ถูกจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ […]

ช่วยเลือกประกันให้หน่อย!?

ระบบเมอริเมน เพิ่มความสามารถในการบริหารงานสินไหม – ตรวจสอบรายการซ่อมจากอู่และอนุมัติการจัดซ่อมสำเร็จใน 24 ชั่วโมงได้สูงกว่า 95%– อนุมัติจ่ายเงินแก่อู่ภายใน 1 วันนับจากที่อู่ส่งรายการผ่านระบบได้เกินกว่า […]

สรุป ผู้ฟ้อง ได้ทำ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risk) กับ บริษัทประกันภัย (ซึ่งมีการ re-insurance […]

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระยะยาว ด้วยการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีมาตรฐาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมประกันภัย ควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างสมดุลที่ไม่เพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย นอกจากนี้จะยกระดับศักยภาพองค์กร ให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ตรวจสอบ และบริการประชาชน รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างเต็มที่และสามารถนำระบบประกันภัยมาช่วยในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ […]

อุบัติเหตุเครนถล่มขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ริเวอร์ไรน์) ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา […]

ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายที่แก้ไขเป็น 3 กลุ่ม มีนำเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งร่างกฎหมายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ […]

ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ ให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม สร้างกลไกจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) […]

up arrow