INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 14:59:07
Home » AIA ประกันชีวิต » ประกันชีวิต อาวุโส โอเค\"you

ประกันชีวิต อาวุโส โอเค

2013/09/15 4602👁️‍🗨️

ไม่อยากทิ้งภาระให้ลูกหลานเมื่อถึงวันสุดท้าย
พอแก่ตัวลง โรคภัยก็ถามหา ประกันที่ไหนเค้าจะรับ
ความกังวลต่าง ๆ ของผู้สูงอายุมีมากมาย… แต่เราเข้าใจ

ประกันชีวิต อาวุโส โอเค
สมัครง่าย ๆ โดยไม่ตรวจ หรือตอบคำถามสุขภาพใด ๆ 02-305-5450

ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 6 บาท
หรือเลือกรับความคุ้มครองได้ตามความต้องการสูงสุด ถึง 200,000 บาท
เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา

เงื่อนไขการรับประกัน
อายุ : ผู้สูงอายุระหว่าง 50 – 70
จำนวนเงินเอาประกัน : ตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท
*ส่วนใหญ่ จะเลือกซื้อ 100,000 บาท เพราะ เบี้ยประกันไม่มากไม่น้อยจนเกินไป

การพิจารณารับประกัน
การรับประกันโดย
(1) ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
(2) ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ

ระยะเวลาคุ้มครอง  : คุ้มครองตลอดชีวิต หรือ ครบอายุ 90 ปี
*แต่ต้องชำระเบี้ยเรื่อยๆ ห้ามขาดต่ออายุ

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน : ชำระเบี้ยเรื่อยๆ จน ครบอายุ 90 ปี
อายุครบ 90 ปี รับเงินครบสัญญา เท่ากับ ทุนประกันที่ทำไว้

การจ่ายผลประโชน์

กรณีเสียชีวิต
ด้วยสาเหตุจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ตาม และ โรคชรา
ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 2 ปี จำนวนผลประโยชน์ 102 % ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว
ปีกรมธรรม์ที่ 3 ปีเป็นต้นไป จำนวนผลประโยชน์ 100 % ของทุนประกัน

ด้วยสาเตจากอุบัติเหตุ
ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 2 ปี จำนวนผลประโยชน์ 102 % ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว และ100 % ของทุนประกัน
ปีกรมธรรม์ที่ 3 ปีเป็นต้นไป จำนวนผลประโยชน์ 100 % ของทุนประกัน

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกัน  (เบี้ยประกันรายปี)

 

อายุชายหญิง
ทุนประกัน  100,000 บาททุนประกัน  100,000 บาท
505,2004,350
515,3504,500
525,5004,650
535,6504,800
545,8004,950
555,9505,050
566,1005,150
576,4005,350
586,7005,550
597,0005,750
607,3005,950
617,6006,150
627,9006,450
638,2006,750
648,5507,050
658,9007,350
669,3507,650
679,7507,950
6810,1508,400
6910,6008,900
7011,1009,300

 

คำถามที่พบบ่อย

Q : หากมีโรคประจำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ จะยังคงสามารถสมัครประกันชีวิตอาวุโส โอเคได้หรือไม่
A : ไม่ว่าสุขภาพของคุณเป็นเช่นไรก็สามารถสมัครประกันชีวิตอาวุโสโอเคกับเราได้ ค่ะ เพราะเรารับ ประกันการรับสมัครในทุกกรณี เพื่อให้คุณได้วางแผนชีวิต และหมดห่วงเรื่องการทิ้งภาระไว้กับ ลูกหลาน

Q : กรณีซื้อพร้อมคู่สมรส และได้รับส่วนลด 10% สำหรับคู่สมรสนั้น จะได้รับส่วนลดทุกๆ ปีหรือไม่? หรือ ได้รับเพียงปีแรกเท่านั้น
A : กรณีลูกค้าซื้อประกันอาวุโสโอเคพร้อมกับคู่สมรส คู่สมรสจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยทันที 10% โดยจะได้รับส่วนลดตลอดไปนับแต่วันซื้อกรมธรรม์

การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยประกันอาวุโสโอเค

1.การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
หากมีการชำระเบี้ยประกันมาจนถึงเวลาที่มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยอาวุโสโอเคและกรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้โดยขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยกับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
2.การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ
หากมีการชำระเบี้ยประกันมาจนถึงเวลาที่มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป
การเปลี่ยนกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ บริษัทจะนำมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้นมาคำนวณเป็นเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันเป็นไปตามระยะเวลาประกันภัยเดิม แต่จำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องมูลค่าใช้เงินสำเร็จตามตารางเวนคืนมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทจะจ่ายเงินจำนวนนี้ให้ เมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดระยะเวลาเอาประกันภัย และเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาของการเอาประกันภัย และหากมีเงินเหลือจะจ่ายคืนให้กับผู้เอาประกันภัยทันทีตามที่ระบุไว้ใจหน้าตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ประกันภัยบริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนที่จะมาคำนวณมูลค่าเงินสำเร็จ
3.การเปลี่ยนเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา
หากมีการชำระเบี้ยประกันมาจนถึงเวลาที่มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา เว้นแต่กรมธรรม์ที่เป็นภัยต่ำกว่ามาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์นี้โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป การแปลงกรมธรรม์บริษัทจะนำเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้นมาคำนวณเป็นเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ให้เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นกำหนดระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์เป็นอันสิ้นผลบังคับ โดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ
ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลาแล้ว หากยังมีเงินเหลืออยู่บริษัทจะ นำไปคำนวณเป็นเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวเพื่อซื้อการประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนด บริษัทจะจ่ายเงินตามช่องเงินครบกำหนดให้และหากยังมีเงินเหลืออีก บริษัทจะจ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันทีให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ บริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ก่อนนำมาคำนวณการประกันภัยแบบขยายเวลา และจำนวนเงินเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยเดิมหักด้วยหนี้สิน

การแจ้งการตายและการพิสูจน์ศพ ประกันอาวุโสโอเค
ถ้าผู้เอาประกันภัย โครงการอาวูโสโอเค เสียชีวิตลง ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในสิบสี่วัน (14 วัน) นับแต่วันเสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัย หรือไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ในกรณีเช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตามยหรือวันที่ทราบว่ามีการประกันภัย

ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตให้แก่บริษัท และถ้าบริษัทร้องขอผู้รับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์เอง

ฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา

เงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ
ข้อกำหนดทั่วไป
คำนิยาม
บริษัท หมายถึง บริษัทผู้รับประกันชีวิต ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
กรมธรรม์ หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิต
สัญญาประกันภัย หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติม เอกสารแนบท้าย บันทึกสลักหลัง ใบคำขอเอาประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงอื่นใดที่ผู้เอาประกันภัยได้ลงนามไว้
ตารางกรมธรรม์ หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัท เพื่อเป็นเอกสารประกอบกรมธรรม์ และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย
ปีกรมธรรม์ หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ปีต่อๆไป
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หมายถึง มูลค่าส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระมาระยะหนึ่งหลังจากหักค่าคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสิทธิของผู้เอาประกันภัยและสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กรมธรรม์ระบุไว้

ระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัยประกันอาวุโสโอเค
หากผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัย เมื่อครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะผ่อนผันให้เป็นเวลาสามสิบเอ็ดวัน (31 วัน) นับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระในรอบปีกรมธรรม์นั้นออกจากจำนวนเงิน ซึ่งบริษัทจะชดใช้ตามกรมธรรม์นี้ โดยไม่คิดดอกเบี้ย

ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย อาวุโสโอเด AIA
ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุในกรมธรรม์ หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย

ในกรณีผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเพื่อเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้ง หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย

สรุป
โครงการประกันอาวุโสโอเค หรือแบบประกันชีวิตประเภทตลอดชีพ สำหรับผู้สูงอายุ (ไม่มีเงินปันผล) ออกมาเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถซื้อประกันชีวิตแบบธรรมดาได้ เพราะติดเงื่อนไขในเรื่องของอายุเกินซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณ 50-60 ปี หรือจะต้องตรวจสุขภาพ

รายละเอียด คุณสมบัติและเงื่อนไขของแบบประกัน
– ช่วงอายุที่ทำได้ 55-70 ปี
– จำนวนเงินเอาประกัน(ทุนประกัน) สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 50,000 สูงสุด 200,000 บาท
– ระยะเวลาความคุ้มครอง ตลอดชีพ หรือ จนกว่าอายุครบ 99 ปี
– ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน เท่ากับระยะเวลาความคุ้มครอง(อายุครบ 99 ปี)
– เมื่อครบอายุ 99 จะได้เงินคืนตามจำนวนเงินเอาประกัน
– ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
– ชำระเบี้ยเป็นรายเดือน/รายปี
– ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ (Riders) ใดๆ ทั้งสิ้น คุ้มครองการเสียชีวิตเท่านั้น
– ซื้อได้กะบริษัทโดยตรงเท่านั้นค่ะ ไม่สามารถซื้อผ่านตัวแทนได้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow