INSURANCETHAI.NET
Tue 03/10/2023 8:12:03

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยอิสรภาพ

ประกันภัยอิสรภาพ

🧊ประกันภัยอิสรภาพ บุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหา จำเลยในคดีอาญา ต้องถูกควบคุมตัวไม่ได้รับอิสรภาพ ก็ถือเป็นภัยชนิดหนึ่ง ...[ read more ]

4607 View(s)

ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย,ประกันภัยอิสรภาพ (bail bond) – เจ้าพระยาประกันภัย

🧊ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (public liability insurance) คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันทำให้บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่ที่ทำประกันภัยไว้ ...[ read more ]

2787 View(s)

ประกันภัยอิสรภาพ – สหมงคลประกันภัย

🧊ประกันภัยอิสรภาพ - สหมงคลประกันภัย การประกันภัยอิสรภาพ คืออะไร ...[ read more ]

1827 View(s)

ประกันภัยอิสรภาพ กรุงเทพประกันภัย

🧊ประกันภัยอิสรภาพ กรุงเทพประกันภัย ประกันอิสรภาพ คุ้มครองความเป็นอิสรภาพในลักษณะของมูลค่า หลักประกันเพื่อการขอประกันตัวตนเอง ...[ read more ]

2531 View(s)
up arrow