INSURANCETHAI.NET
Mon 29/05/2023 23:24:35

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

การประกันภัยเพื่อการขนส่งสินค้า

🧊การประกันภัยเพื่อการส่งออก 2 กลุ่มการประกันภัยการขนส่ง สินค้า (Cargo ...[ read more ]

1129 View(s)

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง – มิตรแท้ประกันภัย

🧊ผู้เอาประกัน ต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลธรรมดา สินค้า ...[ read more ]

1278 View(s)
up arrow