INSURANCETHAI.NET
INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive […]

การประกันภัยสำหรับสถานประกอบการขนาดย่อม จัดทำขึ้นเพื่อรองรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบใดย่อมมีความเสี่ยงภัยทั้งสิ้น อาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของสถานประกอบการเอง เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า […]

คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ 1) น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก 2) ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง 3) […]

การขายแบบเคาะประตู (Knock Door Sales) เป็นวิธีการเข้าพบลูกค้าเพื่อขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าโดยไม่ได้ทำการนัดหมายไว้ล่วงหน้า ที่พนักงานขายมักจะใช้กับลูกค้ารายใหม่ๆ ในย่านที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ใกล้ๆ กันเป็นจำนวนมาก หรือลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในแผน หรือกำหนดการที่ได้วางไว้ […]

โรงพยาบาลรามคำแหงในวงการประกันภัย แยกบริษัทประกันเป็น 2 สาย คือ ..1.ประกันชีวิต2.ประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิต จะมีระบบดูแลตัวแทน (ตัวแทนขายประกัน) […]

“บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์” สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ที่สุดของความคุ้มครองประกันสุขภาพ ภายใต้อนุสัญญาประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ […]

ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทยระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทยมีวิวัฒนาการแบบแยกส่วน สำหรับประชาชนแต่ละกลุ่ม เช่นสำหรับกลุ่มลูกจ้างในภาคเอกชนสำหรับลูกจ้างในภาครัฐสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในภาค การจ้างงานอย่างเป็นทางการ เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯยังมีระบบ ประกันสุขภาพที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น […]

ระบบประกันสุขภาพ ประเทศญี่ปุ่น แบ่ง 3 แบบ 1.ประกันสุขภาพของลูกจ้าง(Employee’s health insurance) สำหรับ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทโดยพนักงาน […]

อุบัติเหตุเครนถล่มขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ริเวอร์ไรน์) ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา […]

ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายที่แก้ไขเป็น 3 กลุ่ม มีนำเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งร่างกฎหมายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ […]

ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ ให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม สร้างกลไกจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) […]

ประกันลักษณะนี้ ถูกใช้ในหลายชื่อ ประกันลักษณะนี้ ถูกใช้ในหลายชื่อ เช่น– ประกันภัยเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ– ประกันสุขภาพเรียนต่อต่างประเทศ– ประกันภัยสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศฯลฯ ประกันสุขภาพเรียนต่อต่างประเทศ คืออะไร? […]

หลักสาเหตุใกล้ชิด เป็นหลักซึ่งกำหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุใกล้ชิดกับภัยที่ทำประกันภัยไว้ สาเหตุใกล้ชิด  คือ  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน (Unbroken chain of events) และเป็นผลโดยตรงจากภัยที่ได้รับไว้ในสัญญาประกันภัยเป็นหลักการประกันภัย […]

หลักการนี้เฉลี่ยเป็นหลักการที่สืบเนื่องมาจากหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจริง และหลักการรับช่วงสิทธิ ของสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งจะใช้กับการประกันภัยที่มีผู้รับประกันภัยมากกว่า 1 ราย ในวัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกันในความเสี่ยงภัยเดียวกัน และในส่วนได้เสียอันเดียวกัน ผู้รับประกันภัยแต่ละรายก็จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยจากภัยที่เกิดขึ้นตามอัตราส่วน ของสัญญาประกันภัยแต่ละฉบับ […]

ทุนประกันรถยนต์ ลดลงทุกปี ตามความเสื่อม สภาพของรถ ( รถยิ่งใช้  ยิ่งเสื่อม ยิ่งด้อยค่า) ทุนประกันลดเพื่อให้สอดคล้องกับราคารถยนต์ หากต้องมีการชดใช้ ค่าเสียหาย […]

อุบัติเหตุเครนถล่มขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ริเวอร์ไรน์) ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา […]

ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายที่แก้ไขเป็น 3 กลุ่ม มีนำเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งร่างกฎหมายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ […]

ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ ให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม สร้างกลไกจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) […]

ปี 2018 (2560) เบี้ยประกันภัยทั้งระบบ 800,000 ล้านวินาศภัย 200,000 ล้านประกันชีวิต 600,000 ล้านจำนวนตัวแทนในระบบ […]

สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎหมาย General  Data Protection Regulation หรือ GDPR เพื่อควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพลเมืองของสหภาพยุโรปไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกประมวลผลจาก ที่ใดในโลก และกฎหมายดังกล่าวมีสภาพบังคับไม่จำกัดเฉพาะต่อประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเท่านั้น […]

ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อัตราเบี้ยประกันภัยไร่ละ 65 บาท พื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 […]

up arrow