INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 19:34:17
Home » Uncategorized » ทำประกันไฟ ระยะสั้น ระยะยาว แบบไหนดีกว่า?\"you

ทำประกันไฟ ระยะสั้น ระยะยาว แบบไหนดีกว่า?

2019/01/21 727👁️‍🗨️

การทำประกันอัคคีภัยระยะยาว ค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่าระยะเวลาสั้น เพราะทางบริษัทฯ แต่ข้อเสีย คือ เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีบริษัทประกัรจะมีการปรับเบี้ยลดลง ตามนโยบายของรัฐ หรือ จากการแข่งขัน หรือ อัตตรา loss claim ลดลง ก็จะไม่ได้ส่วนลดดังกล่าว เนื่องจาก เรทเบี้ยที่จ่ายไปนั้นเป็น เรท ณ ขณะนั้น แต่หากมีการทำประกันระยะสั้น ก็จะมีทางเลือกมากขึ้นได้ รวมถึงแบบประกันใหม่ๆ ที่ออกมา ซึ่งลูกค้าอาจจะได้ผลประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการปรับทุนประกันภัยให้เหมาะสมกับราคาที่แท้จริง ณ เวลา นั้นๆ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow