INSURANCETHAI.NET
Sat 11/07/2020 11:08:18

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยพืชผล

การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)

การประกันภัยพืชผล  คือ  การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายต่อพืชผลที่เอาประกัน ภัย  อันเกิดจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  ...[ read more ]

1837 View(s)
up arrow