INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 16:15:26

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันรถยนต์(สินค้า) ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ประเภท2+,3+ ไอโออิกรุงเทพประกันภัย

🧊กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ , 3+ เพิ่มความคุ้มครองพิเศษ ...[ read more ]

3097 View(s)

การประกันภัยกระจก – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

🧊การประกันภัยกระจก การประกันภัยกระจก คุ้มครองกรณีเกิดการแตกหรือเสียหายต่อตัวกระจกที่ติดตั้งถาวรและเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารของกระจกรวมถึงค่าใช้จ่าย ในการจัดหาสิ่งกำบังชั่วคราวเพื่อรอการเปลี่ยนกระจกใหม่ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกระจกอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุภายนอกทุกชนิด ...[ read more ]

1943 View(s)

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

🧊การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอา ประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษา ...[ read more ]

3114 View(s)
up arrow