INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:57:13
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย วิคเตอรีประกันภัย(ประเทศไทย) » วิคเตอรีประกันภัย (ปิด)\"you

วิคเตอรีประกันภัย (ปิด)

2011/09/13 2395👁️‍🗨️

วิคเตอรีประกันภัย (ประเทศไทย)

เดิม บริษัท สหวัฒนาประกันภัย จำกัด

ประวัติ บริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

การประกันภัยเป็นธุรกิจที่เติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งมีความ จำเป็นต้องมีการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของทรัพย์สินข้าวของและ รถยนต์ ในปี 2494 คุณอดิศร โฆวินทะ นักธุรกิจผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ กิจการส่วนตัว เป็นเวลากว่า 10 ปี ได้ก่อตั้ง บริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ โดย ตัวท่านและสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สหวัฒนาประกันภัย รับ ประกันวินาศภัย ประเภทอัคคีภัย และรถยนต์ ได้เปิดทำการ ณ อาคารโฆวินทะ ซึ่งเป็นตึก 5 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนราชวงศ์ ใกล้ท่าน้ำราชวงศ์ เป็นเวลา 45 ปี ปัจจุบัน ได้ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่ที่ตึก 4 ชั้น ย่านสุขุมวิท เลขที่ 23/5 ซอย สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

แม้บริษัท สหวัฒนาประกันภัย จะเป็นบริษัทขนาดย่อมแต่ก็มีความมั่นคง มีทีมงานผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการบริหารกิจการมาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน แม้เมื่อคุณอดิศร โฆวินทะ ได้ล่วงลับไปใน ปี 2537 ทีมงานและพนักงานทุกคนคงดำเนินกิจการของบริษัทให้อยู่ในสภาพคล่อง และมั่นคง มีเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดมาทุกปี

บริษัท วิคเตอรีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ :4 อาคารชโลบล ถนนพระราม 9 43 เสรี 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 0-2743-7999

info@shw-insurance.co.th

shw-insurance.co.th

การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

กรณีบริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

2.1 บริษัทมีการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มีการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอกโดยมิชอบ และทำธุรกรรมทางการเงินที่ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจไม่พึงกระทำ บริษัทจึงมีการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ คปภ. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สั่งให้ บริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554

2.2 สำนักงาน คปภ. ในฐานะผู้กำกับดูแลบริษัทประกันภัยได้ให้บริษัทแก้ไขฐานะการเงินแต่บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ บริษัทยังคงดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย จัดสรรทรัพย์สินไม่เพียงพอกับหนี้สินและภาระผูกพันต่อเจ้าหนี้ของบริษัท ซึ่งมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 จำนวน 24.61 ล้านบาท ทั้งได้พบว่า ผู้บริหารหรือผู้บริหารร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการอันมิชอบ เป็นเหตุให้สินทรัพย์ของบริษัทสูญหายเป็นจำนวนมาก โดยเบื้องต้นผู้บริหารของบริษัท รับว่าจะนำสินทรัพย์มูลค่าจำนวน 116.86 ล้านบาทคืนกลับมาเป็นของบริษัท โดยนำฝากประจำไว้กับสถาบันการเงิน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และบริษัทรับทราบว่า คณะกรรมการ คปภ. มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 เห็นชอบให้สำนักงาน คปภ. เสนอเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทันที หากบริษัทไม่ดำเนินการตามคำมั่นที่ให้ไว้ และเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาบริษัทก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ บริษัทยังคงมีฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในลักษณะอันอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน อาศัยอำนาจตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6มิถุนายน 2554

ฉบับเต็ม

การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด และบริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่กระทรวงการคลังได้มีคำสั่ง ที่ 709 /2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด และคำสั่ง ที่ 708 /2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ไปแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ขอสรุปข้อเท็จจริง ดังนี้

1. กรณีบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด

1.1 บริษัทมีฐานะการเงินดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย โดยมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 จำนวน 65.78 ล้านบาท

1.2 สำนักงาน คปภ. ในฐานะผู้กำกับดูแลบริษัทประกันภัยได้ให้บริษัทแก้ไขฐานะการเงินแต่บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คณะกรรมการ คปภ.) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สั่งให้บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่งต่อมาบริษัทได้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ทำให้ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทมีเงินกองทุนครบถ้วนตามกฎหมาย แต่บริษัทยังคงขาดสภาพคล่องเป็นจำนวนมาก ทั้งไม่สามารถชำระหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนตามสัญญาประกันภัยได้ ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้ให้โอกาสบริษัทในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ค้างคาเป็นระยะเวลานานพอสมควร หากแต่บริษัทก็ไม่มีความคืบหน้า กลับมีจำนวนค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ถึงขั้นที่เรียกได้ว่า ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง โดยบริษัทมีค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย จำนวนสูงถึง 232.05 ล้านบาท ซึ่งหากบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ยังคงดำเนินกิจการต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน อาศัยอำนาจตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6.มิถุนายน 2554

2. กรณีบริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

2.1 บริษัทมีการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มีการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอกโดยมิชอบ และทำธุรกรรมทางการเงินที่ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจไม่พึงกระทำ บริษัทจึงมีการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ คปภ. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สั่งให้ บริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554

2.2 สำนักงาน คปภ. ในฐานะผู้กำกับดูแลบริษัทประกันภัยได้ให้บริษัทแก้ไขฐานะการเงินแต่บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ บริษัทยังคงดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย จัดสรรทรัพย์สินไม่เพียงพอกับหนี้สินและภาระผูกพันต่อเจ้าหนี้ของบริษัท ซึ่งมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 จำนวน 24.61 ล้านบาท ทั้งได้พบว่า ผู้บริหารหรือผู้บริหารร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการอันมิชอบ เป็นเหตุให้สินทรัพย์ของบริษัทสูญหายเป็นจำนวนมาก โดยเบื้องต้นผู้บริหารของบริษัท รับว่าจะนำสินทรัพย์มูลค่าจำนวน 116.86 ล้านบาทคืนกลับมาเป็นของบริษัท โดยนำฝากประจำไว้กับสถาบันการเงิน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และบริษัทรับทราบว่า คณะกรรมการ คปภ. มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 เห็นชอบให้สำนักงาน คปภ. เสนอเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทันที หากบริษัทไม่ดำเนินการตามคำมั่นที่ให้ไว้ และเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาบริษัทก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ บริษัทยังคงมีฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในลักษณะอันอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน อาศัยอำนาจตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6มิถุนายน 2554

3. การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด และบริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ

4. สำนักงาน คปภ. ได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันภัยให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย ในกรณีกรมธรรม์ที่ยังมีระยะเวลาคุ้มครองเหลืออยู่ ให้ทำประกันภัยกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือ โดยสามารถซื้อความคุ้มครอง 1 ปี แล้วบริษัทประกันภัยจะขยายระยะเวลาความคุ้มครองเพิ่มเติมให้เท่ากับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู่ตามกรมธรรม์ประกันภัยเดิม หรือบริษัทประกันภัยอาจให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาคุ้มครองที่เหลืออยู่ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องโอนสิทธิที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่เหลือจากผู้ชำระบัญชี กองทรัพย์สินของบริษัทในคดีล้มละลาย หรือจากกองทุนประกันวินาศภัยให้แก่บริษัทที่รับประกันภัยใหม่ สำหรับรายชื่อบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) หรือสอบถามได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186

5. สำหรับผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด และบริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี และกองทุนประกันวินาศภัย ภายในสองเดือนนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยออกประกาศ โดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 2 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ ดังนี้ กรมธรรม์ประกันภัย บัตรประจำตัวประชาชน ใบเคลม ใบนัดชำระหนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงมูลหนี้ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) หากไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ยื่นต่อผู้ชำระบัญชีของบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด หรือบริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

5.1 ส่วนกลาง ยื่นได้ 3 แห่ง ดังนี้

(1) สำนักงาน คปภ. เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(2) สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

(3) สำนักงาน คปภ. เขตบางนา เลขที่ 1/16 อาคารบางนาธานี ชั้น 8 ถนนบางนาตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

5.2 ต่างจังหวัด ยื่นที่ สำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัดทั่วประเทศ

6. สำหรับเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี ณ สถานที่และภายในกำหนดเวลาตามข้อ 5 พร้อมทั้งนำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ ต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 1 ชุด ประกอบการขอยื่นชำระหนี้ ดังนี้ หลักฐานแสดงถึงมูลหนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) หากไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับ สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

7. ปัจจุบันมีกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากสัญญาประกันภัยจะต้องไปขอรับชำระหนี้จากผู้รับชำระบัญชี และ/หรือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายก่อนหากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหนี้จากบริษัทฯ (ผู้ชำระบัญชี และ/หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์) มีไม่เพียงพอ เจ้าหนี้ดังกล่าวมีสิทธิได้รับชำระหนี้ส่วนที่ขาดจากกองทุนฯ แต่รวมกันทุกสัญญาแล้วไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อราย

รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ลำดับที่ ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 0-2285-8888

2 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด 0-2651-5500

3 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 0-2100-9191

4 บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด 0-2686-8888

5 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 0-2670-4444

6 บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 0-2555-9100

7 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด 0-2878-7111

8 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด 0-2661-7999

9 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 0-2636-7900

10 บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย 0-2649-1000

11 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 0-2644-6400

12 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) 0-2679-6165

13 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด 0-2640-7777

14 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 0-2290-3333

15 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 0-2641-3500

16 บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 0-2263-0335

17 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 0-2378-7000

18 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด 0-2631-1311

19 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด 0-2661-6000

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow