INSURANCETHAI.NET
Sun 05/02/2023 21:17:45

สินค้าประกันวินาศภัย

ข่าวประกันภัย

จะมีการปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพ / กระบวนการให้ความเห็นผลิตภัณฑ์

🧊ประเด็นแรก การปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับให้ภาคธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ...[ read more ]

842 View(s)

5 ผลงาน คปภ.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัยในปี 2562

🧊คปภ. แถลงผลงานเด่นในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัยในปี 2562คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย แนะให้สานต่อ 5 ...[ read more ]

772 View(s)

merimen eclaims หรือ ระบบเมอริเมน ระบบบริหารงานสินไหม

🧊ระบบเมอริเมน เพิ่มความสามารถในการบริหารงานสินไหม - ตรวจสอบรายการซ่อมจากอู่และอนุมัติการจัดซ่อมสำเร็จใน 24 ...[ read more ]

2309 View(s)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยื่นฟ้องบริษัทประกัน!!

🧊สรุป ผู้ฟ้อง ได้ทำ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All ...[ read more ]

713 View(s)
up arrow