INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:31:58
Home » ประกันชีวิต(สินค้า) อยุธยาอลิอันซ์ประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ (AI, ADD, ADB, RCC) – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ (AI, ADD, ADB, RCC) – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต

2010/12/29 4220👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ (AI, ADD, ADB, RCC) – aacp
สัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองในด้านต่างๆจากผลกระทบจากอุบัติเหตุ ไม่ว่า คุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยวะ

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ แบบ อ1(AI), อ2(ADD). อ3(ADB) และ บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ (ฆาตกรรม-จลาจล)(ฆจ/RCC)
เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทกำหนด
ฆจ เป็นบันทึกสลักหลังแนบท้าย สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุที่สามารถซื้อควบกับ อ1 หรือ อ2 แบบใดแบบหนึ่ง หรือสองแบบก็ได้ แล้วแต่กรณี ไม่สามารถซื้อได้โดยอิสระ

ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ และบันทึกสลักหลัง

หมายเหตุ
* ขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์พิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ตารางผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow