INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 4:52:22
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า) » ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ พ.ร.บ. กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ พ.ร.บ. กรุงเทพประกันภัย

2010/09/12 1680👁️‍🗨️

ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) – กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่ให้หลักประกันแก่ชีวิตและร่างกายของผู้ใช้ท้องถนน ที่ผู้ขับขี่ทุกคันจำเป็นต้องจัดทำทุกปี

ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ความคุ้มครอง(บาท / คน) | วงเงินคุ้มครอง

1 จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) ไม่เกิน 30,000
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000

2 จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้ว ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฏหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) ไม่เกิน 80,000
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000
2.3 สูญเสียอวัยวะ
– นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000
– สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000
– สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000
2.4 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 4,000

หมายเหตุ :
– ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
– ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
– จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)
up arrow