INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 15:01:53
Home » อัพเดทประกันภัย » ประกันภัยไม่จ่าย หากผู้เอาประกัน ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (ประกันรถยนต์)\"you

ประกันภัยไม่จ่าย หากผู้เอาประกัน ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (ประกันรถยนต์)

2017/04/25 2211👁️‍🗨️

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1305/2559
พฤติกรรมของโจทก์ที่จอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ แล้วลงจากรถไปซื้อของห่างจากจุดซื้อของประมาณ 2 เมตร และต้องใช้เวลารอประมาณ 10 นาที แม้จะห่างจากรถไม่มาก แต่ไม่ได้ยืนอยู่ใกล้รถพอที่จะป้องกันรถได้ ในระหว่างที่รอนี้มีผู้ร้ายได้ลักรถยนต์ไป หากโจทก์ดับเครื่องยนต์และล็อกประตูรถยนต์ให้เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าคนร้ายไม่สามารถลักรถยนต์ของโจทก์ไปได้โดยง่าย เป็นการขาดความระมัดระวังในการใช้ทรัพย์ หากโจทก์ใช้ความระมัดระวังตามสมควรโดยดับเครื่องยนต์และล็อคประตูรถยนต์ให้เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าคนร้ายไม่สามารถลักรถยนต์ของโจทก์ไปได้โดยง่าย เหตุที่คนร้ายลักรถยนต์ที่จำเลยรับประกันภัยไว้เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย จำเลยในฐานะผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดในความสูญหายของรถยนต์ตาม ป.พ.พ.มาตรา 897 วรรคหนึ่ง

แต่ถ้ามีการ ดับเครื่องยนต์ ล๊อกประตู เรียบร้อยแล้ว หากรถยนต์ถูกลักขโมย หรือ ถูกโจรกรรมไป ประกันต้องรับผิดในความสูญหายของรถยนต์

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหมายถึง การกระทำโดยไม่ได้เจตนาแต่เป็นการกระทำซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้และหากใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้แต่กลับเพิกเฉยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเลย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow