INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 15:19:39
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย ยูเนี่ยนอินเตอร์ » ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย\"you

ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย

2013/09/13 4941👁️‍🗨️

บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับประกันวินาศภัย เพื่อชาวสหกรณ์และประชาชนทั่วไป
ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความมั่นคงทางการเงินและปกป้องการเสี่ยงภัยในทรัพย์สินของสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ

ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร และทีมงานบริหาร ได้เข้ามาบริหารใน บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2552 โดยมีทุนจดทะเบียน 505 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้บริการรับประกันวินาศภัยเต็มรูปแบบเมื่อเดือนเมษายน 2553

บริษัทฯ ได้ให้ความคุ้มครองในการรับประกันวินาศภัย ได้แก่
การประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ
การประกันอัคคีภัย
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยทรัพย์สิน ฯลฯ
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
จากจุดเริ่มต้นด้วยหลักการความร่วมมืออย่างจริงใจ เพื่อส่วนรวมของขบวนการสหกรณ์ มาสู่ บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด

(มหาชน) บริษัทประกันภัยของชาวสหกรณ์และประชาชนทั่วไป จะมุ่งมั่นพัฒนามาตรการให้เป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย เป็นแบบอย่างแห่งการรักษาสัญญาที่เป็นหลักของการประกันวินาศภัยทั่วโลก “To keep the promises of protection financial stability of customers” ปกป้องทรัพย์สิน รักษาสัญญา พัฒนาความมั่นคง
เครือข่ายองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา “ระบบสหกรณ์” ให้เข้มแข็ง มั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ประกอบด้วย

1. บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)(U Inter)
2. บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด(U Life)
3. สำนักงานสาขาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด(U Bank)
4. มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย(CODFA)
5. สหพันธ์สหกรณ์แห่งเอเชีย(ACCU)
และยังมีศูนย์ประชุมสหกรณ์ขนาดใหญ่ ไว้รองรับสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปเมื่อมีกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ

การบริการหลังการขาย
มีการวางแผนด้านสินไหมทดแทน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเบี้ยประกันของบริษัท และสามารถรองรับการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้บริการทางด้านสินไหมเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องจากเป็นบริการหลังการขายที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้เป็นลูกค้าต่อเนื่องในอนาคต

“ ให้บริการรวดเร็ว โปร่งใส เชื่อถือได้ ”

ด้วยปณิธานที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างมีคุณภาพ เน้นการบริการที่เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์พิทักษ์รักษาสิทธิประโยชน์ สนับสนุนการประกันภัยอย่างมีคุณภาพ พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรนำด้านธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อสหกรณ์และปวงชนในการส่งเสริมเสถียรภาพความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปณิธาน (Resolution)
สร้างสรรค์สังคมไทยอย่างมีคุณภาพ เน้นการบริการที่เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ พิทักษ์รักษาสิทธิประโยชน์สนับสนุนการประกันอย่างมีคุณภาพ

บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ถ. พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. 02-682-6431-3
โทรศัพท์ 02-7308399 โทรสาร 02-7308477
uinter.co.th

เดิมคือ ธนสินประกันภัย , สหยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย

ให้บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประจำเดือนกันยายน 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
ด้วยบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งบริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุนตามโครงการที่บริษัทเสนอต่อ นายทะเบียนตามมาตรา 27/5 ได้ ประกอบกับบริษัทไม่ยื่นรายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2556 ไม่ยื่นงบการเงินรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว รวมทั้งไม่บันทึกรายการรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีระบบควบคุมกรมธรรม์ประกันภัยและการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่รัดกุม รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่มีจำนวนสูงผิดปกติ นอกจากนั้นบริษัทดำรงสินทรัพย์ เงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่เป็นรายได้ของบริษัท เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย และจัดสรรทรัพย์สินหนุนหลังหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน
คณะกรรมการ คปภ. จึงพิจารณาเห็นชอบให้นายทะเบียนใช้อำนาจตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 สั่งให้ บมจ ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินจนสามารถดำรงเงินกองทุนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และแก้ไขการดำเนินงานที่บกพร่องของบริษัทให้แล้วเสร็จ ทั้งต้องจัดให้มีการดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคล ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการเสนอขาย ระบบการพิจารณารับประกันภัย ระบบการจัดการค่าสินไหมทดแทน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบและระบบควบคุมภายใน รวมถึงต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร
2. จัดให้มีระบบการควบคุมการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย ระบบการโอนข้อมูลการรับประกันภัย ระบบการบันทึกบัญชีและสมุดทะเบียน ระบบการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมายที่มีความรัดกุมชัดเจน โปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทจะต้องดำเนินการสำรวจตรวจสอบและจัดทำรายงานจำนวนกรมธรรม์ประกันภัย ที่บริษัทได้จำหน่ายไป และเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วน ทั้งบริษัทจะต้องเรียกคืนกรมธรรม์ประกันภัย ที่เป็นยอดค้างจำหน่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกลับคืนครบตามจำนวนที่จัดพิมพ์
4. บริษัทจะต้องยื่นงบการเงินและรายงานการดำรงเงินกองทุนที่มีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่าง ไม่มีเงื่อนไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ทั้งจะต้องดำเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งพระราช
บัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. บริษัทต้องจัดสรรทรัพย์สินไว้ให้เพียงพอกับเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท เงินสำรองค่าสินไหมทดแทนและเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ตามมาตรา 23
6. บริษัทต้องจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังไว้ให้เพียงพอสำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ตามมาตรา 27/4
7. บริษัทต้องดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือจนกว่า นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างการหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว บมจ ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยรายเดิมได้ตามปกติ เช่น การจ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถขายกรมธรรม์ประกันภัยรายใหม่ได้ โดยสำนักงาน คปภ. ได้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำที่บริษัททุกวันเพื่อประสานให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186 หรือ www.oic.or.th

คปภ.เตรียมลงดาบ 2 ปิด ยูเนี่ยนอินเตอร์ฯ

คปภ.เตรียมเสนอ คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต เครดิต ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย หลังพ้นเส้นตาย 31 มี.ค.57 อ้างที่ผ่านมายังไม่มีการ ปรับปรุงระบบบัญชี และการรับรู้เบี้ยประกันภัย รวมทั้งการดำรงเงินกองทุน RBC ให้ครบ ตามหลักเกณฑ์ “ประเวช” ย้ำแม้เป็นรัฐบาลรักษาการ แต่ก็มีช่องทางกฎหมายที่ดำเนินการได้ ขณะที่กรณีศูนย์สุขภาพประเทศไทย อาจเป็นคิวต่อไป เหตุมีหนี้ค้างผู้เอาประกันอื้อ
ภายหลังจากที่คปภ. ดำเนินการสั่งระงับการขายกรมธรรม์ชั่วคราว บริษัท ยูเนี่ยน อินเตอร์ ประกันภัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
ล่าสุดจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวในสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยกับ “ตลาดวิเคราะห์” ว่า ทางคปภ.ได้ให้โอกาสบริษัทฯ ในการดำเนินการแก้ไขทั้งระบบบัญชี รวมไปถึงการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ จนถึงสิ้นปี 2556
แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ มีการขอผ่อนผันในการยืดระยะเวลาออกไป ทางคปภ.จึงมีการกำหนดเส้นตายเอาไว้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งผ่านมาวันนี้ ทาง บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานทางบัญชีกับทางคปภ.อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ ทางคปภ. จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหาย
ทั้งนี้แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการคปภ.จะมีการประชุมหารือกันเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเซ็นอนุมัติเพิกถอนใบอนุญาต
เรื่องนี้ เราจะมีการหารือร่วมกันในคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา ซึ่งถ้าหากบริษัทฯ ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขตามที่คปภ.ได้เสนอแนะไป ก็จะมีการเสนอเพิกถอนใบอนุญาต โดยในเวลานี้แม้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะอยู่ในฐานะรักษาการ แต่ก็เชื่อว่า จะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งเท่าที่ได้หารือกับทางฝ่ายกฎหมายแล้ว คงไม่มีปัญหาอะไร แหล่งข่าวในคปภ.กล่าว
อย่างไรก็ดี ปัญหาของ บริษัท ยูเนียนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด เนื่องจากมีการโยงใยทางการเงินกับกิจการในเครือ โดยเฉพาะมีการกู้ยืมเงินกับ สหกรณ์เครดิตยูเนียน ในวงเงินประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งมีภาระหนี้สินค่อนข้างมาก ประกอบกับการรับรู้รายได้จากทางบริษัท ฯ ก็ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้การดำเนินธุรกิจไม่สามารถดำเนินไปได้ปกติ
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า ทางฝ่ายบริหารของ บริษัท ยูเนี่ยน อินเตอร์ ประกันภัย กำลังหาทางขายหุ้นของตนเองเพื่อนำไปชำระหนี้ แต่ก็ยังไม่สามารถหากลุ่มทุนใหม่เข้ามาดำเนินกิจการได้
ทั้งนี้เบื้องหลังที่นำไปสู่การสั่งดำเนินธุรกรรมชั่วคราว สืบเนื่องจากบริษัทประกันดังกล่าว ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งบริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อการแก้ไขฐานะเงินกองทุนตามโครงการที่บริษัทเสนอต่อนายทะเบียนตามมาตรา 27/5 ได้ ประกอบกับบริษัทไม่ยื่นรายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2556
นอกจากนี้บริษัท ฯ ไม่ได้มีการยื่นงบการเงินรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2556 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้สอบทานแล้ว รวมทั้งไม่บันทึกรายการรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีระบบควบคุมกรมธรรม์ประกันภัยและการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่รัดกุม รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายที่มีจำนวนสูงผิดปกติ
ประการต่อมา บริษัทดำรงสินทรัพย์ เงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่เป็นรายได้ของบริษัทฯ เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย และจัดสรรทรัพย์สินหนุนหลังหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน
ทางคณะกรรมการคปภ.จึงพิจารณาเห็นชอบให้นายทะเบียนใช้อำนาจตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 สั่งให้บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และให้บริษัทเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินจนสามารถดำรงเงินกองทุนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องมีการแก้ไขการดำเนินการที่บกพร่องของบริษัทให้แล้วเสร็จ ทั้งจัดให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคล ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการเสนอขาย ระบบการพิจารณาประกันภัย ระบบการจัดการค่าสินไหมทดแทน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบและระบบควบคุมภายใน รวมถึงต้องให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร
2. จัดให้มีระบบการควบคุมการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย ระบบการโอนข้อมูลการรับประกันภัย ระบบการบันทึกบัญชีและสมุดทะเบียน ระบบการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย โดยข้อบังคับแห่งกฎหมายที่มีความรัดกุมชัดเจน โปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทจะต้องดำเนินการสำรวจตรวจสอบและจัดทำรายงานจำนวนกรมธรรม์ประกันภัย ที่บริษัทได้จำหน่ายไป และเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วน ทั้งบริษัทจะต้องเรียกคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นยอดค้างจำหน่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกลับคืนครบตามจำนวนที่จัดพิมพ์
4. บริษัทจะต้องยื่นงบการเงินและรายการการดำรงเงินกองทุนที่มีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งจะต้องดำเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งพ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. บริษัทจะต้องจัดสรรทรัพย์สินไว้ให้เพียงพอกับเงินสำรอง สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท เงินสำรองค่าสินไหมทดแทนและเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ตามมาตรา 23
6. บริษัทจะต้องจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังไว้ให้เพียงพอ สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ตามมาตรา 27/4
7. บริษัทต้องดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือจนกว่านายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ในระหว่างการหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว บริษัท ยูเนี่ยน อินเตอร์ประกันภัย สามารถให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยรายเดิมได้ตามปกติ เช่นการจ่ายสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถขายกรมธรรม์ประกันภัยรายใหม่ได้
สำหรับบริษัทยูเนี่ยน อินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 27 สมาชิกสมทบ ซึ่งกู้เงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไป 400 ล้านบาท และเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ U-Group ซึ่ง U-Group เป็นชื่อที่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นคุ้นเคยกันดี เป็นชื่อกลุ่มของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น หรืออีกชื่อที่ใช้คือ U-Bank บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ U-Life ให้บริการรับประกันชีวิต สุดท้ายคือ บริษัทยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ U-Inter ให้บริการรับประกันวินาศภัย โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทประกัน 2 แห่ง คือ สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ
ทั้ง 3 กิจการมีประวัติและบทบาทที่แตกต่างกันไป แต่มีจุดร่วมกันคือมีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นประธานหรือกรรมการที่มีอำนาจ
ในส่วนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น มีสมาชิกสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าของกว่า 50,000 ราย ถือหุ้นร่วมกันกว่า 4,700 ล้านบาท บริษัทสหประกันชีวิต มีสหกรณ์ทั่วประเทศร่วมถือหุ้นโดยมีสหกรณ์ฯ คลองจั่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งลงทุนไปกว่า 300 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสองคือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ที่มีนายศุภชัยเป็นประธาน ขณะเดียวกันยังมีสหกรณ์ทั่วประเทศเกือบ 2,000 แห่งร่วมลงทุนอีกหลายร้อยล้านบาท ส่วนบริษัทยูเนี่ยนอินเตอร์ฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายศุภชัย
เหตุผลหลักที่ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีมติเห็นชอบให้บริษัทยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัยหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 ก็เพราะว่าบริษัทยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัยดำรงเงินกองทุนไม่ครบ ขาดไป 70 ล้านบาท ซึ่งคปภ.ได้ตักเตือนตั้งแต่ช่วงต้นปี แต่ทางบริษัทยัง
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ อีกทั้งไม่ยื่นรายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2556

ยูเนี่ยนอินเตอร์โปะทุน 800 ล้าน แก้วิกฤติกองทุนหลังคปภ.ระงับขายประกัน

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. ประจำเดือนกันยายน 2556 มีมติเห็นชอบให้บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 เป็นต้นไป เนื่องจากดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและไม่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุนตามแผนที่นำเสนอต่อนายทะเบียนได้
อีกทั้งยังไม่ยื่นรายงานการดำรงเงิน กองทุนรายไตรมาสและงบการเงินรายไตร มาสที่ 1 และ 2 ของปี 2556 ที่ผู้สอบบัญชี ได้สอบทานแล้ว รวมทั้งไม่บันทึกรายการ รับประกันภัยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด มีระบบควบคุมกรมธรรม์และการจำหน่าย กรมธรรม์ที่ไม่รัดกุม รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่มีจำนวนสูงผิดปกติ
นอกจากนี้ ยังดำรงสินทรัพย์ เงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่เป็นรายได้ของบริษัท เงินสำรองค่าสินไหมทด แทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทและจัดสรรทรัพย์สินหนุนหลังหนี้สินและภาระ ผูกพันตามสัญญาประกันภัยไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดจึงมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในข่ายที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าหรือประชาชน
นายประเวชกล่าวว่า ระหว่างหยุดรับประกันชั่วคราว ยูเนี่ยนอินเตอร์ฯต้องเร่งแก้ไขปัญหาฐานะการเงินให้ดำรงเงินกองทุนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและแก้ไขการดำเนินงานที่บกพร่องของบริษัทให้แล้วเสร็จ ทั้งต้องจัดให้มีการดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ 1.จัดให้มีระบบ การบริหารงานบุคคล ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการเสนอขาย ระบบการพิจารณารับประกันภัย ระบบการจัดการค่าสินไหม ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบ การตรวจสอบและระบบควบคุมภายใน รวมถึงต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของ พนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร
2.จัดให้มีระบบการควบคุมการจำหน่ายกรมธรรม์ ระบบการโอนข้อมูลการรับ ประกันภัย ระบบการบันทึกบัญชีและสมุด ทะเบียน ระบบการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันพ.ร.บ.ที่มีความรัดกุมชัดเจน โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ 3.ต้องสำรวจตรวจสอบ และจัดทำรายงานจำนวนกรมธรรม์ที่ได้จำหน่ายไปและเรียกเก็บค่าเบี้ยให้ครบถ้วนรวมถึงต้องเรียกคืนกรมธรรม์ที่เป็นยอดค้างจำหน่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกลับ คืนครบตามจำนวนที่จัดพิมพ์
4.ต้องยื่นงบการเงินและรายงานการดำรงเงินกองทุนที่มีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขให้ถูกต้องครบ ถ้วนตามกฎหมายกำหนดทั้งจะต้องดำเนิน การและปฏิบัติตามกฎหมาย 5.ต้องจัด สรรทรัพย์สินไว้ให้เพียงพอกับเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท เงินสำรองค่าสินไหมและเงิน สำรองอื่นของบริษัทประกัน 6.ต้องจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังไว้ให้เพียงพอสำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยโดยต้องดำเนินการตามเงื่อน ไขต่างๆ ให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ หรือจนกว่า บอร์ดคปภ.จะมีคำสั่งเปลี่ยน แปลง ซึ่งในระหว่างหยุดรับ ประกันชั่วคราว บริษัทสามารถ ให้บริการต่างๆ ตามปกติ เช่นการจ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถขายกรมธรรม์รายใหม่ได้
อย่างไรก็ดี “สยามธุรกิจ” ตรวจสอบ ข้อมูลคปภ. พบว่า ณ 30 สิงหาคม 2556 ยูเนี่ยนอินเตอร์ได้แจ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 878 ล้านบาท จาก 153.40 ล้านบาท เป็น 1,031.43 ล้านบาท แต่ยังไม่ชำระเงินเพิ่มทุนเข้ามา
นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ฯ กล่าวกับ “สยามธุรกิจ” ว่า สาเหตุที่เงินกองทุนต่ำกว่ากฎหมายกำหนด เพราะยังมีเคลมของเก่าตั้งแต่สมัยเป็นธนสินประกันภัยก่อนที่ตนและสหกรณ์จะเข้าไปซื้อกิจการเมื่อปลายปี 2551 โผล่เข้ามาตอนนี้บางเคสเป็นคดีฟ้องร้องกันและศาลเพิ่งมีคำตัดสินให้จ่าย อีกทั้งยัง มีเคลมจากประกันภัยพ.ร.บ.พ่วงเข้ามาอีก
อย่างไรก็ดี นายศุภชัยกล่าวว่า ตาม เป้าหมายของบริษัทต้องการเพิ่มทุนเป็น 1,100 ล้านบาทอยู่แล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการขายหุ้นเพิ่มทุนเรียกชำระเงินค่า หุ้นอยู่ทั้งขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและรายใหม่ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปและสหกรณ์
ในช่วง 6 เดือนปีนี้ ยูเนี่ยนอินเตอร์ฯ มีเบี้ยรับรวม 454 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426 ล้านบาท หรือ 1,533% เทียบกับช่วงเดียว กันของปีก่อนที่มีเบี้ยรับรวมเพียง 28 ล้าน บาท และมากกว่าปี 2555 ทั้งปีที่มีเบี้ยรับ รวมเพียง 198 ล้านบาท

ยูเนี่ยนอินเตอร์ฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายที่สองในรอบ 2 ปีนี้ที่ คปภ.สั่งหยุดรับประกันชั่วคราวโดยรายก่อนหน้าคือบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่เพิ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow