INSURANCETHAI.NET
Mon 20/05/2024 13:24:19

สินค้าประกันวินาศภัย

กฏหมาย กฏหมายประกันภัย

คดีผู้บริโภคกับสัญญาประกันภัย

🧊กรณีผู้เอาประกันภัยไปทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ผู้ถูกทำละเมิดได้ฟ้องผู้รับประกันภัยค้ำจุนให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คดีดังกล่าวมิใช่คดีผู้บริโภค เพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัยไม่อยู่ในฐานะผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ(ผู้เสียหายไม่ได้รับบริการใดๆจากผู้รับประกันภัย คดีดังกล่าวไม่เป็นคดีผู้บริ ...[ read more ]

935649 View(s)

เจ้าของคาร์แคร์ เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ขึ้นป้ายทำพรบ.แถมล้างรถฟรีได้ไหม?

🧊ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ตามมาตรา ...[ read more ]

902 View(s)

5 สิทธิผู้บริโภคที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

🧊พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม ...[ read more ]

56740 View(s)

บัตรเครดิตฟ้อง หมดอายุความ

🧊ธนาคารโจทก์ประกอบธุรกิจในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในรูปบัตรเครดิต โดยโจทก์ออกบัตรให้แก่ลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกของโจทก์ เมื่อเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของโจทก์แล้วสามารถนำบัตรไปซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีข้อตกลงรับบัตรของโจทก์โดยสมาชิกไม่ต้องชำระราคาสินค้าเป็นเงินสดแต่โจทก์จะเป็นผู้ออกเงินสำรองชำระค่าสินค้าให้แก่ร้านค้าไปก่อนตามที่ร้านค้าได้ส่งใบบันทึกการขายมาเรียกเก็บเงินจากโจทก์ จากนั้นโจทก์จึงเรียกเก็บเงินจากสมาชิกภายหลังและสมาชิกบัตรเครดิตของโจทก์ยังสามารถนำบัตรเครดิตดังกล่าวไปถอนเงินสดจากเครื่องเบิกถอนเงินอีกภายหลังตามจำนวนที่โจทก์ได้แจ้งให้สมาชิกทราบในใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวดหากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ระบุไว้สมาชิกบัตรดังกล่าวจะต้องชำระเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้กับโจทก์ การให้บริการแก่สมาชิกบัตรของโจทก์ดังกล่าวโจทก์เรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรเครดิตจากสมาชิกด้วย ...[ read more ]

790 View(s)
up arrow