INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:06:17
Home » ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย » การประกันภัยบุคคลที่3\"you

การประกันภัยบุคคลที่3

2018/06/27 9717👁️‍🗨️

การประกันภัยบุคคลที่3 (Third party insurance)

หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งมักจะ อยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทต่างๆ เช่น

1.ประกันภัยรถยนต์ประเภทต่าง
2.ประกันภัยรถยนต์ พรบ
3.ประกันอัคคีภัย (ต้องซื้อเพิ่ม)
4.ประกันความรับผิดบุคคลภายนอก สำหรับสถานประกอบการ
5.ประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน หรือ ประกันภัยงานอีเวนท์
6.ประกันภัยตามสัญญา (ประกันการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง)
ฯลฯ

บุคคลที่3 , บุคคลที่สาม

บุคคลที่สาม ในทางกฏหมายแพ่ง มีความหมายเหมือนกับ บุคคลภายนอก

ประกันภัยบุคคลที่3 นั้น บริษัทประกันมักจะไม่ขายให้เดี่ยวๆ จะต้องซื้อพร้อมประกันภัยหลักอื่นๆ ดังตัวอย่างข้างต้น ซึ่งจะว่าไปแล้ว ประกันภัยบุคคลที่3 นั้นมักจะถูกบังคับให้ซื้อ โดยกฏหมาย ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองบุคคลที่3 นั่นเอง

ตัวอย่าง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์จำนวนมากที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ เงินชดเชยต่างๆ ที่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ภาระจึงตกอยู่กับผู้ประสบภัยและครอบครัว จึงทำให้กฎหมายบังคับให้ต้องทำ

แม้แต่ พรบ อาคาร ล่าสุดยังมีการแก้ไขให้อาคารต่างๆต้องซื้อประกันภัยบุคคลที่3 ด้วย

เช่น
อาคารต้องประกันบุคคลที่3 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับ 5) เพิ่มบทบัญญัติให้เจ้าของอาคารต้องมีการประกันภัยบุคคลภายนอก ที่ได้รับความเสียหายจากอาคาร
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 ส.ค.2558 และมีผลบังคับตั้งแต่ 28 ส.ค.2558

พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่กำหนดให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการสำหรับอาคารบางชนิดหรือประเภท ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นในกรณีที่บุคคลนั้นได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินจากอาคารนั้น

การประกันภัยบุคคลที่3 ถือเป็น ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือ Third party liability ซึ่งปัจจุบันมีกรมธรรม์เฉพาะต่างๆ

เช่น

ประกันภัยความรับผิดสำหรับวิชาชีพแพทย์
ประกันภัยความรับผิดสำหรับวิชาบัญชี
ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร

ฯลฯ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow