INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 7:27:26
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า) » ประกันรถยนต์ชั้น3+ Sure Flood กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันรถยนต์ชั้น3+ Sure Flood กรุงเทพประกันภัย

2019/02/14 1063👁️‍🗨️

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษคุ้มครองตัวรถผู้เอาประกันภัย
ในกรณีที่เกิดการชนกับคู่กรณี ที่เป็นยานพาหนะทางบก ด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 150,000 บาท
รวมถึงน้ำท่วม 100,000 บาทในราคาเบาๆ เริ่มต้นเพียง 7,600 บาท
สะดวกรวดเร็วในการทำประกันภัยไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนการรับประกัน

ความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกทุนประกันภัยสูงสุดถึง 150,000 บาท
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากภัยน้ำท่วม100,000 บาท
การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย1,000,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร100,000 บาท /คน/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร100,000 บาท /คน/ครั้ง
ประกันตัวผู้ขับขี่250,000 บาท /ครั้ง
ทุนประกันภัยเบี้ยประกันภัย (บาท)
100,0007,600
150,0007,900

1.เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมภาษีอากรแล้ว
2.เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาตรวจสอบทุนฯ และเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของท่านกับเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนจำหน่ายของกรุงเทพประกันภัย
3.รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

1.คุ้มครองตัวรถเอาประกันภัยเมื่อคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก
2.ค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด

รถที่รับประกันภัย

1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
2.ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
3.อายุรถไม่เกิน 10 ปี
 4.รถที่รับประกันภัย เช่น Ford Escape, Ranger, Honda Accord,City, Civic, CRV, Jazz, Isuzu D Max, Mu7, Mazda3, Mitsubichi Lancer, Triton, Nission Navara, Teana, tida,Toyota Altis, Avanza. Camry,Fortuner, Innova, Vigo, Vios, Wish, Yaris ฯลฯ
up arrow