INSURANCETHAI.NET
Tue 17/05/2022 5:45:11
Home » ไทยสมุทรประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB) ไทยสมุทรประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB) ไทยสมุทรประกันชีวิต

2010/10/01

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB) ไทยสมุทรประกันชีวิต
กรณีผู้เยาว์ทำประกันชีวิต โดยมีผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์หลักที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์เป็น อันดับแรกเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ จนไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ หรืออาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป กรณีการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทยินยอมให้ถือว่าเป็นทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร จะได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์หลักตามจำนวนปีระยะเวลาคุ้มครอง PB

กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรด้วย
• ตาบอดสนิททั้งสองข้างและไม่มีทางรักษาให้หายได้
• การสูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าทั้งสองข้าง หรือมือข้างหนึ่งกับเท้าข้างหนึ่ง
• ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ข้างหนึ่ง กับสูญเสียมือ หรือเท้าข้างหนึ่ง

หลักเกณฑ์การรับประกัน
• อายุ
1. ผู้ชำระเบี้ยประกัน (ผู้ปกครอง) มีอายุระหว่าง 20 – 55 ปี
2. ผู้เอาประกัน (ผู้เยาว์) มีอายุระหว่าง 1 เดือน 1 วัน – 15 ปี
• ระยะเวลาความคุ้มครอง ต้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี และไม่เกิน 25 ปี
• หากต้องการซื้อสัญญาเพิ่มเติม (PB) ในภายหลัง ให้ซื้อได้ ณ วันครบปีกรมธรรม์เท่านั้น
• ซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประเภทสามัญเท่านั้น

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ได้รับการยกเว้นชำระ เบี้ยประกันชีวิตกรมธรรม์หลัก (ผู้เยาว์) กรณีผู้ชำระเบี้ยประกัน (ผู้ปกครอง และเป็นผู้รับผลประโยชน์หลัก) เสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรในระหว่างสัญญา


insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow