INSURANCETHAI.NET
Fri 19/04/2024 20:17:36
Home » ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง ประกันภัยป้ายโฆษณา ประกันภัยสำหรับเงิน เจ้าพระยาประกันภัย » ประกันภัยทรัพย์สิน – เจ้าพระยาประกันภัย\"you

ประกันภัยทรัพย์สิน – เจ้าพระยาประกันภัย

2012/08/06 1077👁️‍🗨️

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risk)

ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินจากภัยต่างๆ ทุกชนิดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ต่อความสูญเสีย และความเสียหายโดยตรงทางกายภาพ จากสาเหตุภายนอกทุกกรณี เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นในกรมธรรม์

การประกันภัยสำหรับเงิน
คุ้มครองความสูญเสียของเงินสด รวมถึงเช็ค ดร๊าฟ เงินตราสกุลต่างๆ ขณะทำการขนส่ง หรือขณะอยู่ในสำนักงาน และขณะเก็บอยู่ในห้องนิรภัย ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อันเนื่องมาจากสาเหตุการถูกปล้นใช้กำลังบังคับแย่งชิง และการถูกโจรกรรมโดยบุคคลภายนอก การประกันภัยประเภทนี้เหมาะกับสถาบันการเงินต่างๆ โรงแรม โรงงาน และบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่มีการเบิกเงินเป็นจำนวนมากๆ

ประกันภัยสิทธิการเช่า
เงื่อนไขความคุ้มครอง บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์

ในกรณี อัคคีภัย ฟ้าผ่า หรือภัยอื่นที่ประกันเอาไว้ ซึ่งเกิดแก่สถานที่เช่า
และทำให้โครงสร้างส่วนที่ใช้รับน้ำหนักของสถานที่เช่า ได้รับความเสียหายถึงขนาดไม่สามารถใช้งานได้
เกินกว่าร้อยละห้าสิบ และ/หรือ ถึงขนาดไม่สามารถใช้สถานที่เช่าประกอบกิจการใดๆ ได้อีกต่อไปโดยผลทางกฎหมาย หรือเทศบัญญัติว่าด้วยการนั้นเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัย (ผู้เช่า ) เสียสิทธิการเช่า

ซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการสูญเสียของสิทธิการเช่าของผู้เอาประกันภัย สำหรับระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่

ประกันภัยโจรกรรม
การประกันภัยโจรกรรม จะให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินจากการสูญหาย/เสียหาย โดยที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ภายใต้อาคารสิ่งปลูกสร้างและได้ถูกโจรกรรมลักทรัพย์ โดยการใช้กำลังให้เกิดร่องรอยปรากฎอย่างชัดเจนต่อสถานที่ที่เอาประกันภัย

ขณะเดียวกันความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวอาคาร อันเกิดจากการกระทำของการโจรกรรมดังกล่าว ก็จะได้รับการชดใช้ให้ด้วย ถ้ามีความคุ้มครองตามข้างบนดังกล่าว การสูญหายของทรัพย์ สินที่เก็บอยู่ภายนอกอาคารนั้น ไม่รวมอยู่ในความคุ้มครอง นอกเสียจากจะมีการตกลง/ระบุไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น

ประกันภัยป้ายโฆษณา
ให้ความคุ้มครอง ตัวโครงสร้างของป้ายโฆษณา คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องจากไฟไหม้ฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ และอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายแก่บุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายต่อชีวิต หรือร่างกายและทรัพย์สินบุคคลภายนอก รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องมาจาก ลมพายุ เป็นผลจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากป้ายโฆษณาที่ ระบุความคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์

ประกันภัยความซื้อสัตย์ของลูกจ้าง
ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียอันเกิดจากการกระทำทุจริต หรือความไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้าง เช่น ยักยอก ฉ้อโกง ฉ้อฉล ปลอมแปลงลายมือชื่อหรือปลอมแปลงเอกสารโดยมีเจตนาทุจริต เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่นก็ตาม

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow