INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:52:27
Home » กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต ประกันสุขภาพ(สินค้า) » iHealthy ประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต\"you

iHealthy ประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

2019/12/09 860996👁️‍🗨️

iHealthy เป็นแผนประกันสุขภาพ ของ กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต ซึ่งเป็น บริษัทประกันชีวิต จึงต้องบังคับซื้อทุนประกันชีวิตด้วย แต่ในระยะหลังบริษัทประกันชีวิตเห็นถึงข้อเสียเปรียบของตัวสินค้า เมื่อเทียบกับ การซื้อประกันสุขภาพแบบไม่บังคับซื้อประกันชีวิตของบริษัทประกันวินาศภัย

เนื่องจากการบังคับให้ต้องซื้อประกันชีวิต ทำให้เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้ขอเอาประกันไม่ได้ต้องการซื้อประกันชีวิตแต่แรก จึงทำให้บริษัทประกันชีวิต เปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันโดย สินค้าที่เน้นประกันสุขภาพ ที่ต้องบังคับซื้อทุนประกันชีวิตด้วยนั้น ให้บังคับน้อยที่สุด เช่น ที่ทุนประกัน 50,000 เป็นต้น ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้

– คุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เหมาจ่ายตามวงเงินสูงสุดของแต่ละแผน
– คุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยนอก เอ็กซเรย์ อัลตราซาวนด์ และค่าปรึกษาแพทย์
รวมทั้งยาเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เหมาจ่ายตามวงเงินสูงสุดของแต่ละแผน
– โรคมะเร็ง และโรคไต คุ้มครองการล้างไต การทำเคมี และรังสีบำบัดสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
– คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สำหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด
– ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ตามความคุ้มครองที่เลือก ด้วยทีมแพทย์ชั้นนำทุกมุมโลก

แผนประกันสุขภาพ (อนุสัญญา) กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

อายุประกันภัย 16 – 80 ปี (ชำระเบี้ยถึงอายุ 85 ปี)
จำนวนเงินเอาประกันภัย สัญญาหลัก 50,000 บาท (ทุกแผน)
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (iHealthy) แนบกับกรมธรรม์หลัก (iProtect85, PWLNP60) ประกันคุ้มครองชีวิตแบบตลอดชีพ (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี) ในรูปแบบแพ็กเกจสำเร็จรูปรวมกับกรมธรรม์ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลัก 50,000 บาท เท่านั้น


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow