INSURANCETHAI.NET

สินค้าประกันวินาศภัย

กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต ประกันสุขภาพ(สินค้า)

ประกันสุขภาพ iHealthy – กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ iHealthy ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครอง ไม่เกิน ...[ read more ]

2159 View(s)

สัญญาเพิ่มเติมMEA / ใส่ใจ กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ MEA / ใส่ใจ ค่าใช้จ่ายการรักษาในฐานะผู้ป่วยในมักสูงและถ้าเป็นกรณีการตรวจรักษาด้วยอุปกรณ์และ ...[ read more ]

1410 View(s)

สัญญาเพิ่มเติม ELI /จริงใจ

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ ELI / จริงใจผลประโยชน์ ผู้เอาประกันที่มีสัญญาเพิ่มเติมนี้จะได้รับความคุ้มครองกรณีเสีย ...[ read more ]

439 View(s)

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง SLI/ตรงใจ กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ คุ้มครองโรคร้ายแรง SLI/ตรงใจ กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต ปัจจุบันคนไทยมีโอกาสเสี่ยงที่จะประสบโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นจากสถิติตั้งแต่ปี ...[ read more ]

414 View(s)
Page 1 of 3123
up arrow