INSURANCETHAI.NET
Tue 13/04/2021 9:08:58

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยพืชผล

การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)

การประกันภัยพืชผล  คือ  การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายต่อพืชผลที่เอาประกัน ภัย  อันเกิดจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  ...[ read more ]

2345 View(s)
up arrow