INSURANCETHAI.NET
Fri 28/01/2022 1:21:18

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยอิสรภาพ

ประกันภัยอิสรภาพ

ประกันภัยอิสรภาพ บุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหา จำเลยในคดีอาญา ต้องถูกควบคุมตัวไม่ได้รับอิสรภาพ ก็ถือเป็นภัยชนิดหนึ่ง ...[ read more ]

2819 View(s)

ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย,ประกันภัยอิสรภาพ (bail bond) – เจ้าพระยาประกันภัย

ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (public liability insurance) คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันทำให้บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่ที่ทำประกันภัยไว้ ...[ read more ]

2125 View(s)

ประกันภัยอิสรภาพ – สหมงคลประกันภัย

ประกันภัยอิสรภาพ - สหมงคลประกันภัย การประกันภัยอิสรภาพ คืออะไร ...[ read more ]

1154 View(s)

ประกันภัยอิสรภาพ กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยอิสรภาพ กรุงเทพประกันภัย ประกันอิสรภาพ คุ้มครองความเป็นอิสรภาพในลักษณะของมูลค่า หลักประกันเพื่อการขอประกันตัวตนเอง ...[ read more ]

1345 View(s)
up arrow