INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:08:55
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » โครงการเมืองไทยยิ้มไม่หยุด เมืองไทยประกันชีวิต\"you

โครงการเมืองไทยยิ้มไม่หยุด เมืองไทยประกันชีวิต

2010/10/24 2262👁️‍🗨️

โครงการเมืองไทยยิ้มไม่หยุด เมืองไทยประกันชีวิต

คุณไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าวันข้างหน้าคุณจะมีสุขภาพดีตลอดไปหรือไม่ถึงแม้คุณจะ ดูแลสุขภาพอย่างดีเพียงใด การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนเป็นสิ่งดีกับแผนความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัย สามารถเลือกได้ถึง 3 แผนด้วยเบี้ยประกันภัยไม่แพงและได้รับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่า คุณจะอุ่นใจได้ว่าเมื่อเกิดเป็นโรคร้ายที่ไม่พึงประสงค์ คุณจะมีเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อรักษาตัวและไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวและคนที่ คุณรัก ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 400%

ทำไมต้องซื้อ โครงการ เมืองไทยยิ้มไม่หยุด
* ได้รับความคุ้มครองชีวิตเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของความคุ้มครองการเสียชีวิต
* มอบความคุ้มครอง35โรคร้ายแรงโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มโรคร้ายแรง และคุ้มครองนานถึงอายุ 80 ปี*
* หยุดชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม เมื่อรับผลประโยชน์ครั้งที่ 1 และยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลืออีก 10 ปี*
* รับความคุ้มครองสูงสุด 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม โดยผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มโรคร้ายแรงเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม เมื่อมีการตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วย 35 โรคร้ายแรงกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
* ทั้งนี้สัญญาเพิ่มเติมนี้ต้องไม่สิ้นสุดผลบังคับไปก่อนตามเงื่อนไขการสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม

เงื่อนไขรับประกันภัย
1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ20 – 60ปี
2. สามารถเลือกชำระเป็นรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือนได้ โดยเบี้ยประกันภัยรวมที่ชำระต้องไม่น้อยกว่า 250 บาท
3. เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ – เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

โครงการ “เมืองไทยยิ้มไม่หยุด” มี 3 แผนความคุ้มครอง ดังนี้
แผน 1 การเสียชีวิต 100,000 การเจ็บป่วยเนื่องจากโรคร้ายแรง 35 โรค 300,000
แผน 2 การเสียชีวิต 200,000 การเจ็บป่วยเนื่องจากโรคร้ายแรง 35 โรค 600,000
แผน 3 การเสียชีวิต 300,000 การเจ็บป่วยเนื่องจากโรคร้ายแรง 35 โรค 900,000

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิต
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความ จริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัท

ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเจ็บป่วยเนื่องจากโรคร้ายแรง 35 โรค
ไม่คุ้มครองจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ กรณีการพบหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงถึง ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1. การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในสัญญา เพิ่มเิติมนี้และไม่คุ้มครองโรคร้ายแรงและการผ่าตัดดังกล่าวที่ผู้เอาประกัน ภัยได้เป็นมาก่อนวันที่บริษัทตกลงรับประกันภัยหรือภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัยหรือวันต่ออายุ เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
2. อาการหรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์หรือเป็นผลมาจากโรคร้ายแรง ทุกชนิด ซึ่งเกิดภายใน 90 วัน นับจากวันที่บริษัทรับประกันภัย หรือนับจากวันที่บริษัทได้ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้หลังจากที่สัญญาเพิ่ม เติมนี้สิ้นผลบังคับซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปต้องไปพบแพทย์ เพื่อทำการวินิจฉัย ดูแล หรือดำเนินการรักษา
3. การเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ( AIDS and HIV )

หมายเหตุ: เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow