INSURANCETHAI.NET
Fri 21/01/2022 2:07:21
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยการประกอบการและธุรกิจ » ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด กรุงเทพประกันภัย

2010/09/14

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อัคคีภัย, การโจรกรรม, การตกหล่น, ตกน้ำ และอุบัติเหตุอื่นๆคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกัน ภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกัน ภัย


up arrow