INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:01:48
Home » ประกันภัยวิศวกรรม แอลเอ็มจีประกันภัย » การประกันภัยวิศวกรรม – แอลเอ็มจีประกันภัย\"you

การประกันภัยวิศวกรรม – แอลเอ็มจีประกันภัย

2012/08/10 1080👁️‍🗨️

การประกันภัยวิศวกรรม
หมายถึง การประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลในทางวิศวกรรม แบ่งออกเป็นดังนี้

การประกันภัยงานรับเหมาก่อสร้าง
คุ้มครองเจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง และผู้รับเหมาโครงการต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดกับตัวงาน ที่รับจ้างเหมาอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องจักรต่างๆ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเนื่องจากความผิดพลาด การถูกโจรกรรม และอุบัติเหตุใดๆ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือชีวิตของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาทของผู้รับเหมา หรือลูกจ้างในระหว่างการทำงานรับจ้างเหมา

การประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา
คุ้มครองสำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ และเป็นสาเหตุซึ่งมิได้ระบุ ไว้ในข้อยกเว้น ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานหรือหยุดพัก หรือระหว่างการถอดออกเพื่อทำความสะอาด ยกเครื่อง หรือประกอบเข้าที่ หรือระหว่างการเคลื่อนย้าย ในสถานที่เอาประกันภัย

การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์
ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยอุบัติเหตุต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลและข้อมูล รวมถึง ค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น

การประกันภัยหม้อน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้แรงอัดภายใน กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองต่อ
1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อหม้อน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้แรงอัดภายใน
2. ความรับผิดตามกฎหมายสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3. ความรับผิดตามกฎหมายสำหรับความบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการระเบิด หรือการยุบตัวในขณะที่อุปกรณ์ดังกล่าวกำลังทำงานตามปกติ

การประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร ให้ความคุ้มครองผู้จำหน่ายเครื่องจักร ผู้ผลิตผู้ซื้อเครื่องบริษัทติดตั้งเครื่องจักรต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรที่ทำการติดตั้งจาก ภัยธรรมชาติ ความผิดพลาด อุบัติเหตุใดๆ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต หรือการบาดเจ็บ ของบุคคลภายนอก ในระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร
การประกันภัยเครื่องจักร ให้ความคุ้มครองเครื่องจักรจากการขัดข้องของไฟฟ้าการขัดข้องของ ตัวเครื่องจักรเอง ตลอดจนอุบัติเหตุจากภายนอก

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow