INSURANCETHAI.NET
Mon 29/05/2023 22:28:28

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ( Liability Insurance )

🧊การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ซึ่งเป็นการกระทำที่ผู้เอาประกันภัยได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกด้วยความประมาทเลินเล่อ ทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สิน อันเป็นการละเมิด ...[ read more ]

2043 View(s)

การประกันภัยบุคคลที่3

🧊การประกันภัยบุคคลที่3 (Third party insurance) หรือ ...[ read more ]

7257 View(s)

การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน Public Liability Insurance

🧊การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน Public Liability Insurance การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ ...[ read more ]

4650 View(s)

การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ คืออะไร

🧊ชนิดของการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชนส่วนบุคคล การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน ของผู้ประกอบการ หรือนิติบุคคล ...[ read more ]

3245 View(s)
up arrow