INSURANCETHAI.NET
Sat 31/07/2021 13:36:50

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยพืชผล

การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)

การประกันภัยพืชผล  คือ  การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายต่อพืชผลที่เอาประกัน ภัย  อันเกิดจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  ...[ read more ]

2387 View(s)
up arrow