INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 13:31:37
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย » ประกันอัคคีภัย – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัย – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

2013/02/02 2250👁️‍🗨️

การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก
– ไฟไหม้ รวมถึงไฟไหม้ป่า พุ่มไม้ พงรก และการเผาป่าเพื่อปราบพื้นที่
– ฟ้าผ่า รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า
– การระเบิดทุกชนิด
– ภัยจากยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย
– ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
– ภัยเนื่องจากน้ำ

ภัยที่ซื้อเพิ่มเติมได้
– ภัยลมพายุ
– ภัยจากลูกเห็บ
– ภัยจากควัน
– ภัยแผ่นดินไหว
– ภัยน้ำท่วม
– ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
– ภัยระอุ
– ภัยระอุที่มีการลุกไหม้ / ระเบิด
– ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย
ผู้เอาประกันสามารถเลือกการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 แบบ คือ
แบบปกติ โดยการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value)
แบบการชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation หรือ New for Old)

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value) บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริงทรัพย์สิน
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หัก ด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลาและ สถานที่ที่เกิดความเสียหาย
การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation) บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ณ เวลา และ สถานที่ที่เกิดความเสียหาย

 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
 ตาม หลักของการประกันภัยทั่วไปในการทำประกันภัยผู้เอาประกันภัยจะตัองกำหนดจำนวน เงิน  เอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเพื่อจะได้รับการชดใช้เต็มตาม มูลค่าที่แท้จริงแต่สำ-หรับกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบ ประหยัดกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งเมื่อเกิดความเสียหาย แล้วก็จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงิน เอาประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นเจ้าของบ้านอยู่อาศัยได้มี โอกาสเข้าถึงการประกันภัยโดย จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 600 บาท
 ทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัย ได้แก่ บ้าน ทาวเฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถว ห้องชุดสำหรับอยูอาศัย ในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม (เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง)

 ความคุ้มครอง มี 6 ภัยหลัก คือ
 ไฟไหม้
 ฟ้าผ่า
 ระเบิด
 ภัย ที่เกิดจากการเฉี่ยวการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ (ช้าง ม้า วัว ควาย)รวมถึง การหล่นทับของสินค้าที่บรรทุกมากับยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะนั้น
 ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
 ภัย เนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ที่เกิดจากการปล่อย การรั่วไหลการล้นออกมาของน้ำจาก ท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ รวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไป
ภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู ฯลฯ

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย แบบต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (First Loss)
 จำนวนเงินเอาประกันภัย 600,000 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารคอนกรีต
 จำนวนเงินเอาประกันภัย  250,000 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
 จำนวนเงินเอาประกันภัย  150,000 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่คอนกรีต หรือครึ่ง ตึกครึ่งไม้
First Loss หมายถึง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่บาทแรกจนเต็ม จำนวนเงินจำกัดความรับผิด โดยไม่มีการนำเงื่อนไขหลักการเฉลี่ยมาใช้

 เบี้ยประกันภัย กำหนดเบี้ยประกันภัย 600 บาทต่อกรมธรรม์ สำหรับวงเงินเอาประกันภัย ทั้ง 3 แบบ

 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด จะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุในหน้าตารางกรม
ธรรม์ประกันภัย  (ไม่นำหลักการเฉลี่ยมาคิด)

 การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างและได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องจากภัยตามข้อ 2 จะมีการขยายความคุ้มครอง ดังนี้

 หากความสูญเสีย หรือความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50% ของมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่
 สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) บริษัท
จะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนเงินไม่ เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรือสิ่งปลูกสร้างชั้น 3 (มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) บริษัทจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนเงินไม่เกินวันละ500 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 หากความสูญเสีย หรือความเสียหายคิดเป็นมูลค่าเท่ากับมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่
 สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด)บริษัทจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนเงินไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรือสิ่งปลูกสร้างชั้น 3 (มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด)บริษัทจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัย เป็นจำนวนเงินไม่เกินวันละ 500 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 ในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวตามการขยายความคุ้มครองนี้  ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งมอบเอกสารแสดงการชำระเงินค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้บริษัทเป็นหลักฐานโดยไม่ชักช้า

 จำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัทภายใต้การขยายความคุ้มครองนี้ถือเป็นความรับผิดเพิ่มเติมแยกจากจำนวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะรายการสิ่งปลูกสร้างตามที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
 การประกันธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
โดยหลักการแล้วการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญ
เสียในทางการค้า (รายได้ของผู้เอาประกันภัย) เมื่อธุรกิจต้องหยุดชะงักลงอันเป็นผลสืบเนื่องจาก ความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผล ต่อการค้าของผู้เอา ประกันภัย วัตถุประสงค์ของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก คือเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยกลับสสถานะู่ ทางการเงินดังเดิม เสมือนหนึ่งมิได้มีอัคคีภัย หรือภัยอื่น ๆ ที่เอาประกันภัยเกิดขึ้น

คำว่า “ธุรกิจหยุดชะงัก” มีความหมายครอบคลุมเพียงใด

คำว่า “ธุรกิจหยุดชะงัก” หมายถึง การที่โรงงาน/กิจการต้องหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราวเพื่่อ รอการซ่อมแซม หรือสร้างโรงงานใหม่ อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินตามภัย ที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันธุรกิจหยุดชะงัก จะแปรผันตามระยะเวลาของการชดใช้ (Indemnity Period) ระยะเวลาของการชดใช้ (Indemnity Period) หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้รับ ประกันภัยผูกพันที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่เกิดความเสียหายจนถึงวันที่ผู้เอาประกันกลับคืนสู่ สถานะการเงินตามเดิมไม่เกินระยะ เวลาของการชดใช้สูงสุด (Maximum Indemnity Period)

 ข้อยกเว้น ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่สำคัญ ๆ เช่น
1. ความเสียหายสืบเนื่องจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การเกิดความวุ่นวาย การกระทำของผู้ก่อการร้าย การปฎิวัติ การรัฐประหาร ฯลฯ
2. ความเสียหายสืบเนื่องจากกัมมันตภาพรังสี หรือนิวเคลียร์

 หลักเกณฑ์ และข้อยกเว้นในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เมื่อมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจ หยุดชะงัก จึงจะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองที่กำหนด

ปัจจุบันการสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจเป็ิ่น สิ่งจำเป็น  อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงสำหรับธุรกิจ / ห้างร้าน  และร้านค้าย่อยอันเป็นที่รักยิ่งของท่าน ท่านจะรู้สึกอุ่นใจ  เมื่อมอบความไว้วางใจกับ “SME Privilege” ของ บริษัท ไอโออิ  กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด ที่ให้ความคุ้มครองพร้อมสรรพ ต่อธุรกิจ /  ร้านค้าของท่าน ซึ่งจะไม่หยุดชะงักต่ออุบัติเหตุต่าง ๆ  ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่าในราคาที่ยุติธรรม

สถานรับเลี้ยงเด็ก, สำนักงาน, หอพัก, คลินิก, ฟิตเนส, สมาคม, โรงเรียน, ร้านตัดผม, ร้านเสริมสวย ,ร้านอาหาร, ร้านตัดเสื้อผ้า, ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า, โรงกลึง, ร้านซักรีด, ร้านถ่ายรูป, โรงแรม , ร้านค้าย่อย, ร้านซ่อมจักรยานยนต์, ร้านเช่าวีดีโอ

1. สถานที่ตั้งหรือเก็บวัตถุเอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลุกสร้างชั้น 1 หรือคอนกรีตล้วน
2. สถานที่เอาประกันภัยต้องไม่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือเขตอันตจรายตามประกาศ     ของกรมการประกันภัย และสำหรับต่างจังหวัดต้องอยู่ในเขตเมือง (รหัสเขต 01)สำหรับเขตเมือง      ชั้นอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นกรณีไป
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อสถานที่ในวงเงินไม่เกิน 30,000,000.-บาท (เฉพาะการประกันอัคคีภัย)
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าทำการสำรวจภัยสำหรับธุรกิจบางประเภท โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. รายงานในหน้านี้มิใช่สัญญาเอาประกันภัย การประกันนอกเหนือจากนี้กรุณาติดต่อ โดยตรงที่  บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด

การประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมูลค่าทรัพย์สินที่ เป็นของใหม่ ณ เวลาและสถานที่ที่เกิดความเสียหาย ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทุกรณีรวมกันแล้ว ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย เข้าใจถึงความต้องการของท่านเจ้าของบ้านเป็นอย่างดี จึงขอมอบความห่วงใยนี้ด้วยโครงการ “Sweet Home Care” เพื่อเป็นหลักประกัน และสร้างความ  อบอุ่นใจ หากทรัพย์สินของท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่อาจคาดเดาได้  สำหรับ / บ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮาส์ / แฟลต / คอนโดมิเนียม / อพาร์ตเม้นท์

คุ้มครองดังนี้
ไฟไหม้, ผ้าผ่า (รวมความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิด จาก การลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยจากระเบิด, ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม), ภัยจาก
ยวดยานพาหนะ และอากาศยาน, ภัยจากแผ่นดินไหว

เงื่อนไขการรับประกัน
1. สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 หรืออาคารคอนกรีตล้วน
2. จำนวนเงินประกันภัยต่อสถานที่ ไม่เกิน 10 ล้าน บาท
3. การประกันภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย เช่น ทาวน์เฮาส์, คอนโด, บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ที่ใช้อยู่อาศัยเท่านั้น
4. เฉพาะทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ที่ตั้งอยู่ในเขตบล็อกธรรมดาทั่วไป
5. รายงานในหน้านี้มิใช่สัญญาเอาประกันภัย การประกันนอกเหนือจากนี้กรุณาติดต่อ โดยตรงที่ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นขอใหม่ ณ เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสียหาย ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทุกกรณีรวมกันแล้ว ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow