INSURANCETHAI.NET
Sun 17/10/2021 11:02:59

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยข้าวนาปี (Crop Insurance)

คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ 1) ...[ read more ]

339 View(s)

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีหลายประเภท เช่น 1. การประกันภัยโจรกรรม ...[ read more ]

476 View(s)

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการคุ้มครอง ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ...[ read more ]

731 View(s)

ประกันภัย ธรณีพิบัติ

ประกันภัย ธรณีพิบัติ แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยจากรถกรณีอุบัติภัยร้ายแรงจากแผ่นดินไหว อุบัติภัยร้ายแรงจากแผ่นดินไหวใน ...[ read more ]

403 View(s)
up arrow