INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:05:22
Home » นวกิจประกันภัย ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย » นวกิจประกันภัย\"you

นวกิจประกันภัย

2011/03/12 2784👁️‍🗨️

นวกิจประกันภัย

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโดยคนไทย มีความมั่นคงทางด้านการเงิน มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการรับประกันวินาศภัยมา กว่า 77 ปี

ปัจจุบัน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท และทุนจดทะเบียน ที่เรียกชำระแล้ว 300 ล้านบาท มีเงินกองทุนทั้งสิ้น เกินกว่า 1,800 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมมากกว่า 3,000 ล้านบาท โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชั้นที่ 25-27 100/48-55 อาคารสาธรนคร สาธรธานีคอมเพล็กซ์ ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในเขตปริมณฑล และภูมิภาค 27 แห่ง

2476 บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2476 ภายใต้ชื่อ บริษัท หล่วงหลีประกันภัย จำกัด โดยเป็นบริษัทรับประกันวินาศภัยแห่งแรกและแห่งเดียวในย่านฝั่งธนบุรี
2528 บริษัท หล่วงหลีประกันภัย จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด”
2533 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2533
2535 นำระบบคอมพิวเตอร์ On-line มาใช้ เพื่อเชื่อมต่อการปฏิบัติงานสาขาและสำนักงานใหญ่
2536 จดทะเบียนแปรสภาพเป็น “บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)”
2537 The A.M. Best Company แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการสำรวจและจัดอันดับ Best Financial Rating ให้ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีมาตรฐานสูง และได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นประจำปี 2537 จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
2540 พัฒนาด้านเทคโนโลยีทั้งระบบ Internet และ เชื่อมต่อระบบสัญญาณดาวเทียม
2546 บริษัทได้รับคัดเลือกเป็น “บรรษัทภิบาลดีเด่น” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2547 บริษัทได้ควบรวมกิจการกับ บริษัท ประกันภัยสากล จำกัด เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547
2548 บริษัทได้รับคัดเลือกเป็น “บรรษัทภิบาลดีเด่น” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2549 บริษัทได้ควบรวมกิจการกับ บริษัท ไทยพาณิชย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท ไทยสมุทรประกันภัย จำกัด
2550
บริษัทเปิดสำนักงานบริการลูกค้า บริเวณชั้น 1 อาคารสาธรธานี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 เพื่อรองรับ การขยายตัวทางธุรกิจ พร้อมให้บริการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น การแจ้งอุบัติเหตุ การรับเรื่องร้องเรียน การรับประกัน หรือกิจกรรมทางการตลาด

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแรกในธุรกิจประกันวินาศภัย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark เพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพด้านสินค้าและบริการ จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการร่วม (กกร.)
2551
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งเดียว และเป็น 1 ใน 22 บริษัทที่มีคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ตามช่วงคะแนน 90 -100 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2551 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” 3 ปีซ้อน
2552
บริษัทลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ NIPPONKOA Insurance Co., Ltd. เพื่อขยายตลาดการค้าใหม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และ การบริการที่ดียิ่งขึ้น

บริษัทพร้อมให้บริการ Navakij Call Center 1748 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัยในการแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชม. พร้อมแจ้งทำประกันภัย ผ่านบริการหมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก

บริษัทได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) ให้เข้ารับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 และอันดับ 3 (ปี 2550-2551)

บริษัทได้รับมอบตราสัญลักษณ์ Q-Mark ด้านการค้าและการบริการ ประจำปี 2552-2554 เพื่อยืนยันมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ จากคณะกรรมการร่วม อันได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับคะแนน “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ช่วงคะแนน 90-100 จากการสำรวจการกำกับดูแล กิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2552 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2553
บริษัทได้รับคะแนน “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ช่วงคะแนน 90-100 จากการสำรวจการกำกับดูแล กิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่เกณฑ์ “ดีเยี่ยม” 4 ปีซ้อน

บริษัทได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (คปภ.) ให้เข้ารับ รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2552

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ชั้น 25-27 อาคารสาธรนคร เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 664 7777 โทรสาร 0 2636 7997-9
เว็บไซต์ navakij.co.th
Navakij Call Center 1748

ฝ่ายสินไหมทดแทน 0 2664 7711
ฝ่ายการเงิน 0 2664 7733
ฝ่ายการตลาด 0 2664 7755

วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาท หรือเรื่องร้องเรียน
ติดต่อสำนักงานบริการลูกค้า Customer Service Center
โทรศัพท์ : 0 2636 7977, 0 2636 7900 กด 7 หรือ ต่อ 2341-2345
โทรสาร : 0 2636 7771
e-mail : customerservice@navakij.co.th

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow