INSURANCETHAI.NET
Sat 11/07/2020 10:44:10

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยข้าวนาปี (Crop Insurance)

คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ 1) ...[ read more ]

168 View(s)

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีหลายประเภท เช่น 1. การประกันภัยโจรกรรม ...[ read more ]

320 View(s)

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการคุ้มครอง ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ...[ read more ]

321 View(s)

ประกันภัย ธรณีพิบัติ

ประกันภัย ธรณีพิบัติ แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยจากรถกรณีอุบัติภัยร้ายแรงจากแผ่นดินไหว อุบัติภัยร้ายแรงจากแผ่นดินไหวใน ...[ read more ]

230 View(s)
up arrow