INSURANCETHAI.NET

สินค้าประกันวินาศภัย

ข่าวประกันภัย

เครนถล่มระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม

อุบัติเหตุเครนถล่มขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ...[ read more ]

61 View(s)

ปรับปรุงกฎหมายแม่บท การประกันภัย

ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายที่แก้ไขเป็น 3 ...[ read more ]

52 View(s)

ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทย

ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ ให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม สร้างกลไกจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ...[ read more ]

33 View(s)

อนาคตของงานประกัน

ปี 2018 (2560)เบี้ยประกันภัยทั้งระบบ 800,000 ล้านวินาศภัย ...[ read more ]

133 View(s)
up arrow