INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:59:26

สินค้าประกันวินาศภัย

ทิพยประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า)

Family Man ประกันรถ ชั้น 1 (สำหรับคนมีลูก)

🧊"Family Man" ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 เป็น package ...[ read more ]

2613 View(s)

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – ทิพยประกันภัย

🧊เงื่อนไขคุ้มครองแบบ อบ.2 คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ...[ read more ]

2233 View(s)

ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองภัยน้ำท่วม – ทิพยประกันภัย

🧊ปัญหารถยนต์ถูกน้ำท่วมและกรมธรรม์ไม่คุ้มครอง จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ทิพยประกันภัยขอเสนอกรมธรรม์ "ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองภัยน้ำท่วม" ...[ read more ]

1166 View(s)

ประกันภัยรถยนต์ปลอดแอลกอฮอล์ – ทิพยประกันภัย

🧊กรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ที่ไม่ดื่มสุราในขณะขับขี่รถยนต์ ไม่คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ หากผู้ขับขี่ขณะที่เกิดเหตุมีแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ...[ read more ]

1711 View(s)
up arrow