INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:27:46

ประกันรถยนต์

ค่าเสียหายส่วนแรก หรือ DD สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 2+ 3+

ประกันรถยนต์ประเภท 2+,3+ คุ้มครองเฉพาะกรณี รถชนรถ นอกเหนือจากนี้ไม่คุ้มครอง ...[ read more ]

ปัจจัยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

เบี้ยประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประกันชั้น1,2,2+,3,3+,5) มีปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาเป็นองค์ประกอบในการคำนวณเบี้ยประกัน ...[ read more ]

ประกันภัยรถยนต์ 3 plus คืออะไร?

ประกันภัยรถยนต์ 3 plus คืออะไร? ประกันภัยรถยนต์ ...[ read more ]

หนูกัดสายไฟ ประกันจ่ายไหม?

หนูกัดสายไฟ เคลมได้ไหม? หนูกัดสายไฟ เคลมประกันได้ ประกันรถยนต์ชั้น1 ...[ read more ]

ซ่อมห้าง กับ ซ่อมอู่ ต่างกันอย่างไร

ประกันรถยนต์ชั้น1 จะมีการระบุ การซ่อม กรณีมีการเคลม ระบุซ่อมห้าง(อู่ห้าง) ...[ read more ]

ประกันรถยนต์ เคลมสด เคลมแห้ง คืออะไร?

ลักษณะการเกิดเหตุ การเคลมประกันรถยนต์ แบ่ง3 แบบ คือ ...[ read more ]

ประกันรถยนต์ชั้น2+ (2plus , 2บวก) คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันรถยนต์ชั้น2+ = ประกันรถยนต์ชั้น2บวก หรือ ประกันรถยนต์ชั้น2พลัส หรือ ประกันรถยนต์ชั้น2plus เรียงความคุ้มครองจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ชั้น1 ...[ read more ]

ประกันรถยนต์ชั้น1 (ประกันรถประเภท1) คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันรถยนต์ชั้น1 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด รับผิดชอบ คุ้มครองค่าเสียหายโดยจ่ายสินไหมแก่บุคคลภายนอก กรณีที่เกิดความเสียหาย ...[ read more ]

up arrow