INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:25:00
Home » AIA ประกันชีวิต » กรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคล – AIA ประกันชีวิต\"you

กรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคล – AIA ประกันชีวิต

2010/12/28 1648👁️‍🗨️

กรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคล – AIA ประกันชีวิต

การประกันชีวิตเป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับครอบครัว เพื่อให้มั่นใจว่า หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะช่วยบรรเทาความ เดือดร้อนของครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลังได้ การที่หัวหน้าครอบครัวเลือกทำประกัน ชีวิตไว้ก็เท่ากับว่าได้สำรองเงินก้อนใหญ่ไว้ให้ครอบครัวในช่วงเวลาที่ยาก ลำบาก แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความรัก ความห่วงใยของหัวหน้าครอบครัวได้เป็น อย่างดี

เอไอเอตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความมั่นคง ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยการเปิดตัวโครงการ “การตรวจสุขภาพทางการเงิน” หรือ “Financial Health Check” ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ลูกค้า ได้ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนถึง วัตถุประสงค์ และสำรวจความต้องการที่แท้จริงของตนเองก่อนตัดสินใจทำประกัน ชีวิตรวมถึงการวางแผนทางการเงินต่าง ๆ

โดย “การตรวจสุขภาพทางการเงิน” จะช่วยให้ท่านค้นหาความต้องการที่แท้จริง และ จัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเพื่อเลือกแบบประกันชีวิตที่เหมาะสม กับความต้องการและความสามารถ โดยจะชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นหลักๆ 4 ประการ คือ

1. หลักประกันของครอบครัว (Family Income Protection)
2. เงินออมเพื่อการศึกษา (Education Saving)
3. เงินออมเพื่อการเกษียณที่สดใส (Retirement Saving)
4. ค่าใช้จ่ายเพื่ออุบัติเหตุ และสุขภาพ (Accident & Health Coverage)

การตรวจสุขภาพทางการเงินเพื่อหลักประกันของครอบครัว
Financial Health Check (การตรวจสุขภาพทางการเงิน) จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคน โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวเพราะ หากนึกภาพว่า ถ้าวันนี้ไม่ได้อยู่กับครอบครัว แล้วครอบครัวจะอยู่ได้อย่างไร เพียงแค่นึกก็อาจหวั่นอยู่ในใจเหลือเกินแล้ว แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าวันนั้น อาจเกิดขึ้นจริง ไม่อาจรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือไกลแค่ไหน แล้วครอบครัวล่ะ จะรับมือกับสถานการณ์นั้นได้อย่างไร สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวในฐานะหัวหน้าครอบครัว เราสามารถคำนวณหลักประกันรายได้ของครอบครัว ด้วยวิธีพื้นฐาน ดังนี้

ลำดับแรก : หารายได้ของครอบครัวที่แท้จริง หากเกิดกรณีสูญเสีย
ก. นำค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวต้องใช้จ่ายต่อเดือน เช่น 10,000 บาท
ข. นำมาคูณ 12 จะได้เท่ากับ ค่าใช้จ่ายต่อปี (12,000 x 12) = 240,000 บาท
ค. จำนวนปี ที่ท่านต้องการเตรียมไว้ให้ครอบครัว (หากไม่แน่ใจ ขอแนะนำให้ใช้ 5 ปี) 240,000 x 5 ปี = 1,200,000 บาท

ลำดับต่อมา : ให้ท่านค้นหาหนี้สินที่เป็นภาระของครอบครัวว่ามีจำนวนรวมหนี้สิน คงค้างเท่าไร
ง. ภาระหนี้สินบ้าน (ผ่อนบ้าน) คงค้าง + หนี้สินรถยนต์ (ผ่อนรถ) คงค้าง = (สมมติคงค้าง 1,400,000 บาท)
จ. หนี้สินอื่น ๆ (บัตรเครดิต) = (สมมติหนี้ค้าง 100,000 บาท)
ฉ. รวมภาระหนี้สินทั้งหมด = 1,400,000 + 100,000 = 1,500,000 บาท นำจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ ค + กับ ข้อ ฉ = 2,700,000 บาท สุดท้าย นำมาหักลบกับเงินออม (ฝากธนาคารพันธบัตร) ที่มีอยู่ (สมมติเงินออมเท่ากับ 200,000 บาท) = 2,700,000 – 200,000 = 2,500,000 บาท

ดังนั้น 2,500,000 บาทเป็นจำนวนเงินหลักประกันรายได้ของครอบครัวที่ควรมีเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัว กรมธรรม์ประกันชีวิตที่หัวหน้าครอบครัวพึงมี
คือแบบที่มีทุนประกันชีวิตสูง เพื่อสร้างหลักที่มั่นคงให้ครอบครัว

การตรวจสุขภาพทางการเงินเพื่อเงินออมเพื่อการศึกษา
Financial Health Check (การตรวจสุขภาพทางการเงิน) มีความสำคัญในการสร้างฝันให้กับบุตรหลานของท่านเผลอเพียงนิดเดียว บุตรหลานก็ถึงวัยเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว การศึกษาที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีของบุตรหลาน คงเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนา การเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
ค่าใช้จ่ายของบุตร เช่นค่าเทอม ค่าเสื้อผ้า ค่าเรียนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีแนวโน้มขึ้นทุกปี ดังนั้น การวางแผนการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญ

การตรวจสุขภาพทางการเงินเพื่อเงินออมเพื่อการเกษียณที่สดใส
Financial Health Check (การตรวจสุขภาพทางการเงิน) ช่วยสร้างความสุขให้กับชีวิตหลังการเกษียณได้…
การเกษียณอย่างไร้กังวลไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาการวางแผนเกษียณอย่างรอบคอบเป็นสิ่งที่ควรคำนึงอย่างยิ่งเนื่องจากอายุ
หลังเกษียณอาจยาวนานกว่าระยะเวลาที่เหลือสำหรับการเก็บออมก่อนเกษียณในการวางแผนเงินออมไว้ใช้ในชีวิตหลังการเกษียณเป็นเรื่องยาก เพราะเราไม่อาจ
ทราบได้ว่า เราจะมีชีวิตอยู่ไปอีกกี่ปี จะเจ็บป่วยหรือเปล่า แต่สิ่งหนึ่งที่เข้าใจได้เหมือนๆ กันคือ เราต่างก็ไม่อยากเป็นภาระแก่ลูกหลาน และอยากใช้ชีวิต (life
style) เช่นเดียวกันกับตอนที่ยังทำงานอยู่

วิธีการง่ายที่สุดสำหรับการคำนวณเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณคือ
ลำดับแรก : หารายจ่ายประจำที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ก. กะเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่ต้องการใช้หลังเกษียณต่อปี เช่น 120,000 บาท (เดือนละ 10,000 บาท)
ข. จำนวนปี ที่คาดว่าจะใช้ หมายถึง นับจากวันเกษียณถึงวันที่คาดว่าจะเสียชีวิตนั่นเอง สมมติว่าเกษียณอายุ 60 ปี และอยู่ถึงอายุ 80 ปี เท่ากับระยะเวลาหลังเกษียณคือ 20 ปี (120,000 x 20) = 2,400,000 บาท
ค. สุดท้าย นำมาหักลบกับเงินออม (ฝากธนาคาร พันธบัตร) ที่มีอยู่ (สมมติเงินออมเท่ากับ 1,000,000 บาท) = 2,400,000 – 1,000,000 = 1,400,000 บาท
หากปัจจุบัน อายุ 45 ปี ดังนั้น จะเหลือเวลาอีก 15 ปี ในการเก็บออมเงิน 1,400,000 บาท ที่ต้องการ ซึ่งการคำนวณลักษณะนี้เป็นการคำนวณแบบง่าย
และยังไม่ได้คำนวณรวมดอกเบี้ยกรณีมีเงินฝาก และเงินเฟ้อที่อาจส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเงินด้วย

การตรวจสุขภาพทางการเงินเพื่อค่าใช้จ่ายเพื่ออุบัติเหตุและสุขภาพ
Financial Health Check (การตรวจสุขภาพทางการเงิน) จะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนอันเนื่องมาจากค่ารักษาพยาบาล …

ทุกๆ วันนี้ ท่านเชื่อมั่นว่าท่านสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะท่านมีสุขภาพ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง แต่ท่านเคยนึกไหมว่า ถ้าปราศจากสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ท่านจะเป็นเช่นไร ท่านได้เตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้แล้วรึยัง

เราไม่อาจรู้ได้ว่าในอนาคต เราจะเป็นโรคใด แม้กระทั่งคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายอย่างดีก็ยังสามารถเผชิญโรคร้ายได้ เพราะมลภาวะ และสิ่งต่างๆ รอบตัวทำให้ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวของเราเอง สิ่งที่ทำได้ คือการวางแผนบรรเทากรณีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัว

การวางแผนซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้สอดคล้องต่อความต้องการ และความอุ่นใจ หากคุณได้เคยเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลมาบ้างแล้ว คุณจะบอกถึงลักษณะ ความแตกต่างระหว่างการรักษาแบบไหนที่คุณต้องการได้ ดังนั้น การวางแผนซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะเป็นส่วนหนึ่งของการได้รับการรักษาแบบที่คุณเลือกได้ ส่วนที่ประเมินได้ง่ายคือคุณได้มีระดับความคุ้มครองของค่าห้องพอกับค่าห้องของโรงพยาบาลที่คุณได้คิดไว้ว่าคุณจะใช้บริการแล้วหรือยัง หากค่าห้องของโรงพยาบาลที่คุณเลือกคือ 3,900 บาทต่อคืน ดังนั้นความคุ้มครองที่คุณเลือกซื้อควรจะเป็นแผนความคุ้มครองที่มีค่าห้อง 3,900 บาทขึ้นไป

นี่ยังไม่ได้คำนวณค่าใช้จ่ายจากโรคร้ายแรง โรคมะเร็ง ที่เป็นโรคยอดนิยมที่ไม่มีใครอยากให้ใครเป็น แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้ง ค่ารักษาพยาบาลโรค
เหล่านี้ก็ถือว่าสูงมาก การเตรียมพร้อมค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะอุบัติเหตุก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมาย มีค่าใช้จ่าย
ฉุกเฉินหลายอย่าง การที่ต้องลางานทำให้รายได้จากการทำงานขาดหายอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัว

การวางแผนทางการเงินเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow