INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 13:58:29
Home » ไทยสมุทรประกันชีวิต » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ไทยสมุทรประกันชีวิต\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ไทยสมุทรประกันชีวิต

2010/10/01 3003👁️‍🗨️

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ไทยสมุทรประกันชีวิต
เหมาะ สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัว หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ไม่คาด คิด รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 5 ปี ถึง 60 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ

ผลประโยชน์ภายใต้แบบประกันภัย ความสูญเสียหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น จะต้องเกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น

กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยปีที่ 1
ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงิน 105% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยปีที่ 1
ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับเงิน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยปีที่ 1
ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับเงิน 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยปีที่ 1
ปีกรมธรรม์ที่ 5 รับเงิน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยปีที่ 1

กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา
หนึ่งแห่ง รับเงิน 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามปีกรมธรรม์กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
สองแห่งขึ้นไป รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามปีกรมธรรม์กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

กรณีขยายความคุ้มครอง
การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยปีกรมธรรม์ที่ 1
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รับเงิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยปีกรมธรรม์ที่ 1

การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
รับเงินตามค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยการรักษาพยาบาลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามผลประโยชน์แต่ละรายการข้างต้น จะถูกจำกัดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้)
ไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow