INSURANCETHAI.NET
Wed 29/03/2023 1:12:34

สินค้าประกันวินาศภัย

กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยการประกอบการและธุรกิจ ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน กรุงเทพประกันภัย

🧊ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน กรุงเทพประกันภัย คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายในฐานะนายจ้าง เมื่อทำให้ลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายจาก อุบัติเหตุหรือเป็นป่วยเป็นโรคขึ้น

1288 View(s)

ประกันภัยเสริม พิเศษมอบให้แก่ลูกค้า กรุงเทพประกันภัย

🧊ประกันภัยเสริม พิเศษมอบให้แก่ลูกค้า กรุงเทพประกันภัย กรุงเทพประกันภัย มอบความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าของท่าน ...[ read more ]

1159 View(s)

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า กรุงเทพประกันภัย

🧊ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า กรุงเทพประกันภัย สำหรับผู้ขายสินค้าผู้ต้องการความคุ้มครองจากการไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจาก ลูกหนี้ เนื่องจากความเสี่ยงทางการค้าในด้านต่างๆ ...[ read more ]

775 View(s)

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด กรุงเทพประกันภัย

🧊ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด กรุงเทพประกันภัย คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ...[ read more ]

652 View(s)
up arrow