INSURANCETHAI.NET
Wed 23/09/2020 1:27:48

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

การประกันภัยเพื่อการขนส่งสินค้า

การประกันภัยเพื่อการส่งออก 2 กลุ่มการประกันภัยการขนส่ง สินค้า (Cargo ...[ read more ]

133 View(s)

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง – มิตรแท้ประกันภัย

ผู้เอาประกัน ต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลธรรมดา สินค้า ...[ read more ]

705 View(s)
up arrow