INSURANCETHAI.NET
Sat 01/10/2022 12:54:10

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยพืชผล

การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)

🧊การประกันภัยพืชผล  คือ  การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายต่อพืชผลที่เอาประกัน ภัย  อันเกิดจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  ...[ read more ]

2628 View(s)
up arrow