INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 15:14:02
Home » ประกันภัยเบ็ดเตล็ด » ประกันภัยข้าวนาปี (Crop Insurance)\"you

ประกันภัยข้าวนาปี (Crop Insurance)

2019/03/18 1166👁️‍🗨️

คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่

1) น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก
2) ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง
3) ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น
4) ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง
5) ลูกเห็บ
6) ไฟไหม้
7) ศัตรูพืชหรือโรคระบาด

จำนวนเงินความคุ้มครอง สำหรับข้อ 1) – 6) 1,111 บาทต่อไร่ และข้อ 7) 555 บาทต่อไร่

การกำหนดเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อย โดยรัฐสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้บางส่วน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow