INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:31:20

สินค้าประกันวินาศภัย

ความรู้รถยนต์

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

🧊การเปลี่ยนแบตเตอรี่ เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างไร ก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ รถยนต์ต้องไม่ได้ติดเครื่องอยู่ เพราะในแบตเตอร์รี่มีสารไวไฟ ...[ read more ]

1332 View(s)

สัญญาณ 7 ประการที่ผู้ขับขี่ควรรู้

🧊สัญญาณ 7 ประการที่ผู้ขับขี่ควรรู้ คุณเคยนับหรือไม่ ว่ามีคนที่ขับรถแย่ๆ ...[ read more ]

1466 View(s)

เกรดน้ำมันเครื่อง

🧊เกรดน้ำมันเครื่อง ความหมายของเกรด น้ำมันเครื่อง ที่อยู่ข้างกระป๋องมีความสำคัญต่อการใช้งานของเครื่องยนต์, แบ่งเกรดน้ำมันเครื่อง ...[ read more ]

994 View(s)

น้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถยนต์

🧊น้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถยนต์ เครื่อง ยนต์แต่ละชนิดมีเทคโนโลยี และ การดีไซน์ของเครื่องยนต์ที่ต่างกัน ...[ read more ]

989 View(s)
up arrow