INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:29:23
Home » ทิพยประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – ทิพยประกันภัย\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – ทิพยประกันภัย

2015/08/02 2233👁️‍🗨️

เงื่อนไขคุ้มครองแบบ อบ.2
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง และการพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ขยายความคุ้มครองการฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือซ้อนจักรยานยนต์
คุณสมบัติผู้สมัคร
– มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการ
– มีอายุระหว่าง 15-65 ปี
– แสดงบัตรประชาชนและบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นหลักฐานการทำประกันภัยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และทุกสาขาทั่วประเทศ

pa-dhipaya
หมายเหตุ : ไม่มีค่ารักษาพยาบาล

ข้อยกเว้นทั่วไป

– การเจ็บป่วย หรือการติดเชื้อที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
– ภัยสงคราม, การทะเลาะวิวาท, การจลาจลและนัดหยุดงาน
– การปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ ในสงครามหรือการปราบปราม
– การกระทำอาชญากรรม, อุบัติเหตุขณะตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด
– การทำร้ายร่างกายโดยเจตนาการฆ่าตัวตาย, การแท้งบุตร, การเล่นกีฬา

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow