INSURANCETHAI.NET
Sat 01/04/2023 15:21:32

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยข้าวนาปี (Crop Insurance)

🧊คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ 1) ...[ read more ]

559 View(s)

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

🧊การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีหลายประเภท เช่น 1. การประกันภัยโจรกรรม ...[ read more ]

662 View(s)

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

🧊ประกันเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการคุ้มครอง ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ...[ read more ]

1058 View(s)

ประกันภัย ธรณีพิบัติ

🧊ประกันภัย ธรณีพิบัติ แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยจากรถกรณีอุบัติภัยร้ายแรงจากแผ่นดินไหว อุบัติภัยร้ายแรงจากแผ่นดินไหวใน ...[ read more ]

599 View(s)
up arrow