INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:56:27
Home » กฏหมาย » 5 สิทธิผู้บริโภคที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย\"you

5 สิทธิผู้บริโภคที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

2020/04/02 57251👁️‍🗨️

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2556 ได้กำหนดสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไว้ 5 ประการ

  1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
  2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

สคบ. = สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นหน่วยงานส่วนราชการในระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
สคบ. มีสำนักงานตั้งอยู่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เว็บไซต์ สคบ https://www.ocpb.go.th/
ร้องทุกข์ออนไลน์ https://complaint.ocpb.go.th/

หน้าที่ของ สคบ.

คอยดูแลและรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งจากทางสินค้าและบริการ

คอยดูแลสอดส่องและตรวจสอบผู้ประกอบการใหม่ หรือทดสอบสินค้าใหม่ที่มีข้อสงสัยว่าอาจกระทำการที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผู้บริโภค ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคิดค้นปรับเปลี่ยนหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด

ส่งเสริมการให้ความรู้ต่าง ๆ ทั้งข้อมูลและสิทธิของผู้บริโภคที่พึงได้รับเพื่อที่ผู้บริโภคจะได้เข้าใจถึงปัญหาและสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ในเบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ตลอดจนแจ้งรายชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมีสารปนเปื้อนให้แก่ผู้บริโภคทราบ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

เมื่อเกิดการร้องทุกข์จากผู้บริโภค ทางหน่วยงานจะช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดและทันท่วงที

สคบ. เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญและสามารถช่วยเหลือเราจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราในฐานะผู้บริโภคก็ต้องรู้จักดูแลป้องกันตัวเอง ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้ปลอดภัย คอยอัพเดทข่าวสารจาก สคบ. อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ประกอบการที่เห็นแก่ตัวและเอารัดเอาเปรียบ แต่ในกรณีที่เราหลีกเลี่ยงก็แล้วป้องกันก็แล้ว แต่ก็ยังเป็นเหยื่อจากผู้ประกอบการ ได้รับสารอันตรายจากสินค้า หรือได้รับสินค้าที่หมดอายุ ไม่ตรงตามความต้องการ ไม่ปลอดภัย หรือหากท่านพบการกระทำการใด ๆ ที่ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านสามารถกระทำการร้องเรียนได้ตามช่องทางต่าง ๆ ของ สคบ. ดังนี้

  • แจ้งข้อมูลหรือสามารถมาร้องเรียนได้ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300
  • เขียนจดหมายแล้วส่ง ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตู้ ป.ณ. 99 กรุงเทพ ฯ 10300
  • โทรศัพท์ สายด่วนร้องทุกข์ สคบ. โทร. 1166
  • เว็บไซต์ สคบ https://www.ocpb.go.th/
  • ร้องทุกข์ออนไลน์ https://complaint.ocpb.go.th/
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow