INSURANCETHAI.NET
Sat 09/12/2023 3:04:59

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยพืชผล

การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)

🧊การประกันภัยพืชผล  คือ  การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายต่อพืชผลที่เอาประกัน ภัย  อันเกิดจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  ...[ read more ]

3162 View(s)
up arrow