INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:53:28
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย ไทยประกันภัย » ไทยประกันภัย\"you

ไทยประกันภัย

2011/09/17 2052👁️‍🗨️

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริ ของ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จย่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยทรงเล็งเห็นว่า ควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความความเดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยอย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงได้เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2481 ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิด นับเป็นบริษัทประกันภัยของคนไทยบริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น และได้รับพระราชทานตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ในปี พ.ศ. 2519 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อ TIC นับเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Corporate Governance Report Award จาก SET Award 2003 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารไทยประกันภัย เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีสาขา 8 แห่งในจังหวัด ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม และ เชียงราย

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2613-0100 โทรสาร. 0-2652-2870-2
thaiins.com
https://www.facebook.com/pchangthaiinsurance

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow