INSURANCETHAI.NET
Mon 24/01/2022 9:00:53
Home » การประกันภัย » ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์\"you

ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์

2020/11/10

หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณอักษรพร้อมแนบกรม ธรรม์ประกันชีวิต และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทที่รับประกันภัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โดยท่านจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปทั้งหมดคืน

ในกรณีขอยกเลิกภายหลัง 30 วัน ต้องพิจารณาว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตมีเงินค่าเวนคืนหรือยัง ถ้ายังไม่มีจะไม่ได้รับเงินคืนเลย แต่ถ้ามีเงินค่าเวนคืนเกิดขึ้นแล้วผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเวนคืน ซึ่งจะน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ส่งไป

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow