INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:30:12
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย » ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย\"you

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

2013/02/11 3049👁️‍🗨️

การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษา พยาบาล หรือรุนแรง
ถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยหรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัย
ต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

การประกันภัยอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคล คนเดียวเท่านั้น ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มใช้สำหรับกลุ่มบุคคล ที่มีการรวมตัวกันไว้ก่อนแล้ว เช่น กลุ่มพนักงานของบริษัท กลุ่มข้าราชการ  เป็นต้น มิใช่กลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อทำการประกันภัยเท่านั้น และกรมธรรม์ประกันภัยแบบนักเรียนนิสิตนักศึกษานั้นจะเป็นการทำประกันภัย กลุ่มโดยที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้จัดทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัด

ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอุบัติเหตุกลุ่มนั้น จะมีแบบให้เลือก 2 แบบ คือ
แบบ อบ. 1 และ แบบ อบ. 2 ซึ่งแบบ อบ. 1 จะให้ความคุ้มครองน้อยกว่าแบบ อบ. 2 กล่าวคือ
แบบ อบ. 1 จะมีความคุ้มครองให้เลือกซื้อ 4 ความคุ้มครอง
– การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
– การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
– การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
– การรักษาพยาบาล
– ส่วนแบบ อบ. 2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 คือ การสูญเสียนิ้วการสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน
สำหรับในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษานั้น จะมีเฉพาะแบบ อบ. 1 เท่านั้น

การประกันอุบัติเหตุ โดยปกติแล้วจะให้ความคุ้มครองรวมถึงการถูกฆ่า หรือ ถูกทำร้ายร่างกายด้วย ไม่ว่าการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายจะเป็นโดยเจตนา หรือไม่ก็ตามอย่างไรก็ตามหากผู้เอาประกันภัย เห็นว่า ตนไม่มีความเสี่ยงภัยในการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายก็สามารถที่จะไม่เอาประกันภัยในส่วนนี้ได้โดยผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยไป

ข้อยกเว้น

การประกันภัยอุบัติเหตุ จะมุ่งให้ความคุ้มครองที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้น
ดังนั้นจึงมีการกำหนดข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองในเหตุการณ์บางอย่าง อาทิเช่น
– การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด
– การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
– การแท้งลูก
– สงคราม การปฏิบัติ การกบฎ
– การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
– การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
– การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น การดำน้ำ การเล่นบันจี้จั๊มพ์ เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเรือ แข่งสเก็ต เป็นต้น
– ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
– ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์
– ขณะที่เข้าร่วมการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม หรือหลบหนีการจับกุม
– ขณะที่เข้าปราบปรามหรือปฏิบัติการทางสงครามหากผู้เอาประกันภัยเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร

หากผู้เอาประกันภัยต้องการให้ได้รับความคุ้มครองในเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นก็สามารถที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัย เพิ่มเติมเพื่อขอขยายความคุ้มครองได้แต่ทั้งนี้การขอขยายความคุ้มครองนั้น สามารถทำได้เพียง 5 กรณีเท่านั้น ได้แก่

  • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  • การจลาจล การนัดหยุดงาน
  • การสงคราม
  • การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
  • การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย

ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
กลุ่มคน
การทำประกันภัยแบบกลุ่มจะถูกกว่าการทำประกันภัยรายบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกลุ่มคนมีจำนวนมาก เบี้ยประกันภัยก็จะยิ่งต่ำลง เช่น จำนวนคน 20 – 49 คน จะได้ลดเบี้ยประกันภัย 10 % จำนวนคน 200 – 999 คน ได้ลดเบี้ยประกันภัย 25 % เป็นต้น
สำหรับการประกันภัยกลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษานั้นเบี้ยประกันภัยจะต่ำกว่ากลุ่มบุคคลทั่วไปแต่ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันตามระดับการศึกษาด้วย โดยการศึกษาระดับอนุบาลและประถมเบี้ยประกันภัยจะต่ำสุด สูงขึ้นมาคือระดับมัธยม ต่อมาคือระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพจะมีเบี้ยประกันภัยสูงสุด สำหรับในการประกันภัยกลุ่มนักเรียน

อาชีพ : การแบ่งชั้นอาชีพในการรับประกันภัยจะแบ่งเป็น 4 ชั้น ได้แก่
อาชีพชั้น 1 ส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน
อาชีพชั้น 2 ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลา
อาชีพชั้น 3 ปฏิบัติงานด้านช่าง กระบวนการผลิต ที่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก ผู้ใช้แรงงาน การเดินทาง หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ
อาชีพชั้น 4 อาชีพพิเศษที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าชั้นอื่น ๆ เป็นพิเศษ เช่น นักแสดงผาดโผน

ในการแบ่งชั้นอาชีพดังที่กล่าวมาแล้วอาชีพชั้น1 จะเป็นชั้นอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยต่ำที่สุดเบี้ยประกันภัยก็จะต่ำกว่าอาชีพชั้นอื่น ๆ ในขณะที่อาชีพชั้น 4 เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูงที่สุดเบี้ยประกันภัยก็จะสูงกว่าอาชีพอื่น ๆ ดังนั้น อาชีพที่มีความเสี่ยงภัยต่ำ เช่น คนทำงานในสำนักงานเบี้ยประกันภัยก็จะต่ำกว่าอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น วิศวกร คนขับรถ คนส่งเอกสาร

อายุ : คนที่อายุเกินกว่า 60 ปี เบี้ยประกันภัยจะสูงกว่าคนที่อายุต่ำกว่า 60 ปี
ความคุ้มครองที่เลือกซื้อ
ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเฉพาะบางอย่างก็ได้ เช่น ต้องการเพียงการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ โดยไม่เอาความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าเบี้ยประกันภัยก็จะแปรตามความคุ้มครองที่ต้องการ

ความคุ้มครองเพิ่มเติม
หากผู้เอาประกันภัยต้องการขยายความคุ้มครองไปถึงภัยที่มีการยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยได้แก่ การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย การโดยสารเฮลิคอปเตอร์ การจลาจล/นัดหยุดงาน สงคราม ด้วยแล้วเบี้ยประกันภัยก็จะเพิ่มสูงขึ้น

จำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนด
เบี้ยประกันภัยจะผันแปรตามจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วย ดังนั้น ในกรณีการซื้อผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ต้องกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้เหมาะสม หากซื้อไว้มากเกินความจำเป็นก็จะเป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยโดยไม่จำเป็น

การกำหนดจำนวนความรับผิดส่วนแรก
หากผู้เอาประกันภัยยินยอมรับความเสียหายส่วนแรกเองบางส่วนในกรณีของค่ารักษาพยาบาลเบี้ยประกันภัยก็จะต่ำลง หากผู้เอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทงดจ่ายผลประโยชน์ กรณีการทุพพลภาพชั่วคราวในช่วงสัปดาห์แรก ๆ เบี้ยประกันภัยก็จะต่ำลง

หากเกิดภัยขึ้นตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ผู้เอาประกันภัยควรปฏิบัติเช่นไรจึงจะมีสิทธิ์ในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เมื่อผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบโดยทันที และนำหลักฐาน
อาทิเช่น ใบเสร็จแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล รายงานของแพทย์ ใบแจ้งความ ใบมรณะบัตร เป็นต้น ส่งมอบให้บริษัทประกันภัย

P.A. Buddy. รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าทั้งคุณ และเพื่อนรัก
P.A. Executive. ความคุ้มครองสำหรับผู้บริหาร และนักธุรกิจ
P.A. Happy. ความอุ่นใจสำหรับทุกคนในครอบครัว

หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

Buddy P.A.Plan ความคุ้มครองที่คุ้มค่าทั้งคุณ และเพื่อนรัก

หากคุณต้องการหาสิ่งดี ๆ สักอย่างมอบแด่เพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ มอบ Buddy P.A.Plan ให้กับเพื่อน ของคุณ
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำักัด มีความยินดีที่จะมอบสิ่งดีๆ ให้กับเพื่อนของคุณ เราพร้อมจะเป็นผู้ดูแล และให้ความเชื่อมั่นแก่คุณได้เสมอ ด้วยโครงการ Buddy P.A.Plan คุณสามารถมอบความอบอุ่น และมั่นใจนี้ให้กับเพื่อนสนิทของท่าน ญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิดของคุณ…
คุ้มครองเลือกได้ 2 แบบ
Plan A : การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวร
Plan B : การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร
นอกจากความคุ้มครองดังกล่าวแล้วทั้ง 2 แบบ ยังขยายความคุ้มครองรวมถึงอุบัติเหตุ จากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และ การถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย

เงื่อนไขทั่วไป
1. ผู้่เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี บริบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากความพิการใด ๆ ตามร่างกาย อยู่ในกลุ่มอาชีพ พนักงานประจำสำนักงาน แม่บ้าน นักศึกษา เจ้าของกิจการ ข้าราชการประจำสำนักงาน
2. ผู้เอาประกันสามารถซื้อ Buddy P.A.Plan ให้กับเพื่อนคนสนิทของท่าน ได้ไม่เกินคนละ 1 กรมธรรม์
3. กรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี

ข้อยกเว้น
ตามกรมธรรม์มาตรฐานสรุปสาระสำคัญโดยย่อ
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การได้รับเชื้อโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจากอุบัติเหตุ
5. การแท้งลูก
6. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
7. อาหารเป็นพิษ
8. ขณะที่ล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดยร่ม เล่นบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบ้ันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยดำน้ำที่ต้องใช้อากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
9. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
10. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
11. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบ้ัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้นส่วนหลักจากนั้น ให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตาราง
วงเงินความรับผิดและเบี้ยประกัน
P.A. Executive  ความคุ้มครองสำหรับผู้บริหาร และนักธุรกิจ

ความคุ้มครอง
Plan A การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวร
Plan B การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร
นอกจากความคุ้มครองดังกล่าวแล้วทั้ง 2 แบบ ยังขยายความคุ้มครองรวมถึงอุบัติเหตุ จากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และ การถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย

เงื่อนไขทั่วไป
1. ผู้่เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี บริบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากความพิการใด ๆ ตามร่างกาย อยู่ในกลุ่มอาชีพ พนักงานประจำสำนักงาน แม่บ้าน นักศึกษา เจ้าของกิจการ ข้าราชการประจำสำนักงาน
2. ผู้เอาประกันสามารถซื้อ Buddy P.A.Plan ให้กับเพื่อนคนสนิทของท่าน ได้ไม่เกินคนละ 1 กรมธรรม์
3. กรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี

ข้อยกเว้น
ตามกรมธรรม์มาตรฐานสรุปสาระสำคัญโดยย่อ
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การได้รับเชื้อโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจากอุบัติเหตุ
5. การแท้งลูก
6. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
7. อาหารเป็นพิษ
8. ขณะที่ล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดยร่ม เล่นบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบ้ันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยดำน้ำที่ต้องใช้อากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
9. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
10. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
11. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบ้ัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้นส่วนหลักจากนั้น ให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตาราง

P.A. Happy  ความอุ่นใจสำหรับทุกคนในครอบครัว
ความคุ้มครอง
Plan A, C : การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
Plan B, D : การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร
ขยายความคุ้มครอง
รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักยานยนต์ และการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย

เงื่อนไขทั่วไป
1. ผู้่เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี บริบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากความพิการใด ๆ ตามร่างกาย อยู่ในกลุ่มอาชีพ พนักงานประจำสำนักงาน แม่บ้าน นักศึกษา เจ้าของกิจการ ข้าราชการประจำสำนักงาน
2. ผู้เอาประกันสามารถซื้อ Buddy P.A.Plan ให้กับเพื่อนคนสนิทของท่าน ได้ไม่เกินคนละ 1 กรมธรรม์
3. กรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปีฃ

ข้อยกเว้น
ตามกรมธรรม์มาตรฐานสรุปสาระสำคัญโดยย่อ
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การได้รับเชื้อโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจากอุบัติเหตุ
5. การแท้งลูก
6. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
7. อาหารเป็นพิษ
8. ขณะที่ล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดยร่ม เล่นบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบ้ันจี้จั๊มพ์ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือ
ช่วยดำน้ำที่ต้องใช้อากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
9. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
10. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
11. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ
ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบ้ัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้า
ปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้นส่วนหลักจากนั้น ให้กรมธรรม์
มีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตาราง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow