INSURANCETHAI.NET
Sat 16/01/2021 6:48:26

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก การทำประกันภัยทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ การถูกลักทรัพย์ หรือภัยธรรมชาติต่างๆ นับเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงที่หน่วยธุรกิจต่างๆให้ความสำคัญกัน ...[ read more ]

1390 View(s)

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก – เจ้าพระยาประกันภัย

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักให้ความคุ้มครองสถานประกอบธุรกิจในกรณีที่เกิดไฟไหม้หรือภัยอื่นๆ ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกันอัคคีภัย หรือการประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของสถานประกอบธุรกิจนั้น และทำให้ธุรกิจหยุดชะงักลงในระหว่างที่ต้องหยุดทำการซ่อมแซม โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้สำหรับการสูญเสียกำไรขั้นต้น ...[ read more ]

363 View(s)

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก - สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย) Business interruption ...[ read more ]

604 View(s)

การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด/ธุรกิจหยุดชะงัก แอกซ่าประกันภัย

การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด/ธุรกิจหยุดชะงัก แอกซ่าประกันภัย แอกซ่า ประกันภัยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทุกประเภทที่เอาประกันภัย กรณีได้ ...[ read more ]

467 View(s)
up arrow