INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:14:27
Home » ไอเอ็นจีประกันชีวิต » ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (GPA) – ING\"you

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (GPA) – ING

2010/12/23 3445👁️‍🗨️

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (GPA) – ING ไอเอ็นจีประกันชีวิต

– คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทุกสถานที่ทั่วโลก
– ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
– สามารถใช้บัตร GPA CARE CARD กับสถานพยาบาลแต่งตั้งโดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

ความหมายของรหัสความคุ้มครอง
ADD : เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา
TPD : ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
MA : ฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย
MC : การเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ME : ค่ารักษาพยาบาล

ข้อกำหนดในการรับประกันภัย
– รับสมัครตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
– ผู้เอาประกันภัยอายุ 16-60 ปี
– ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดพิการหรือบกพร่อง
– พนักงานระดับเดียวกันจะต้องสมัครเอาประกันในแผนประกันเดียวกัน
– พนักงานที่ใช้รถจักรยานยนต์จะพิจารณารับประกันในอัตรา 1 : 5

เอกสารประกอบการขอเอาประกันภัย
– ใบคำขอเอาประกันภัยสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ โดยเจ้าของกิจการหรือผู้มีอำนาจ ลงนามพร้อมประทับตราบริษัทฯ
– บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้เอาประกันภัยกลุ่มโดยเจ้าของกิจการหรือผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นรับรองพร้อมประทับตราบริษัทฯ
– กรณีจำนวนพนักงาน 5-19 คน พนักงานทุกคน จะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุ (แบบย่อ)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow