INSURANCETHAI.NET
Sun 25/02/2024 16:14:44

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยอิสรภาพ

ประกันภัยอิสรภาพ

🧊ประกันภัยอิสรภาพ บุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหา จำเลยในคดีอาญา ต้องถูกควบคุมตัวไม่ได้รับอิสรภาพ ก็ถือเป็นภัยชนิดหนึ่ง ...[ read more ]

4901 View(s)

ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย,ประกันภัยอิสรภาพ (bail bond) – เจ้าพระยาประกันภัย

🧊ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (public liability insurance) คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันทำให้บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่ที่ทำประกันภัยไว้ ...[ read more ]

2902 View(s)

ประกันภัยอิสรภาพ – สหมงคลประกันภัย

🧊ประกันภัยอิสรภาพ - สหมงคลประกันภัย การประกันภัยอิสรภาพ คืออะไร ...[ read more ]

1926 View(s)

ประกันภัยอิสรภาพ กรุงเทพประกันภัย

🧊ประกันภัยอิสรภาพ กรุงเทพประกันภัย ประกันอิสรภาพ คุ้มครองความเป็นอิสรภาพในลักษณะของมูลค่า หลักประกันเพื่อการขอประกันตัวตนเอง ...[ read more ]

2800 View(s)
up arrow