INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 18:38:15
Home » กรุงเทพประกันสุขภาพ ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย » กรุงเทพประกันสุขภาพ\"you

กรุงเทพประกันสุขภาพ

2011/03/08 3159👁️‍🗨️

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
Bangkok Health Insurance Co., Ltd.

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์. 0-2651-5500 , 0-2302-01141
โทรสาร. 0-2645-8585
https://www.bhi.co.th/

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
2301/2 ชั้น 6 อาคารทันตกรรม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
02 769 7788
info@bhi.co.th

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ประเภทประกันสุขภาพ
ตั้งอยู่ที่
ชั้น 6 อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
เลขที่ 2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000132 ทุนจดทะเบียนมูลค่า 200 ล้านบาท
โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 200 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
2017 บมจ.กรุงเทพประกันสุขภาพ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนอีก 50 ล้านบาท จากเดิมมีอยู่ 200 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท ชำระเต็มจำนวน

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
ได้มุ่งมั่นดำเนินการในการพัฒนาโครงสร้าง การจัดองค์กร ระบบบริหารงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสนองตอบนโยบายของบริษัทที่จะทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันสุขภาพชั้นแนวหน้า ที่มีการดำเนินธุรกิจแบบธรรมาภิบาล มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ผู้เอาประกันมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้ดูแลการประกันสุขภาพรายเดี่ยวและองค์กร

บริษัทฯได้เริ่มต้นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางด้านประกันสุขภาพใหม่ๆโดยได้รับความสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งมีสถานพยาบาลทางการแพทย์ครอบคลุม ตั้งแต่ระดับคลีนิคไปจนถึงโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในระดับต่างๆจนถึงระดับสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกระดับ ทั้งนี้จุดมุ่งเน้นอย่างหนึ่งคือ การให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ โดยพื้นฐานของความพอดี ความจำเป็น และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เป็นบริษัทรับประกันภัยในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศไทย โดยมีโรงพยาบาลในเครือข่ายในไทยและกัมพูชา จำนวน 43 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2558)

ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ…
กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ
กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลบี เอ็น เอช
กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท
กลุ่มโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล

นอกจากนี้เครือข่ายของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยังรวมไปถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนทางการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยา และธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น

นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันภัยสุขภาพและการประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งด้วยเครือข่ายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทำให้ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหวังในการให้การบริการด้านการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การประกันภัยที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกระดับ และคำนึงถึงการให้ความคุ้มครองด้านการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม อันมีผลทำให้การบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow