INSURANCETHAI.NET
Wed 27/09/2023 1:15:24

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยสำหรับเงิน

การประกันภัยเงิน (Money Insurance)

🧊การประกันภัยสำหรับเงินนี้  เป็นการรับประกันที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียของเงิน  ไม่ว่าเงินนั้นจะอยู่ภายในอาคารที่ทำการของผู้เอาประกันภัยในตู้นิรภัย  หรืออยู่ในระกว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองต่อตัวตู้นิรภัย  ...[ read more ]

2335 View(s)

ประกันภัยทรัพย์สิน – เจ้าพระยาประกันภัย

🧊ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risk) ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินจากภัยต่างๆ ทุกชนิดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ...[ read more ]

973 View(s)

ประกันภัยสำหรับเงิน – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

🧊ประกันภัยสำหรับเงิน – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย) ประกันภัยสำหรับเงิน คุ้มครองการสูญเสียของเงินเดือน ...[ read more ]

1292 View(s)

ประกันภัยสำหรับเงิน กรุงเทพประกันภัย

🧊ประกันภัยสำหรับเงิน กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยสำหรับเงิน ให้ ความคุ้มครองตัวเงินที่ถูกเก็บอยู่ในที่ต่างๆ ...[ read more ]

691 View(s)
up arrow