INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 18:09:06
Home » กรุงไทยพานิชประกันภัย ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย » กรุงไทยพานิชประกันภัย\"you

กรุงไทยพานิชประกันภัย

2011/09/12 3945👁️‍🗨️

กรุงไทยพานิชประกันภัย KPI

Krungthai Panich Insurance Co., Ltd.
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด สำนักงานใหญ่
1122 เคพีไอ ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2624-1111 โทรสาร 0-2624-1234
admin@kpi.co.th
kpi.co.th

ประวัติกรุงไทยพานิชประกันภัย

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด มีรากฐานการให้บริการด้านการประกันวินาศภัย มากว่า 50 ปี ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความมั่นคงของฐานะทางการเงิน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ตลอดจนการให้บริการของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และรองรับสภาพการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในสภาวะปัจจุบัน เพื่อก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่งในการให้บริการด้านการประกันวินาศภัย ให้สมกับปณิธานของบริษัทว่า “มุ่งมั่นในบริการ สร้างผลงานเพื่อสังคม”

กิจการของบริษัท ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2496 โดยการนำของ พลจัตวา ประมาณ อดิเรกสาร (ยศในขณะนั้น) เป็นหัวหน้าคณะจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทประกันภัยนาม บริษัทร.ส.พ. ประกันภัยจำกัดด้วยทุนจดทะเบียนก่อตั้ง 3 ล้านบาทมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 301ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยให้บริการด้านการประกันภัยรถยนต์เพียงประเภทเดียว

ผลจากการมุ่งมั่นในการดำเนินงานและการพัฒนาการบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อคนไทยอย่างแท้จริง ประกอบกับความสามารถของผู้บริหารในปี 2497 บริษัทได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลในขณะนั้น ประกาศรับไว้ในความอุปการะของรัฐบาล ซึ่งนับเป็นบริษัทแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของบริษัท ได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลา ใน ปี พ.ศ.2499 บริษัท ได้ย้ายสำนักงานมา ณ อาคาร เลขที่ 33 อาคาร 7 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ และได้ขยายที่ทำการจาก 1 คูหา มาเป็น 2 คูหา ในปี 2506 และ 4 คูหาในปี 2520

ตลอดเวลาในการให้บริการด้านการประกันภัย บริษัท ได้เพิ่มศักยภาพและขยายการรับประกันภัยไปสู่การประกันวินาศภัยด้านอื่นๆ ให้ครบวงจรเมื่อปี 2514 ตามพระราชบัญญัติประกัน วินาศภัยปี 2510 ด้วยการสร้างฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัท เพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และหาแนวทางการประสานความร่วมมือทางธุรกิจของไทย เพื่อก้าวเข้าสู่การให้บริการที่มีความเป็นระบบสากล มากยิ่งขึ้น

คณะผู้บริหารของบริษัท ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้อย่างรอบคอบและมองการณ์ไกล โดยได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ การพัฒนาและ เสริมสร้างความรู้ของบุคลากร ตลอดจนการมุ่งหาผู้ร่วมทุนที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างและขยายฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะนำมาซึ่งการเพิ่ม คุณภาพการให้บริการที่เป็นหนึ่งเพื่อความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยเหตุนี้ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีแนวความคิดเดียวกับ บริษัทฯ ที่สามารถประสานเจตนารมณ์ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นผู้ร่วมทุนที่เหมาะสม

วันที่ 1 สิงหาคม 2538 การร่วมลงทุนของธนาคารกรุงไทย จำกัด( มหาชน ) ในสัดส่วน 40% ของ ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และบริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด จึงได้เกิดขึ้น และได้มีการเปลี่ยน ชื่อบริษัทเป็น บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

ด้วยความรู้ความชำนาญผสมผสานกับความมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนฐานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัท ย่อมเป็นหลักประกัน ในการสร้างสรรค์การบริการด้านการประกันวินาศภัยที่ดีแก่สังคมไทย และขณะนี้เรามั่นใจว่า เราเป็นหนึ่งในบริษัท ประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย

อยู่ในเครือธนาคารกรุงไทย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow