INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 14:53:30
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) » ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Holiday:กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Holiday:กรุงเทพประกันภัย

2019/06/27 888444👁️‍🗨️

สำหรับ PA holiday ของกรุงเทพประกันภัยสงวนสิทธิ์ ขายผ่านช่องทางตรงของบริษัทกรุงเทพประกันภัยเท่านั้นค่ะ (ไม่ผ่านตัวกลาง เช่น ตัวแทน , นายหน้า หรือ ไม่ให้ขาย ขายเองเท่านั้น)สามารถซื้อได้ที่ลิงค์นี้นะคะ

https://www.bangkokinsurance.com/product/accident/holiday

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ด้วยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากกรุงเทพประกันภัย

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน กรณีที่ผู้ทำประกันภัยอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ด้วยความคุ้มครองของการทำประกันภัยอุบัติเหตุที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าอยู่ในขณะทำงาน พักผ่อน ระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยวทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 – 65 ปี บริบูรณ์ (ต่ออายุถึง 65 ปี)

อาชีพที่ยกเว้น เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งของ พนักงานเก็บเงิน จักรยานยนต์รับจ้าง คนงานก่อสร้าง กรรมกร ชาวประมง พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่าง คนขับรถ หรือผู้ที่มีลักษณะงานในที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เป็นต้น

ในการคำนวณอายุ เศษของวันและเดือนจะถูกปัดขึ้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย

– ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

– การพิจารณารับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

– คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้ขอเอาประกันภัยต้องตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ จะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยหรือบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865

– กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

● กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีการเคลมเกิดขึ้นภายในปีกรมธรรม์เดิมอัตราเบี้ยประกันภัยจะคงที่ หรือเป็นไปตามแผนประกันภัยเดิม
● กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเคลมเกิดขึ้นภายในปีกรมธรรม์เดิม บริษัทฯ อาจจะมีการพิจารณาปรับเบี้ยประกันภัย หรือจะมีการพิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเป็นกรณีไป

– ชดเชยเงินปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 14 วัน

– เพิ่มเติมผลประโยชน์อุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี ทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของความคุ้มครองหลัก (อบ.1) วันหยุดประจำปี หมายถึง วันหยุดตามที่ได้ระบุไว้ 18 วันรวมถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ต่อเนื่องกับวันหยุดนั้นมีดังต่อไปนี้

1.วันขึ้นปีใหม่

2.วันมาฆบูชา

3.วันจักรี

4.วันสงกรานต์ (วันที่ 13 ถึง 15 เมษายน)

5.วันแรงงานแห่งชาติ

6.วันวิสาขบูชา

7.วันพืชมงคล

8.วันอาสาฬหบูชา

9.วันเข้าพรรษา

10.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

11.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

12.วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13.วันปิยมหาราช

14.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

15.วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

16.วันสิ้นปี

หมายเหตุ.– ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวันหยุดชดเชยหรือวันหยุดที่ประกาศเป็นกรณีพิเศษ

ค่าห้อง กรณีนอนโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ แผนที่1 ทุนประกันชีวิต 300,000 ค่าที่จ่ายสำหรับกรณีนี้ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็นลักษณะการจ่ายแบบเหมาจ่าย ที่เกี่ยวกับการรักษา อุบัติเหตุในแต่ละครั้ง (ถ้ายังรักษาไม่หาย ให้ใช้วงเงินเดิมที่เหลือ) และไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เพียงยื่นบัตรให้กับสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือของกรุงเทพประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

up arrow