INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 17:56:23

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ แอลเอ็มจีประกันภัย

การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ – แอลเอ็มจีประกันภัย

🧊การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ คือการประกันภัยความรับผิดต่อผู้บริโภค ซึ่งผู้ผลิตหรือ ผู้ประกอบการ และผู้จัดจำหน่ายสินค้า ...[ read more ]

943 View(s)

การประกันภัยคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – แอลเอ็มจีประกันภัย

🧊จากสภาพความเป็นอยู่เร่งรีบอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาด จนเป็นเหตุทำให้เกิดการละเมิดโดยมิได้ตั้งใจและอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายซึ่งตามกฎหมายแล้ว ผู้เสียหายนั้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำละเมิดได้ ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดโดยอุบัติเหตุของผู้เอาประกัน ภายในบริเวณที่ ...[ read more ]

1477 View(s)

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง – แอลเอ็มจีประกันภัย

🧊ให้คุณอุ่นใจในทุกๆ การเดินทางไม่ว่าจะเป็นประเทศใดทั่วโลก LMG Travel Accident ...[ read more ]

850 View(s)

การประกันภัยวิศวกรรม – แอลเอ็มจีประกันภัย

🧊การประกันภัยวิศวกรรม หมายถึง การประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลในทางวิศวกรรม แบ่งออกเป็นดังนี้ การประกันภัยงานรับเหมาก่อสร้าง ...[ read more ]

917 View(s)
up arrow